Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Oikaisuvaatimus kiinteistön hallinnan ja rakennuksen tilojen käytön päättämistä koskevasta päätöksestä (Kurilankatu) 

TRE:4345/10.03.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tila-asiantuntija Jori Komulainen, puh. 040 359 2295 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kiinteistöjohtaja päätti 26.6.2018 § 514, että kiinteistöllä 837-106-95-47, os. Kurilankatu 2, yksityishenkilön kiinteistön hallinta ja rakennuksen tilojen käyttö mukaan lukien piha-alueet irtisanotaan päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajan kuluttua laskettuna sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu kiinteistön käyttäjälle tiedoksi. Irtisanomisen perusteena on tilojen poistaminen käytöstä. Päätös on annettu kiinteistön käyttäjälle tiedoksi 2.7.2018, joten päättymispäivämäärä on 31.10.2018.

Kiinteistön käyttäjä on tehnyt oikaisuvaatimuksen kiinteistöjohtajan päätökseen. Lisäksi hän on toimittanut kaupungille kirjelmän, jossa hän esittelee toimintaansa laajemmin. Oikaisuvaatimuksen mukaan irtisanomisen perusteet ovat virheellisiä eivätkä ne ole yleisessä linjassa kaupungin vuokraamiin muihin kohteisiin. Kylmävesijohdon katkaisu ei voi olla perustelu kiinteistön poistamiselle käytöstä, koska kaupunki vuokraa Hiedanrannan tehdaskiinteistöstä liiketiloja, joissa ei ole lainkaan juoksevaa vettä. Tilojen käytön päättäminen ei ole kaupungin edun mukaista, sillä korttelista tulee vaarallinen ja epäsiisti. Kiinteistöstä ei ole syntynyt myöskään korjauskuluja kaupungille oikaisuvaatimuksen tekijän kunnostaessa rakennuksia omalla kustannuksellaan.

Todettakoon, että kaupunki ei ole missään vaiheessa tehnyt kiinteistön käyttäjänä olevan henkilön kanssa vuokra- tai muutakaan kiinteistön tai rakennuksen käyttöä tai hallintaa koskevaa sopimusta. Koska kiinteistön/rakennuksen käyttö on kuitenkin tosiasiassa jatkunut jonkin aikaa, on kiinteistön käytön päättämisessä sovellettu liikehuoneiston vuokrauksesta annetuin lain mukaista kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Kiinteistönomistajalla Tampereen kaupungilla ei ole suunniteltu tai tilattu kyseisten toimitilojen kunnostusta jatkokäyttöä varten.

Kaupungin hallinnoimiin vuokratiloihin noudatetaan yhtäläisiä toimintaperiaatteita ja toteutetaan ennalta sovittujen yhteistyökumppaneiden kanssa kiinteistöturvallisuuden varmistamista. Kyseessä olevan kohteen käytettävyyteen tuli olennaisia esteitä vuonna 2015 esimerkiksi vesihuollon suhteen. Tällöin tehtiin viranhaltijapäätös kohteen vuokrauksien päättämisestä Pirkanmaan Martat ry:n kanssa, jonka alivuokralainen oikaisuvaatimuksen tekijä oli ollut. Vesiputkisto tuli elinkaarensa päähän, eikä kohteeseen ole sittemmin päätetty toteuttaa tilannetta korjaavia parannuksia. Vastaavissa mahdollisissa tilanteissa muissa kiinteistökohteissa toimittaisiin samoin vuokralaisia kohtaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksiin ryhtyä kohteen ylläpitäjäksi kaupunki on vastannut kielteisesti sen tarpeettomuuden vuoksi. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei ole pyydetty hoitamaan kiinteistön ulkoalueita tai kiinteistökohteen rakennuksien sisätiloja. Erilaisten tapahtumien järjestämisestä kiinteistöllä ei ole sovittu erikseen. Kiinteistökohdetta yleisesti hoitavan Tampereen Tilapalvelut Oy:n kiinteistöhoidon yksikön kohdekäyntien mukaan kyseisen tilakohteen turvallisuus- ja käytettävyystilanne ei ole muuttunut edellisvuosista siten, että se mahdollistaisi asiallisen ja tarkoituksenmukaisen jatkovuokrauksen. Kohteeseen ei ole kohdistettu merkittäviä investointeja.

Pirkanmaan Martat ry:n alivuokrasuhde oli ollut yksin asianosaiseen oikaisuvaatimuksen tekijään kohdistuva ja muihin kiinteistöalueella kohdistuviin tilavuokrauksiin on kaupungilla omat vuokrasuhteet. Kaupungille ei ole tullut kyseisistä oikaisuvaatimuksen tekijän käyttämistä tiloista vuokratuloa mutta kaupunki on maksanut tilaan kohdistuneet energiakustannukset. Kiinteistön muiden vuokralaisten sekä Hiedanrannan vuokralaisten kokonaistilanne on erilainen vuokratilojen käyttötarkoitusten mukaan ja saniteettitilat ovat osoitettuja ja niitä kehitetään aktiivisesti.

Kyseisiä tiloja palvelevassa viemäriverkostossa olevien puutteiden vuoksi myöskään tulovettä ei ole perusteltua laskea. Koska kyseisiä tiloja ei ole tavoiteltavaa asettaa asianmukaiseen tarkoitukseen vuokrattavaksi, on perusteltua turvata muiden kohteen tilojen tarvitsema energia. Oikaisuvaatimuksessa viitataan toisessa rakennuksessa sijaitsevan Pirkanmaan musiikkiopiston ja sen varhaiskasvatuksen asiakkaiden tarpeisiin. Tampereen kaupunki katsoo, että yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa teknisellä ylläpidolla musiikkiopiston tilojen palvelevuus ei ole vaarassa. Kiinteistöjohtajan päätöksessä 26.6.2018 § 514 on huomioitu Tampereen Tilapalvelut Oy:n usean kyseisen kiinteistön huollosta vastaavan henkilön antamat lausunnot, eikä kyseisten toimitilojen osalta ole tehty poikkeavia päätöksiä tilakäytön suhteen. Kiinteistön 837-106-95-47, jolla oikaisuvaatimuksen tekijän käyttämät tilat sijaitsee, käytöstä on kuultu Pirkanmaan musiikkiopiston vuokraedustajaa asiaa selvittäessä.

Selvityksissä esiin ei ole tullut huomioita, jonka mukaan kiinteistöjohtajan päätöstä 26.6.2018 § 514 pitäisi muuttaa tarkoituksenmukaisuusperusteella ja näin mahdollisesti vastata myöntävästi oikaisuvaatimuksen tekijän hakemukseen solmia uusi vuokrasuhde.

Lakimies Patricia Nikko:
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Kiinteistöjohtajan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus kiinteistön hallinnan ja rakennuksen tilojen käytön päättämistä koskevasta päätöksestä hylätään.

Päätös

Oikaisuvaatimus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Keskustelun edetessä lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn oikaisuvaatimuksen.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Patricia Nikko, Niko Suoniemi, Jori Komulainen, Anne Karinen, Jussi Kuoppala, Artti Elonen, Ollimatti Hukkanen

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Käsitellyt asiat