Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 142 Päiväkoti- ja kouluverkkoon liittyvä tila- ja kiinteistöselvitys 

TRE:6418/10.03.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi2.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.9.2018 § 357 merkitä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen tilannekatsauksen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsitellessä päiväkoti- ja kouluverkkoa tulee sen päätöksiä tehdessään ottaa huomioon taloudellisten reunaehtojen puitteissa pormestariohjelman peruslinjaus varhaiskasvatuksen ja 1-2-luokkalaisten opetuksen toteuttamisesta lähipalveluna. Pienten lasten osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä koulumatkojen pituuteen ja kulkuyhteyksiin. Kaupunginhallitus linjasi lisäksi, että päätöksenteon pohjaksi kiinteistötoimen tulee teettää myös perusteellinen selvitys tilojen taloudellisista kokonaisvaikutuksista, todellisesta käyttöasteesta ja siitä miten tilojen käyttöä voidaan tehostaa. Todetaan myös, että toimivaltainen viranomainen tekee rakennushankkeista päätökset talousarvion puitteissa. Kaupunginhallitus tekee kokonaisarvion verkostosta lautakuntien käsittelyn jälkeen.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä on päätöksen perusteella laatinut liitteenä olevan yhteenvedon palveluverkkosuunnitelmassa poistuviksi esitettyjen tilojen osalta. Selvitykseen on koottu tilojen/kiinteistöjen kustannustiedot, pääkäyttötarkoituksen ulkopuolinen käyttö ja toimenpiteet palveluverkosta poistumisen jälkeen. Kaupungin markkinoilta vuokraamien tilojen osalta tilasta luopuminen toteutuu voimassaolevan vuokrasopimuksen irtisanomisaikojen puitteissa. Kaupungin omistamien tilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet myydään käytön päättymisen jälkeen. Kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta on yhteistyössä asemakaavoituksen kanssa arvioitu kiinteistökehityksen mahdollisuutta nykyisen asemakaavan käyttötarkoitusta muuttamalla. Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää tässä esitettyä laajempia selvityksiä asemakaavatyön pohjaksi. Selvityksillä voi olla vaikutusta tässä esitetyn käyttötarkoituksen toteuttamisedellytyksiin.

Todettakoon, että tilat ovat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pääkäytössä kokonaisuudessaan. Tilankäytön tehostamisen mahdollisuuksia on selvitetty ja selvitetään jatkossakin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä tilaomaisuuden hallinnan yhteistyönä. Tiloihin osoitettava oppilasmäärä on riippuvainen sekä opetuksen toiminnallisista tarpeista että kyseisellä alueella tarjolla olevan tilan teknisistä ominaisuuksista mm. ilmamäärät, rakennuksen kunto, tilojen nykyaikaisuus jne. Tätä työtä tehdään vuosittain talousarviovalmistelun sekä palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö pitkän aikavälin investoinnit ja ajoitus -työn (PALM) yhteydesssä ja tueksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tekemä Luovutettavaksi ehdotetut päiväkodit ja koulut -selvitys merkitään tiedoksi ja annetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnalle päätöksenteon pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Teppo Rantanen, Taru Kuosmanen, Elina Kalliohaka, Monika Sola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat