Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Oikaisuvaatimus kiinteistöjohtajan päätökseen jalankulkijan liukastumista Lielahden koulun pihassa koskevassa vahingonkorvausasiassa 

TRE:1918/03.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Lassi Anttila, puh. 040 147 4379, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Jalankulkija on vaatinut Tampereen kaupunkia korvaamaan hänelle Lielahden koulun pihassa 13.12.2017 sattuneen liukastumisvahingon. Kiinteistöjohtaja hyväksyi päätöksellään 29.5.2018 § 445 vahingonkorvausvaatimuksen kivun ja säryn osalta osittain ja hylkäsi sen ansiomenetyksen osalta. Asianomainen on 11.6.2018 päiväämällään oikaisuvaatimuksella vaatinut kiinteistöjohtajan päätöksen oikaisemista ansionmenetyksen osalta 3 000 euron arvosta. Hän on esittänyt asiassa uutta selvitystä. Selvityksen joukossa on Oy Mikkola Markku K.E. -nimisen yrityksen 14.6.2018 päivätty todistus, jossa todetaan muun ohella, että yritys tarjosi työtä oikaisuvaatimuksen esittäjälle 1.2.2018–2.6.2018. Tämän ohella uutena selvityksenä on esitetty sähköposteja oikaisuvaatimuksen tekijän ja yrityksen välisestä yhteydenpidosta työllistymiseen liittyen.

Lakimiehen lausunnon mukaan kyseistä selvitystä ei voida katsoa työsopimukseksi vaan ennen mahdollista työllistymistä käytäväksi yhteydenpidoksi. Koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, mikä johtaisi asian arvioimiseen toisin kuin aiemman päätöksen perusteluissa, oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Kiinteistöjohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Vahingonkorvausvaatimuksen esittäjä ei ole oikaisuvaatimuksessaan esittänyt tapahtuneesta mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Oikaisuvaatimus on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 29-kohdan mukaan pidettävä salassa. Päätöksen liitteenä oleva lakimiehen lausunto 28.8.2018 sisältää tietoja henkilön terveydentilasta ja on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin kohdan 25 nojalla pidettävä salassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

asianomainen, Virpi Ekholm, Lassi Anttila, Jussi Kuoppala, Mauri Heikkinen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat