Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Oikaisuvaatimus kiinteistöjohtajan päätökseen jalankulkijan liukastumista Koukkuniemen Iltalan pihassa koskevassa vahingonkorvausasiassa 

TRE:1851/03.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Jalankulkija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Koukkuniemen Iltala-rakennuksen pihassa 23.11.2017 sattuneesta kaatumisesta aiheutuneet menot yhteensä 1 430,23 euroa sisältäen 300 euroa kivusta ja särystä. Kiinteistöjohtaja hylkäsi vahingonkorvausvaatimuksen päätöksellään 4.6.2018 § 454.

Asiassa jo aikaisemmin esitetyn selvityksen perusteella todetaan, että kaatumispäivänä 23.11.2018 tehtyjen liukkaudentorjunta- ja aurauspöytäkirjojen mukaan Koukkuniemessä Iltala-talolle johtavalla kulkuväylällä on kyseisen päivän aikana tehty niin liukkaudentorjunta- kuin auraustoimenpiteitäkin. Lakimiehen lausunnon mukaan kiinteistöjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian eikä päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Liukastunut jalankulkija on 13.6.2018 saapuneella oikaisuvaatimuksellaan vaatinut kiinteistöjohtajan päätöksen oikaisemista. Vaatimuksen perusteluina hän esittää, että Iltala-rakennuksen alueella ei olisi tehty talvikunnossapitoa ollenkaan kaatumispäivänä, eli pihan auraus ja hiekoitus oli hänen mukaansa tekemättä. Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa myös alkuperäisessä hakemuksessaan esittämäänsä päiväämättömään valokuvaan, joka hänen mukaansa osoittaa, että talvikunnossapitoa ei olisi tehty Iltala-rakennuksen alueella. Oikaisuvaatimuksen tekijä on myös liittänyt selvityksenä potilaskertomuksen, jossa kaatumisen aiheuttamat vammat todetaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa myös, että kolme paikalla ollutta henkilöä olisivat todistajia sille, ettei talvikunnossapitoa olisi tehty.

Lakimies on keskustellut tapahtuneesta puhelimessa kahden oikaisuvaatimuksessa mainitun henkilön kanssa 13.7.2018 ja 16.7.2018. Näistä toinen henkilö ei käynyt paikan päällä mutta auttoi oikaisuvaatimuksen tekijää tämän kaatumisen jälkeen. Hän totesi myös, että kyseisenä päivänä keli oli huono ja liukkaita kohtia oli. Toinen henkilö, rakennusalan yleisammattimies, totesi, että kyseisen Iltala-talolle johtavan kulkuväylän vasemmassa reunassa, jossa ihmiset kulkevat, oli noin 1,5 m leveä kaistale jossa ei ollut hiekkaa. Hänen mukaansa kyseisenä aamuna alueella oli käynyt aura ja myös satanut pehmeää lunta. Hän kertoi myös itse lähes liukastuneensa kyseisellä kohdalla pihaa.

Lakimiehen lausunnon mukaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta arvioidessa kaupungin on hänen mielestään otettava huomioon oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemien henkilöiden kuulemisesta saatu lisäselvitys asiaan. Asiassa aikaisemmin esitetyn selvityksen perusteella tapahtumapaikkana olevan piha-alueen kulkuväylän kunnossapitotoimenpiteisiin on vahinkotapahtuman päivänä kuulunut niin auraus kuin liukkaudentorjunta ja Iltala-talolle on kulkenut hoidettu kulkuväylä. Hän katsoo, että alueen talvikunnossapito on hoidettu asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Oikaisuvaatimuksen tekijän mainitseman paikalla olleen rakennusalan yleisammattimiehen lausunnon perusteella on kuitenkin mahdollista, että kyseisen väylän reunaan on jäänyt kapea hiekoittamaton kaistale kyseisenä päivänä sataneen lumen alle, jolloin sitä on ollut vaikea erottaa kulkuväylän hiekoitetusta osasta. Lakimies katsoo, että saadun lisäselvityksen perusteella asian jäädessä epäselväksi tapaus tulisi kohtuusperusteella ratkaista oikaisuvaatimuksen tekijän eduksi ja oikaisuvaatimuksen tekijälle tulisi maksaa vaaditun mukaisesti 1 430,23 euroa.

Koska päätöksen liitteinä olevat oikaisuvaatimus ja lakimiehen lausunto 6.9.2018 sisältävät tietoja mm. henkilön taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja tämän saamista terveydenhuollon palveluista, ne on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin kohtien 23 ja 25 nojalla pidettävä salassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hyväksytään.

Koukkuniemen Iltala-rakennuksen pihassa 23.11.2017 liukastuneelle jalankulkijalle maksetaan vahingonkorvauksena tapaturman johdosta 1 430,23 euroa. Kustannukset maksetaan kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kustannuspaikalta Omaisuudenhallinta 135007.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

asianomainen, Virpi Ekholm, Lassi Anttila, Petra Rantanen, Jussi Kuoppala, Mauri Heikkinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat