Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 74 Kiinteistötoimitusten vireillepanoa sekä kaupungin edustamista kiinteistötoimituksissa koskevan toimivallan siirtäminen kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuualueelle 

TRE:378/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lakimies Heidi Ruonala, puh. 040 569 1218, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2018 § 5 Kiinteistötoimitusten vireillepanoa sekä kaupungin edustamista kiinteistötoimituksissa koskevan toimivallan siirtämisestä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuualueelle. Päätös on voimassa 25.4.2018 asti.

1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön  22 § 3 -kohdan mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maa- ja tilapolitiikan toimeenpano valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Edelleen hallintosäännön 17 §:n 12 -kohdan mukaan lautakunta päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä alaisensa viranomaisen ratkaistavaksi.

Koska kiinteistötoimitusten vireillepanon osalta harkinta tehdään kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän vastuualueella, on tarkoituksenmukaista, että myös tosiasiallinen toimivalta vireillepanoon on kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmällä. Kaupungin edustaminen kiinteistötoimituksissa esitetään delegoitavaksi rinnakkaiseksi kaupunkimittauksen viranhaltijoiden kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kiinteistöjohtajalle tai hänen määräämälleen siirretään toimivalta niiden kiinteistötoimitusten vireillepanoon, joissa kaupunki on asianosaisena lukuun ottamatta ympäristöministeriön tai valtioneuvoston lunastuslupaan perustuvia lunastustoimituksia.

Kiinteistöjohtajalle tai hänen määräämälleen siirretään toimivalta toimia kaupungin edustajana niissä kiinteistötoimituksissa, joissa kaupunki on asianosaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi, Ari Kilpi, Anna Mustajoki, Tiina Kyöttilä-Vettenranta, Heidi Ruonala, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.