Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 3 Lautakunnan toimivallan siirtäminen viranhaltijoille 

TRE:334/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 5559467 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta on 16.8. 2017, 12.9.2017 ja 4.10.2017 siirtänyt toimivaltaansa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille.

Tampereen Tilakeskus liikelaitoksessa oleva tilaomaisuus siirtyi asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulle 1.1.2018 alkaen. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 18.12.2017 § 337 hallintosäännön muutokset voimaantulevaksi 1.1.2018.

Hallintosäännössä asunto- ja kiinteistölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa sekä lautakuntien yleistehtäviin kuuluvaa toimivaltaa on tarkoituksenmukaista asetettujen rajojen puitteissa siirtää elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille ja päivittää uuden toimintamallin muutosta vastaavaksi.

1.1.2018 voimaantulleen hallintosäännön 33 luku 22 § mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on

1) kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä vastaaminen

2) maa- ja tilapoliittisten linjausten valmistelu ja seuranta sekä omistajan tavoitteiden asettaminen

3) maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti

4) kaupungin maa- ja vesialueiden sekä tilaomaisuuden edunvalvonta

5) asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta kaupunkistrategian pohjalta

6) asuntoasioihin liittyvä edunvalvonta

7) asuntotuotannon kehittäminen mukaan lukien sosiaalinen vuokra-asuminen ja erityisryhmien asuminen

8) asuinalueiden tasapuolisesta kehityksestä huolehtiminen ja seuranta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää

1) maankäyttösopimusten ja asemakaavan toteutussopimusten hyväksymisestä

2) alle 2 000 000 euron arvoisten maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä tai muusta luovuttamisesta

3) maa- ja vesialueiden, rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden vuokraamisesta

4) alle 2 000 000 euron arvoisten rakennusten sekä niihin liittyvien tilojen ja alueiden sekä luonnonvarojen myymisestä tai muusta luovuttamisesta ja hankkimisesta

5) alle 2 000 000 euron arvoisten asuntojen ja muiden tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden myynnistä tai muusta luovuttamisesta sekä hankkimisesta

6) asemakaavoitetulla alueella olevan kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta ja rasitteiden perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta

7) lautakuntien tilahankkeiden yhteensovittamisesta

8) lautakuntien tilahankkeiden hankesuunnitelmien, hankeselvitysten, toteutussuunnitelmien, rakennuttamissopimusten, investointisopimusten sekä taloudellisten loppuselvitysten hyväksymisestä

9) rakennusten purkamisesta ja kirjanpidosta poistamisesta.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranom aistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa

Hallintosäännön 17 § 2 -kohdan mukaan Lautakuntien yleiseen ratkaisuvaltaan kuuluu oman tehtäväalueensa osalta   

 1. talousarvioesityksen, palvelu- ja vuosisuunnitelman sekä muiden toimintaa ohjaavien strategisten asiakirjojen hyväksymisestä
 2. palvelujen hankkimista koskevien linjausten hyväksymisestä palvelujen hankintaa koskevien periaatteiden mukaisesti
 3. kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksymisestä
 4. avustusten ja tukien myöntämisestä kaupunginhallituksen määräämien periaatteiden mukaisesti
 5. palveluista ja tuotteista perittävien maksujen hyväksymisestä
 6. palvelualueen palveluverkon hyväksymisestä valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisest
 7. yli 1 000 000 euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä ja hankesuunnitelmista sekä niihin liittyvistä investointisopimuksista pitkäaikaisine käyttötalousvaikutuksineen
 8. hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvien menettelytapojen hyväksymisestä
 9. vahingonkorvauksen myöntämisestä asetetuissa rajoissa
 10. viranomaisen päätösvallan käyttämisestä
 11. otto-oikeuden käyttämisestä
 12. tässä hallintosäännössä mainitun toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena.

Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille. Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Tämä päätös korvaa asunto- ja kiinteistölautakunnan päätökset 16.8.2017 § 13, 12.9.2017 § 21 ja 4.10.2017 § 38.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Anna-Kaisa Heinämäki, Apulaispormestari

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa sekä lautakunnille kuuluvaa yleistä ratkaisuvaltaa siirretään liitteen mukaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille.

Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Tämä päätös korvaa asunto- ja kiinteistölautakunnan päätökset 16.8.2017 § 13, 12.9.2017 § 21 ja 4.10.2017 § 38.

Päätös

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kuuluvaa toimivaltaa sekä lautakunnille kuuluvaa yleistä ratkaisuvaltaa siirretään liitteen mukaisesti elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen viranhaltijoille.

Viranhaltijoiden on päätösvaltaa käyttäessään noudatettava, mitä lainsäädännössä on säädetty. Päätösvaltaa käytettäessä on noudatettava myös tämän lautakunnan vahvistamia yleisiä ohjeita ja määräyksiä.

Hallintosäännön 17 §:n 12 kohdan nojalla viranhaltijat, joille lautakunnan toimivalta siirretään, toimivat päätöksenteon osalta lautakunnan alaisena.

Tämä päätös korvaa asunto- ja kiinteistölautakunnan päätökset 16.8.2017 § 13, 12.9.2017 § 21 ja 4.10.2017 § 38.

Tämä päätös on voimassa 25.4.2018 asti.

 

Esteellisyys

 • Teppo Rantanen ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki § 28.1 kohta 5) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Virpi Ekholm ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki § 28.1 kohta 5). Lautakunta päätti yksimielisesti kuulla Virpi Ekholmia asiantuntijana. Hänelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi. Asiantuntija poistui ennen päätöksentekoa.

Kokouskäsittely

Apulaispormesteri Anna-Kaisa Heinämäki toimi esttelijänä tämän asian käsittelyn ajan.

Asian esittelijä, apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki muutti päätösehdotustaan lisäämällä siihen ponnen "Tämä päätös on voimassa 25.4.2018 asti".

Näin muutetun päätösehdotuksen todettiin olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Virpi Ekholm, Tarja Lampinen, Auli Heinävä, Heli Toukoniemi, Niko Suoniemi, Aila Taura, Pasi Kamppari, Juha-Matti Ala-Laurila, Ari Kilpi, Marjut Malo-Siltanen, Anne Tuominen, Katariina Rauhala, Jaana Rimpi-Muhonen, Raija Laatio-Rimmi, Tea Östman, Riitta Sipilä, Anita Liecks, Sirkka Koivuniemi, Kirsti Hankela, Outi Leppänen, Jarmo Viljakka, Erja Parkkali, Anne Karinen, Anni Andrejeff, Jori Komulainen, Kaisu Kammonen, Marja Uusivuori, Jenni Mäki, Pirjo Rytinki, Anne Salonniemi, Petra Rantanen, Maija Sihvonen, Piritta Haapahuhta, Tarja Vastamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.