Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 140 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus 

TRE:6442/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussuunnittelija Anita Laine, puh. 040 8062 004 ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi2.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet sekä talouden toteumat ja ennusteet.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tammi-elokuun toteutunut toimintakate on 95,3 milj. euroa ja ylittää vuosisuunnitelman 5,7 milj. eurolla.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintatuottoihin sisältyvät merkittävimpinä erinä tilojen ja maa-alueiden vuokratuotot, tuloutuskelpoiset maankäyttösopimuskorvaukset sekä maa- ja vesialueiden myynneistä saadut luovutusvoitot. Maa- ja vesialueiden myynneistä on kirjattu luovutusvoittoja yhteensä 13,1 milj. euroa. Vuoden 2018 aikana ovat toteutuneet mm. Kaukajärvellä sijaitsevan tontin myynti Pirkanmaan Osuuskaupalle, Yliopistonkatu 57:ssä sijaitsevan liike- ja majoituspalvelurakennusten korttelialueesta tontin myynti Koy Tampereen Yliopistonkatu 57 c/o Kevalle, asemakaavan muutoksen nro 8527 toteuttamiseen liittyvät alueiden vaihdot Koy Pankki-Tesoman kanssa sekä Ratinan toimistotontin myynti 837-113-198-3 Sponda Oyj:lle. Alkuvuonna ei ole myyty muita pysyviä vastaavia ja myytävien kohteiden myyntivalmistelut jatkuvat. Puunmyyntitulot ja soranmyynti toteutuvat vuosisuunnitelman mukaisesti myöhemmin tänä vuonna. Maksutuotot ylittivät vuosisuunnitelman 6,3 milj. eurolla pääosin maankäyttösopimuskorvausten ansiosta. Maankäyttösopimustulojen tuloutuksen arvio perustuu Kaupunkiympäristön palvelualueen ennusteeseen sopimusalueiden yhdyskuntarakentamisen kuluista vuodelle 2018. Tammi-elokuun toteutuneet toimintakulut ovat toteutuneet 1,6 milj. euroa suunniteltua tasoa pienempinä, mikä johtuu pääosin asuntotoimen avustusten ja palvelujen ostojen painottumisesta loppuvuoteen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittävät vuosisuunnitelman 0,3 milj. euroa johtuen pääasiassa lämmityksen, sähkön ja kalusteiden ostoista, joita ei ole budjetoitu vuodelle 2018. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksessa vielä vuonna 2017 ollut tilaomaisuus siirtyi Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuulle 1.1.2018. Tampereen kaupunki hankkii tiloihin ja rakennuksiin liittyvät hanke- ja rakennuttamispalvelut sekä kiinteistöjen ylläpitopalvelut Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä tulosperusteisena hankintana.

Tilinpäätösennusteen toimintakate on 3,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Toimintatuotot ylittävät vuosisuunnitelman 5,8 milj. eurolla. Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti tilaomaisuuden tulontuottoa vahvistetaan 0,2 milj. euroa kasvattamalla ulkoisia tilavuokria. Maksutuotot ylittävät vuosisuunnitelman 9,3 milj. eurolla maankäyttösopimustulojen osalta. Suunnitelluista asuntotonttien myynneistä vuoden 2018 aikana eivät toteudu Lapinniemi, Kaleva ja Härmälä. Lapinniemen ja Kalevan asemakaavoista on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja Kalevan alueen uusien osien asemakaavoitus ei käynnistynyt aiemmin arvioidun aikataulun mukaisesti. Härmälän tontti on ollut haettavana kevään tonttihaussa ja tontin myynti siirtyy vuodelle 2019. Toteutuvia uusia myyntejä tulevat olemaan Palhoniemen tilan ja As Oy Tyrkkölän osakkeiden myynti sekä Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A, B ja C-hallien apporttiluovutus. Toimintakulut ylittyvät noin 1,9 milj. eurolla, mm. Kotilinnasäätiön 1,8 milj. euron saatavaa koskevasta sovintosopimuksesta seuraavasta osittaisesta alaskirjauksesta, väistötiloihin varattujen määrärahojen ylittymisestä ja sisäänvuokrattujen kohteiden vuokrakulujen kasvusta johtuen. Suunnitelman mukaisten poistojen ja arvonalentumisten arvioidaan toteutuvan 2,9 milj. euroa talousarviota suurempina.

Maaomaisuuden investoinnit muodostuvat maanhankinnasta, vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisista johtosiirroista sekä pilaantuneiden maiden puhdistuksista. Talonrakennusinvestoinnit siirtyivät asunto- ja kiinteistölautakunnalle vuoden 2018 alusta, jolloin Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta myytiin Tampereen Tilapalvelut Oy:lle tilaomaisuuden jäädessä kaupungille. Lisäksi erikseen sitovien kehitysohjelmien Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta investointimenoja sisältyy palveluryhmän vuosisuunnitelmaan yhteensä 20,4 milj. euroa.

Tammi-elokuussa investointeja on toteutettu 50,3 milj. eurolla, josta talonrakennushankkeiden osuus oli noin 30 milj. euroa, Viiden tähden keskustan 10,7 milj. euroa, maanhankinnan 7,6 milj. euroa, Hiedanrannan 0,9 milj. euroa ja muiden 1,1 milj. euroa.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste, 97,3 milj. euroa, on noin 13,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi johtuen hankkeiden aikataulutusten muutoksista. Nekalan koulun sisäilmaperusparannus ei toteudu, sillä Nekalan koulun tarve ja käyttötarkoitus tulevaisuudessa on ollut avoin. Lentävänniemen koulun perusparannus ja laajennus on muuttunut sisäilmakorjaustyöksi, jonka toteutussuunnittelu on käynnissä. Pispalan koulun perusparannuksen rakentamisen aloitus on siirtynyt väistötilaksi suunnitellun Pyynikintie 2 kuntotutkimusten takia. Koukkuniemen Männistön rakennustöiden aloitus ei ole ollut mahdollista, koska STM hylkäsi hanketta koskevan poikkeuslupahakemuksen. Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus. Mustametsän päiväkodin ja neuvolan hankkeen aloitus on siirtynyt tontinhankinnan viivästymisen vuoksi.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle on laadittu toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili 30.10.2017. Palvelualueella on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu palveluryhmiin. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä osallistuu elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen riskiprofiilityöhön vuonna 2018. Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa on tehty palvelu- ja yhteistyösopimus hanke- ja rakennuttamispalvelujen ja ylläpitopalvelujen järjestämisestä tulosperusteisesti 11.1.2018. Kumppani osallistuu soveltuvin osin riskiprofiilityöhön.

Kaupungin omistamissa ja vuokraamissa kohteissa tapahtuneita ilkivalta- ja vahinkotapauksia sekä kaupungille esitetyistä perustelluista vahingonkorvausvaateista on maksettu noin 470 000 euroa. Vahingonkorvauksia ei ole huomioitu talousarviossa.

Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Asunto- ja kiinteistölautakunnan alaisen toiminnan osalta kaikki toimenpiteet etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman raportti tammi-elokuu 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Sarita Mäkelä, Nina Mustikkamäki, Anita Laine, Anniina Ylä-Mattila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat