Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 7 Maaomaisuuden investointien uudelleenbudjetoinnit, siirtomäärärahat v. 2017 

TRE:527/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuosittain ensimmäisessä talousarviomuutoksessa päätetään investointien uudelleen budjetoinneista kuluvalle vuodelle. Uudelleen budjetoitavaksi voidaan esittää talousarviokirjassa eriteltyjä hanketasolla sitovia kohteita. Uudelleen budjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2017 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät.

Maaomaisuuteen kohdistuvat investoinnit ovat maan rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyviä investointeja esimerkiksi johtosiirtoja, meluseiniä sekä pilaantuneen maan kunnostusta.

Vuonna 2017 kesken olevan maaomaisuuteen kohdistuvan investoinnin uudelleenbudjetointi:

Santalahden maaomaisuuteen kohdistuvien investointien määräraha vuodelle 2017 oli 1 000 000 euroa. Toteutuma on 357 100 euroa. Santalahden asemakaavan nro 8048 saatua lainvoiman alkoi alueen toteutus. Santalahden asemakaava-alueella tehtiin vuoden 2017 aikana mm. 110 kV sähkölinjan maahan laitto, maakaasujohdon siirtoon liittyvää suunnittelua sekä melusuojauksen suunnittelua.

Santalahden suunnittelu sekä toteutus jatkuvat vuonna 2018 mm. melusuojauksen rakentamisella, kaupungin vastuulla olevien pilaantuneiden maiden kunnostamisella sekä johtosiirroilla.

Santalahden alueen maaomaisuuteen kohdistuvista investoinneista vuonna 2017 käyttämättä jääneet 642 900 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2018 Santalahden alueen toteuttamiseen kohdistuvaksi maaomaisuuden investoinniksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarviota muutetaan siten, että perusteluissa esitetty maaomaisuuteen kohdistuva investointi budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2018.

Todetaan, että uudelleen budjetoitavien hankkeiden euromäärät täsmennetään tilikauden 2017 lopullisten tilinpäätöstietojen mukaisiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Tero Tenhunen, Pekka Ranta, Pasi Ruohomäki, Pauliina Laisi, Petra Rantanen, Sirkka Koivuniemi, Maija Sihvonen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)