Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Tonttien 837-330-6124-15 ja 837-020-5101-4 vaihtokirjan ehtojen hyväksyminen 

TRE:4864/02.06.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Pasi Kamppari, puh. 040 779 5615, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Oy Teboil Ab omistaa Messukylässä tontin 837-20-5101-4 osoitteessa Kyläojankatu 2. Tontilta on purettu polttoaineen jakeluasema vuonna 2007. Messukylän koulu sijaitsee huoltoasematontin naapurissa. Kaupungin ja Oy Teboil Ab:n kesken on neuvoteltu huoltoasematontin hankkimisesta kaupungille koulun tontin kehittämistarpeisiin. Neuvotteluiden perusteella on tarkasteltu mahdollisuutta korvaavan huoltoasematontin osoittamiseksi Teboilille. Lahdesjärvellä osoitteessa Tuotekatu 2a sijaitsee huoltoasematontti 837-330-6124-15, jota on esitetty vaihdettavaksi Messukylän tonttiin 837-20-5101-4.

Teboilin omistama tontti 837-20-5101-4 Messukylässä on 1971 m2 suuruinen ja vuonna 1965 vahvistuneessa asemakaavassa osoitettu moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi. Tontilla on tehty 20.3.2017 päivätty ympäristötekninen maaperätutkimus, jonka perusteella kiinteistön maaperää ei pidetä pilaantuneena eikä kohteessa ole tarvetta jatkotoimenpiteille.

Kaupungin omistama tontti 837-330-6124-15 Lahdesjärvellä on 2210 m2 suuruinen ja 4.1.2018 voimaantullessa asemakaavassa osoitettu huoltoaseman korttelialueeksi.

Molemmista tonteista on teetetty sekä kaupungin että Teboilin toimesta ulkopuoliset arviokirjat. Teetettyjen arviokirjojen perusteella ja arvoiden tarkkuus huomioiden tonttien vaihdossa ei ole tarpeen suorittaa välirahaa. Mikäli tonttien jatkokäytössä havaitaan maaperän pilaantuneisuutta, osapuolet vastaavat luovuttamiensa tonttien maaperästä mahdollisesti löytyvästä lainsäädännössä tarkemmin määritellyn ylemmän ohjearvon ylittävästä pilaantuneesta maa-aineksesta ja sen puhdistamisesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen kaupungin ja Oy Teboil Ab:n kesken tehtävän liitteen mukaisen vaihtokirjan ehdot hyväksytään. Vaihdon johdosta ei ole tarpeen suorittaa välirahaa puolin eikä toisin.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan tekemään vaihtokirjaluonnokseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oy Teboil Ab, kiinteistötoimi, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat