Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 23.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Kaupin urheilupuiston tarveselvitys 

TRE:8168/10.03.07/2018

Valmistelija

  • Hankela Kirsti, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Kirsti Hankela, puh. 0400 970 629 ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hyväksyi 17.12.2015 (TRE: 7758 /10.03.04/2015) Kaupin kenttien ideasuunnitelman, jonka tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia kehittää Kaupin nykyisten liikuntaolosuhteiden käyttöä vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Kaupin urheilupuiston välittömässä läheisyydessä on sen jälkeen tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös ideasuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin. Tampereen yliopistosairaalakampus on laajentunut Kuntokadun ja Biokadun yhteydessä lähemmäksi urheilupuistoa, ja alueelle on rakennettu kokonaan uusi Arvo Ylpön katu. Merkittävän muutoksen liikennejärjestelyihin ja saapumiseen alueelle tuo myös rakenteilla oleva vuonna 2021 valmistuva raitiotie.

Ideasuunnitelmaa on lähdetty kenttien osalta jo toteuttamaan, mutta jalkapallo- ja pesäpallokenttien katsomoinvestointi oheistiloineen on odottanut rahoitusta. Ideasuunnitelmaan perustuva tarveselvitys käynnistettiin heti sen jälkeen, kun Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa 2018 päätti myöntää 6 miljoonan euron investointimäärärahan vuosille 2019–2020 alueen kehittämiseen ja suunnitelman loppuun saattamiseen. Ensisijaisesti toteutetaan kentät ja katsomot, hankkeen sisältämät muut osiot toteutetaan vuosittain liikuntapalveluille varatusta pienten investointien budjetista.

Kentät

Ideasuunnitelmassa on huomioitu sekä kesä- että talviaikainen toiminta alueella. Kauppiin on toteutettu jo vuonna 2017 jalkapalloiluun yksi ja 2018 toinen lämmitettävä tekonurmikenttä, joka oli huomioitu ideasuunnitelmassa. Pesäpallon kilpailu- ja harjoitteluolosuhteita esitetään suunnitelmassa myös parannettavaksi. Nykyisen kenttäaukion kaakkoispäädyssä sijaitseva pesäpallon pääkenttä katsomoineen esitetään siirrettäväksi ja uudelleen rakennettavaksi kenttäalueen luoteispäähän. Ratkaisu mahdollistaa pesäpallo-otteluiden ja -harjoittelun järjestämisen nykyistä turvallisemmin. Ideasuunnitelmassa esitetyt kesäaikaisten olosuhteiden muutokset tarjoavat myös paremmat olosuhteet hiihdolle. Ideasuunnitelmassa uuden pesäpallon pääkentän alue katsomoineen toimisi talvisin hiihtostadionina ja tekonurmella varustetun pesäpallokentän pinta mahdollistaa hiihtolatujen ylläpidon myöhempään kevääseen kuin nykyisin. Hiihtoreittien suunnittelussa on otettu huomioon tekonurmen mukanaan tuoma jalankulkuliikenne kentälle myös talvella. Pesäpallokentän siirto uuteen paikkaan vapauttaa tilaa lämmitettävälle jalkapallokentälle ja -katsomolle.Pallokenttien rakentamisen investointikustannuksiksi on arvioitu n. 2,7 M€.

Uudisrakennukset

Uusien kenttien rakentaminen lisää käyttäjien määrää ja edellyttää uusia huolto- ja tukipalvelutiloja toimintaan. Uusi pukuhuone- ja huoltorakennus suunnitellaan pesäpallo-hiihtostadionin viereen ja on tarpeen huoltotilojen lisäkapasiteetin saamiseksi. Tilaohjelman mukaisen huoltorakennuksen investointikustannuksiksi on arvioitu 2,235 M€.

Jalkapallokenttä ja pesäpallokenttä tarvitsevat uuteen sijaintipaikkaan uudet katokselliset katsomot, joiden yhteydessä sijaitsee puku- ja huoltotiloja. Pesäpallokatsomoon suunnitellaan 2 500 uutta istumapaikkaa, joista puolet katoksessa ja jalkapallokatsomoon 665 katettua  istumapaikkaa, yhteensä 3 165 paikkaa. Nykyisestä 2 000 paikan pesäpallokatsomosta siirretään n. 1 300 paikkaa jalkapallokentän toiseksi katsomoksi. Täysin uusien katsomopaikkojen määrä tulisi olemaan 1 165 p.  Rakennukset on tarkoitus suunnitella mahdollisimman kestäviksi, monikäyttöisiksi ja ympärivuotisen käytön mahdollistavaksi. Tilaohjelman mukaisten uusien katsomo-pukutilarakennusten investointikustannuksiksi on arvioitu 5,185 M€.

Nykyiset rakennukset

Kenttien laidalla sijaitsevan nykyisen huolto- ja ajanottorakennuksen tiloja on tarpeen kunnostaa ja käyttötarkoitusta osin uudistaa. Muutostöiden investointikustannuksiksi on arvioitu 0,2 M€.

Vanhat huoltorakennukset pysäköintialueen ja Kauppi Sport Centerin vierellä ovat niin huonokuntoiset, että ne voidaan purkaa uusien valmistuttua. Niistä vapautuva tontin osa käytetään sisääntuloalueen kohentamiseen, pysäköinnin uudelleen järjestämiseen  ja turvallisuuden parantamiseen. Pysäköinnin uudelleen järjestämisen ja asemakaavan edellyttämien uusien paikkojen rakentamisen investointikustannuksiksi on arvioitu 0,4 M€.

Tilan tarve

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Kaupin urheilupuistoon sellainen pallokenttien kokonaisuus, että toimintaa voidaan jatkaa ympäri vuoden. Tämä on mahdollista lämmitettävien tekonurmikenttien avulla. Kaksi lämmitettävää tekonurmikenttää on jo käytössä, mutta alueella tarvitaan vielä yksi lämmitettävä tekonurmikenttä jalkapallon ja yksi lämmittämätön tekonurmikenttä pesäpallon pelaamiseen. Tekonurmella varustettu pesäpallokenttä mahdollistaa hiihtolatujen ylläpidon myöhempään kevääseen ja isommassa laajuudessa verrattuna luonnonnurmelle tehtyyn latuun.

Kasvavaa toimintaa varten tarvitaan lisää tukipalveluja ja huoltotoimintaa. Sitä varten on tarkoitus rakentaa erillinen huoltorakennus sekä henkilökunnan että asiakkaiden käyttöön. Tukipalvelutiloja rakennetaan myös katsomorakenteiden yhteyteen.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 2 396 hym². Rakennusten arvioitu huoneistoala ja vuokran maksun peruste on 1 760 htm².

Aikataulu

Kokonaisuuden rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi vuonna 2019 ja niiden on määrä olla käytössä v. 2022. Aikataulussa otetaan huomioon alueella toimivien lajien aikataulut ja toteutetaan uudistukset niin, että kenttien ja katsomoiden osalta ei tulisi sarjatoimintaa haittaavaa pysyvää, koko kautta kestävää haittaa.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Rakennukset ja katsomot tullaan suunnittelemaan turvallisiksi, mahdollisuuksien mukaan esteettömiksi ja monikäyttöisiksi. Huoltorakennus suunnitellaan toimintaan ja paikan henkeen sopivaksi yleisilmeeltään laadukkaaksi rakennukseksi, joka kestää kovaa käyttöä. Katsomot oheistiloineen suunnitellaan toteutettavaksi esivalmisteisista osista ja kootaan paikan päällä. Toimittaja vastaa toteutussuunnittelusta ja rakentamisesta perustuksia myöten. Maanparannus ja maansiirtotyöt hoidetaan kaupungin toimesta etukäteen. Suunnittelussa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakiin pohjautuvaa Suomen rakentamismääräyskokoelman sisältämiä rakentamista koskevia säännöksiä ja ohjeita (1.1.2018). Toteutuksen ja rakennusten sijaintien osalta tulee huomioida alueen kevyenliikenteen reitit, tiet sekä mahdolliset laajennusvarat ja niiden sijoittaminen. Alueen turvallisuuden kannalta on tärkeää ottaa huomioon erilaisten käyttäjäryhmien sijoittuminen ja liikkuminen. 1 165 uutta katsomopaikkaa edellyttää voimassa olevan asemakaavan mukaisesti (1ap/10 käyttäjää) 117 uutta autopaikkaa, joille on löydettävä tila. Osa autopaikkatarpeesta voidaan ratkaista järjestelemällä uudelleen Kuntokadun päässä sijaitsevaa nykyistä pysäköintialuetta sen jälkeen, kun vanhat huoltorakennukset on purettu. Uuden pysäköintitilan raivaaminen tontilla on vaikeaa, koska vapaata kenttää ei ole käytettävissä ja puiden kaataminen on liito-orava-asia. Rakennuksen energiatehokkuus on C-luokkaa.

Toiminnan kustannukset

Uudisrakennusten investointi ja käyttökustannukset

Investointi 7,64 M€. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 829 758 €/v

Muutostöiden investointi ja käyttökustannukset

Investointi 0,2 M€. Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 198 146 €/v (sis. tekonurmikentän lämmityksen)

Kenttien ja maastotöiden investointi- ja käyttökustannukset

Investointi 3,316 M€.  Vuokra (sis. pääoma-, ylläpito- ja tontinvuokran) 232 124 €/v

Henkilöstökulut pysyvät suurin piirtein samoina kuin tällä hetkellä, koska toimintaa ei kasvateta eikä henkilökuntaa lisätä. Rakentamisvuoden vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannukset, jotka on yllä arvioitu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Kaupin urheilupuiston tarveselvitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Lauri Savisaari, Kirsti Hankela, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Anne Karinen, Panu Hirvonen, Pekka P Paavola, Mikko Heinonen