Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Luovutusehtojen vahvistaminen asuntotontille 837-301-1909-5 (Härmälä) ja tontin varaaminen JHS-Rakenne Oy:lle ja Norlandia Päiväkodit Oy:lle 

TRE:6481/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin kiinteistötoimi järjesti 5. - 29.6.2018 tonttihaun, jossa oli haettavana asuinkerros- ja rivitalotontteja yhtiömuotoiseen asuinrakentamiseen.

Haussa oli yhteensä 18 tonttia, joista yksi XIX kaupunginosassa, kaksi Haukiluomassa, yksi Härmälässä, seitsemän Kämmenniemessä, yksi Santalahdessa ja kuusi Vuoreksessa. Härmälän tontilla ja yhdellä Vuoreksen tonteista oli asumisen lisäksi rakennusoikeutta päiväkodin rakentamiseen. Härmälän tontti myydään ja muut tontit vuokrataan. XIX kaupunginosan ja Santalahden tontti sekä toinen Haukiluoman tonteista oli osoitettu kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

Hakuaikana jätettiin yhteensä 71 hakemusta. Osaan tonteista ei kohdistunut lainkaan hakemuksia tai niitä haki toimija, joka saa tässä haussa tontin toisaalta. Näin ollen kaikkia haettavana olleita tontteja ei esitetä tässä vaiheessa varattavaksi. Luovuttamatta jäävät tontit ovat haettavissa seuraavassa tonttihaussa.

Härmälän kaupunginosassa oli haettavana yksi tontti Härmälä-1909-5, jolla on asuinrakennusoikeuden lisäksi rakennusoikeutta päiväkodin rakentamiseen. Hakuohjeiden mukaan hakijoiksi toivottiin yhteenliittymää, jossa on mukana rakentaja sekä palveluntuottaja. Hakuohjeissa oli kerrottu, että tontti myydään.

Härmälän tonttiin kohdistui seitsemän hakemusta. Kiinteistötoimen ja hyvinvoinnin palvelualueen edustajat haastattelivat hakijoista neljä ryhmittymää. Osa hakijoista ilmoitti asuinrakentamisen olevan hoiva- ja/tai palveluasumista, mutta sellaista ei tällä kertaa haettu.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella kiinteistötoimi esittää Härmälän tontin myymistä JHS-Rakenne Oy:lle ja Norlandia Päiväkodit Oy:lle.

Tontille tulisi tässä vaiheessa vahvistaa luovutusehdot maapolitiikan linjausten mukaisesti ja varata tontti JHS-Rakenne Oy:lle ja Norlandia Päiväkodit Oy:lle hankkeen suunnittelua varten 1.11.2018 alkaen.

Kyseinen tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) oleva tontti, jonka pinta-ala on 2 000 m2 ja rakennusoikeus 3 000 k-m2. Tontille voi rakentaa kolme-kuusikerroksisia rakennuksia.

Ottaen huomioon tontin sijainnin, pinta-alan, rakennusoikeuden sekä muut hinnoitteluun vaikuttavat tekijät saadaan tontin myyntihinnaksi 1 050 000 euroa. Hinnoittelussa on käytetty 350 euron kerrosneliömetriarvoa.

Tässä vaiheessa tontti Härmälä-1909-5 tulisi varata JHS-Rakenne Oy:lle ja Norlandia Päiväkodit Oy:lle 1.11.2018 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin enintään kuitenkin 30.4.2019 asti. Viimeistään varausajan päättyessä tontista tehdään kauppa. Maapolitiikan linjausten mukaisesti varausajalta peritään vuokraa, joka vastaa 50 % tämänhetkisestä vuosivuokrasta; vastaava taso myyntitonteilla. Kyseisen tontin osalta varausajan vuokra on 1 750 euroa.

Ennen kaupantekoa tontin varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä. Laaturyhmän käsittelyllä varmistetaan asemakaavan sekä muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen rakennuslupavaihetta. Laaturyhmän hyväksynnästä laaditaan muistio, joka liitetään rakennuslupa-asiakirjoihin.

Tontinkäyttösuunnitelmat on syytä toimittaa laaturyhmän käsiteltäväksi hyvissä ajoin, jotta vältytään mahdollisten suunnitelmamuutosten aiheuttamilta ylimääräisiltä kustannuksilta.

Kaavan mukaisesti osa piha-alueesta voi ulottua puiston puolelle. Tontin myymisen yhteydessä puiston puolelle ulottuvasta alueesta tehdään tontin ostajan kanssa erillinen vuokra- tai käyttöoikeussopimus.

Kaupungin tonttia lukuun ottamatta korttelin 1909 omistaa Skanska Talonrakennus Oy (tai perustamansa yhtiöt). Yhtiön kanssa on neuvoteltu korttelin rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksista, jotka olivat liitteineen hakumateriaalissa. Rasitesopimus on lopullinen, mutta yhteisjärjestelysopimus vasta luonnos.

Hakumateriaalin liitteenä oli myös korttelisuunnitelma, josta selviää, että osa Skanska Talonrakennus Oy:n (tai perustamiensa yhtiöiden) autopaikoista sijoittuu tontin Härmälä-1909-5 alle. Tontin tulevan omistajan tulee vuokrata alue Niilon Parkki Oy:lle. Liitteenä oli Skanska Talonrakennus Oy:n laatima luonnos sopimukseksi. Tontin 5 ostaja ja Niilon Parkki Oy neuvottelevat yhdessä sopimuksen yksityiskohdista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tontille Härmälä-1909-5, Niilo Härmälän katu 15 vahvistetaan myyntihinnaksi 1 050 000 euroa ja muut myyntiehdot tavanomaisiksi.

Tontti Härmälä-1909-5 varataan JHS-Rakenne Oy:lle ja Norlandia Päiväkodit Oy:lle 1.11.2018 alkaen toistaiseksi yhden kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin siihen saakka kunnes tontti myydään, enintään kuitenkin 30.4.2019 asti.

Varausaikana tontista Härmälä-1909-5 peritään vuokraa 1 750 euroa kuukaudessa.

Tontin Härmälä-1909-5 varaajan tulee esittää hyväksyttävät tontinkäyttösuunnitelmat laaturyhmässä ennen kaupan tekemistä. Muuten varauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Elina Kalliohaka, koordinaattori, hyvinvoinnin palvelualue:

Haastattelutilanteessa palveluntuottajat ja rakentaja esittelivät suunnitelmansa rakennuksesta sekä palveluntuottamisesta. Esityksissä kiinnitettiin palveluntuottamisen osalta huomiota mm. seuraaviin asioihin: päiväkodin tuleva toiminta-ajatus, mahdolliset innovatiiviset ratkaisut palvelun järjestämisessä, sisä- ja ulkotilojen suunnittelu, erityisen tuen järjestämisen suunnitelmat ja omavastuuosuuden suuruus. Rakentamisen osalta kiinnitettiin huomiota asuntojakaumaan ja rakentamisen aikatauluun.

Päiväkoti on tarkoitettu 120 lapselle (laskennalliset paikat, lapsia 18 kasvattajan verran). Tontin saajaksi esitetyn palveluntuottajan suunnitelmana on perustaa liikuntapainotteinen päiväkoti. Palvelu järjestetään palvelusetelillä.

Päiväkodin rakentamisessa tulee noudattaa Tampereen kaupungin päiväkotien suunnitteluohjetta. Lisäksi tulee hyväksyttää hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista päiväkodin tilasuunnitelma Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen valvonta- ja ohjausyksikössä. Ennen toiminnan aloittamista palveluntuottajan tulee ilmoittautua Tampereen kaupungin päivähoidon palvelusetelituottajaksi. Toiminnassa tulee noudattaa varhaiskasvatuslakia (540 / 2018) ja sen tulee olla Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen ja erityisen osan mukaista.

Tiedoksi

JHS Rakenne Oy/Mikko Sammalisto, Norlandia Päiväkodit Oy/Miia Kollin, Hartela Länsi-Suomi Oy/Tommi Kärkelä, Pilke Päiväkodit Oy/Minna Martikainen, Lehtotilat Oy/Miika Liukko, Suomen Hoivatilat Oyj/Olli Iivanainen, Rakennusliike Lapti Oy/Arttu Similä, Elina Kalliohaka, Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat