Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 78 Vilusen Rinne Oy:lle vuokratun tontin 837-060-5864-9 (Kaukajärvi) vuokrasopimuksen purkaminen ja tontin 837-060-5864-10 vuokraaminen 

TRE:1350/10.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vilusen Rinne Oy on pyytänyt yhtiölle vuokratun tontin Kaukajärvi-5864-9 vuokrasopimuksen muuttamista koskemaan tonttia Kaukajärvi-5864-10, Hikivuorenkatu 16.

Kyseinen tontti on vuokrattu Vilusen Rinne Oy:lle 1.7.1990–30.6.2050. Tontin 9 pinta-ala on 3 107 m² ja rakennusoikeus 2400 k-m². Tontin vuokra vuonna 2018 on 5 310,65 euroa (perusvuokra 3 844,69, perusindeksi 1 390 pistettä.)

Vilusen Rinne Oy:n aloitteesta on laadittu asemakaavan muutos nro 8105, minkä perusteella kortteleihin 5864, 5866, 5867 ja 6076 on lisätty rakennusoikeutta mahdollistamaan olemassa olevien rakennusten korottaminen sekä lisärakentaminen.

Kaavan perusteella AH-tonttiin Kaukajärvi-5864-6 on liitetty katualuetta ja tontin kaavamerkintä on muutettu LPA-tontiksi, joka on osoitettu kortteleiden 5864, 5867 ja 6076 käyttöön.

Osa kaava-alueen vuokrasopimuksista on jo aiemmin uusittu kaavaa vastaavaksi ja loput on tarkoitus uusia kevään 2018 aikana. LPA-tontti on vuokrattu Vilusen Rinne Oy:lle yhtiön esityksen mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen perusteella tonttiin Kaukajärvi-5864-9 on liitetty 441 m2:n suuruinen alue katualueesta. Erillisen tonttijaon perusteella on muodostunut tontti Kaukajärvi-5864-10, jonka pinta-ala on 3 548 m2 ja rakennusoikeus tehokkuusluvun e = 1,0 mukaan 3 548 k-m2.

Kiinteistötoimi esittää, että tontin Kaukajärvi-5864-9 vuokrasopimus puretaan päättymään 30.4.2018 ja vuokrausta jatketaan uudella sopimuksella tontista Kaukajärvi-5864-10 uusituin vuokraehdoin 1.5.2018 alkaen 60 vuoden ajaksi. Maapolitiikan linjausten mukaisesti vuokra määritellään ottamalla perusteeksi vanhan sopimuksen vuokra, johon lisätään asemakaavamuutoksen myötä lisääntyneen rakennusoikeuden mukainen vuokra. Tätä vuokraa peritään alkuperäisen vuokrasopimuksen päättymispäivään eli 30.6.2050 asti. Heinäkuun 1. päivästä 2050 alkaen vuokra peritään täysimääräisenä koko rakennusoikeudelta.

Näin ollen tontin Kaukajärvi-5864-10 elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi saadaan 871,33 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra on 16 790,53 euroa) 1.5.2018 - 30.6.2050.

Heinäkuun 1. päivästä 2050 alkaen vastaava perusvuokra on 1 841,20 euroa (tämänhetkinen vuosivuokra 35 479,92 euroa).

Hinnoittelussa on käytetty 1.5.2018 alkaen lisääntyneen rakennusoikeuden osalta (1 148 k-m2) ja 1.7.2050 koko rakennusoikeuden osalta (3 548 k-m2) 250 euron kerrosneliömetriarvoa. Vuokranmääräytymiskorko on neljä prosenttia ja keski-indeksi 1927 pistettä/v. 2017.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Vilusen Rinne Oy:lle vuokratun tontin Kaukajärvi-5864-9 vuokrasopimus puretaan päättymään 30.4.2018.

Vilusen Rinne Oy:lle vuokrataan tontti Kaukajärvi-5864-10 uudella pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.5.2018 - 31.12.2078.

Tontin Kaukajärvi-5864-10 elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 871,33 euroa vuodessa 1.5.2018 - 30.6.2050 ja 1.7.2050 alkaen 1 841,20 euroa vuodessa.

Muuten vuokrauksessa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vilusen Rinne Oy/Timo Koskinen, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.