Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Asuntotontin 837-224-7427-1 (Haukiluoma) myyminen, Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit 

TRE:5812/02.06.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Asuinkerrostalojen korttelialuetta oleva tontti Haukiluoma-7427-1, jolla on myös liikerakennusoikeutta, oli haettavana syksyn 2017 tonttihaussa. Hakijoiksi toivottiin ryhmittymää, jossa on mukana sekä rakentaja että päivittäistavarakaupan toimija. Tonttiin kohdistui kaksi hakemusta, joiden perusteella kiinteistötoimi esitti tontin varaamista Visura Oy:lle, joka nimesi yhteistyökumppanikseen Kesko Oyjn.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 28.3.2018 § 48 tekemän päätöksen perusteella on tontille Haukiluoma-7427-1 vahvistettu luovutusehdot ja päätetty varata tontti Visura Oy:lle 1.4. - 30.9.2018. Myyntihinnaksi on vahvistettu 1 120 000 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaisiksi.

Visura Oy on esittänyt lautakunnan päätöksessä mainitun hyväksyttävän tontinkäyttösuunnitelman sekä Kesko Oyj:n kanssa tehdyn aiesopimuksen.

Visura Oy on 4.9.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt, että tontin ostaja olisi Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit. Hakemuksen mukaan ostaja vuokraa tontin Visura Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun. Visura Oy on kohteen toteuttaja ja tulevien yhtiöiden perustaja. Päivittäistavarakaupan toimija on Kesko Oyj.

Kiinteistötoimi esittää, että tontti Haukiluoma-7427-1 myydään siten, että ostaja on Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit ja toteuttaja Visura Oy perustettavien yhtiöiden lukuun. Myyntihinta on 1 120 000 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaiset.

Kyseinen tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) oleva tontti, jonka pinta-ala on 4 832 m2 ja rakennusoikeus 4 800+ly800 k-m2.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tontti Haukiluoma-7427-1 myydään siten, että ostaja on Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit ja toteuttaja Visura Oy perustettavien yhtiöiden lukuun. Myyntihinta on 1 120 000 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaiset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Erikoissijoitusrahasto Fennica Tontit/Timo Valkama, Visura Oy/Matti Frick, Patricia Nikko, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat