Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Oikaisuvaatimus kiinteistön hallinnan ja rakennuksen tilojen käytön päättämisestä koskevasta päätöksestä (Pispalanharju) 

TRE:3851/10.04.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtaja päätti 11.6.2018 § 474, että Pispalanharjulla sijaitsevalla kiinteistöllä yksityishenkilön kiinteistön hallinta ja rakennuksen käyttö irtisanotaan päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajan kuluttua laskettuna sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu kiinteistön käyttäjälle tiedoksi. Irtisanomisen perusteena on kiinteistön tuleva myynti. Päätös on annettu kiinteistön käyttäjälle tiedoksi 30.7.2018, joten päättymispäivämäärä on 31.1.2019.

Kiinteistön käyttäjä on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistöjohtajan päätökseen. Oikaisuvaatimuksessa toivotaan myyntisuunnitelman täytäntöönpanon kieltoa ja koko tilanteen uudelleen arviointia, sekä irtisanomisen perumista. Kiinteistön ja rakennuksen käytön päättäminen ei ole perusteltua, koska rakennus on asuttu, käyttäjä on toiminut rakennusperinnön suojelulainsäädännön, sekä kaupungin asettamien muiden ehtojen mukaisesti. Perusteluina esitetään lisäksi pormestariohjelma inhimillisestä ja vetovoimaisesta Tampereesta, rakennuksen kunnon epätarkka määrittely sekä henkilökohtaiset syyt.

Kiinteistön hallinta ja rakennuksen käyttö on päätetty, koska kiinteistö rakennuksineen tullaan myymään. Siten irtisanomisperuste ei ole ollut rakennuksen tekninen kunto, vaikkakin käytännössä rakennus on huonokuntoinen ja täydellisen peruskorjauksen tarpeessa.

Kaupunki ei ole missään vaiheessa tehnyt kiinteistön käyttäjänä olevan henkilön kanssa vuokra- tai muutakaan kiinteistön tai rakennuksen käyttöä tai hallintaa koskevaa sopimusta. Oikaisuvaatimuksen tekijä on siten käyttänyt päätöksen kohteena olevaa kiinteistöä korvauksetta, eikä kaupunki ole saanut käytöstä lainkaan vuokratuloa tai muuta korvausta. Koska kiinteistön/rakennuksen käyttö on kuitenkin tosiasiassa jatkunut jonkin aikaa, on kiinteistön käytön päättämisessä sovellettu asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaista kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Kuuden kuukauden irtisanomisajalla oikaisuvaatimuksen tekijälle on haluttu antaa reilusti aikaa järjestellä asumisensa uudelleen. Tältä osin todettakoon, että ajantasaista tietoa Tampereen alueella sijaitsevista vuokra-asunnoista on saatavilla Asuntotorilta, josta löytyy tietoa Tampereella vuokra-asuntoja välittävistä ja omistavista yrityksistä ja yhteisöistä.

Selvityksissä esiin ei ole tullut mitään sellaista, jonka mukaan kiinteistöjohtajan päätöstä § 474 pitäisi muuttaa tarkoituksenmukaisuusperusteella ja näin arvioida tilannetta uudelleen oikaisuvaatimuksen johdosta.

Lakimies Patricia Nikko:
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus kiinteistön hallinnan ja rakennuksen tilojen käytön päättämisestä koskevasta päätöksestä hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Patricia Nikko, Niko Suoniemi, Jori Komulainen, Jussi Kuoppala, Artti Elonen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat