Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 8 Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannuksen tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

TRE:161/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankepäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy Asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Hyhkyn koulu sijaitsee Hyhkyn kaupunginosassa osoitteessa Mallastehtaankatu 47, 33270 Tampere. Kiinteistötunnus on 837 - 207 - 1127 - 24. Etäisyys Keskustorilta on noin 4,6 km. Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman mukaisesti on päädytty perusparantamaan koulurakennukset 1 ja 2. Rakennus 1 (päärakennus) on valmistunut vuonna 1903 (piirustukset laadittu Lars Sonckin maalaiskansakoulujen mallipiirustusten mukaan) ja rakennus 2 (entinen asuinrakennus) vuonna 1912 (arkkitehti Heikki Tiitola). Rakennukset 1 ja 2 on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-3, jonka mukaan rakennukset on esitetty merkittäviksi kohteiksi rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin ja maisemallisin perustein.

Rakennus 1 on toiminut alkuperäisessä käytössä koko historiansa ajan. Entinen asuinrakennus on muutettu opetus- ja päiväkotikäyttöön soveltuvaksi. Koulussa on nyt noin 222 oppilasta (luokat 0-4), lisäksi rakennuksessa 2 on toiminut yksi päiväkotiryhmä. Päiväkotitoiminta (ent. Huovarin päiväkoti) tontilla päättyy.

Rakennukset ovat perusparannuksen tarpeessa. Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan rakennuksessa tulee tehdä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä julkisivuissa, sisätiloissa sekä piha-alueella.  Lisäksi rakennukseen tehdään joitakin toiminnallisia parannuksia, mm. nykyisen keittiön ja ruokasalin muutokset. Rakennukset perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulukäyttöä. Samalla tontilla sijaitseva lisärakennus ja erillinen wc-rakennus eivät sisälly tähän hankkeeseen. Piha-aluetta kunnostetaan hankkeen yhteydessä.

Tässä hankkeessa tarveselvitys ja hankesuunnitelma on yhdistetty. Kohteessa ei tulla tekemään laajoja tilamuutoksia, jotka vaatisivat hankesuunnitelmatasoista jatkosuunnittelua. Tämän tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen siirrytään suoraan toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Tilan tarve

Väestösuunnitteen mukaan 6-10-vuotiaiden määrä vähenee vuoteen 2023 asti, jonka jälkeen määrä pysyy melko tasaisena. Alueen lapsista osa ohjautuu Raholan kouluun. Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannus mahdollistaa lähialueen perusopetuksen toteuttamisen. Korjaukset ovat välttämättömät, jotta perusopetuspaikat pystytään järjestämään kaikille alueen lapsille.

Koulu mitoitetaan kaksisarjaiseksi eli maksimissaan 250 oppilaalle (luokat 0-4), josta esiopetuksen osuus on 50. Päivähoitoa ei tiloissa tulevaisuudessa enää ole. Syksyllä 2018 hyväksytyn päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman tavoitteena oli muuttaa Hyhkyn koulu pienten lasten yksiköksi (päivähoito, esiopetus ja 1.-2 luokat). Lautakunnan päätöksen mukaan koulussa toimii jatkossakin 0-4 luokat, jolloin päivähoidosta joudutaan luopumaan, jotta kaikki oppilaat mahtuvat Hyhkyyn. Oppilasmäärää ei pystytä peruskorjauksen myötä kasvattamaan. Henkilökuntaa rakennuksessa on noin 25 h.

Rakennuksen 1 tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 779 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 855 htm2. Rakennuksen 2 tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on yhteensä 351 hym2. Rakennuksen arvioitu huoneistoala, mikä on vuokran maksun peruste, on 360 htm2.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu tehdään vuoden 2020 aikana. Heikentyneen sisäilmatilanteen vuoksi vuoden 2021 investointiohjelmassa tullaan esittämään toteutuksen määrärahojen tarkistamista ja toteutuksen aloittamista jo vuonna 2021. Esityksen mukaisesti, mikäli määrärahojen siirto toteutuu, rakennusurakka kilpailutetaan tammi-huhtikuun aikana 2021. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2021. Töiden on määrä valmistua kesäkuussa 2022. Käyttöönotto on elokuussa 2022.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1997. Rakennukset 1 ja 2 on suojeltu asemakaavassa merkinnällä sr-3. Kaavamääräys on YO-12 (Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saadaan rakentaa myös opetustoimintaa palvelevia asuntolatiloja). Rakennusoikeutta tontilla on 2800 m2. Autopaikkamääräys on 1 autopaikka/op400m2 (merkintä osoittaa, kuinka monta opetustoimintaa palvelevan tilan kerrosalaneliötä kohti on rakennettava yksi autopaikka). Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Suunnitelma on asemakaavan mukainen.

Koulun tontin koko on 7438 m2. Tonttia rajaa koillisessa Hyhkyn urheilukenttä, kaakossa omakotitaloalue, lounaassa Mallastehtaankatu ja luoteessa Hennerinkatu. Tontilla on esitetty 12 autopaikkaa. Ajoyhteys tontille tapahtuu Hennerinkadun kautta. Esiopetuksen saattopaikkoja varataan tontilta 4 kappaletta ja ne osoitetaan saattoliikenteen käyttöön liikennemerkein. Keittiön huoltoyhteys suunnitellaan turvalliseksi huomioiden oppilasturvallisuus.

Välituntipihan koko on noin 3900 m2 (noin 15,5m2/oppilas). Perusparannuksen yhteydessä piha-aluetta kunnostetaan ja sen toiminnallisuutta parannetaan. Leikkivälineet on esitetty uusittaviksi. Välineet tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Pispalan valtatiellä noin 250 metrin päässä rakennuksesta.

Tilojen perusjärjestys säilyy pääosin ennallaan, johtuen pääosin vanhoista kantavista rakenteista. Joitakin toiminnallisuutta ja oppimisympäristöä parantavia muutoksia tehdään. Rakennuksista tehdään ns. sukkakouluja, oppilaat eivät kulje tiloissa ulkokengillä. Esi- ja alkuopetuksen toiminta keskitetään rakennukseen 2. Suunnittelussa huomioidaan rakennushistoriaselvityksessä esitetyt seikat mahdollisuuksien mukaan.

Rakennus 1

Nykyinen keittiö on liian pieni, eikä vastaa Pirkanmaan Voimia Oy:n nykyisiin toiminnallisiin vaatimuksiin. Lisäksi nykyinen ruokasali on liian pieni eikä sinne ole sisäyhteyttä muista tiloista. Tästä syystä nykyisiä 1. kerroksen tiloja joudutaan järjestelemään uudelleen. Suunnitelman mukaan uudet keittiötilat sijoitetaan nykyisten henkilökunnan työ- ja taukotilojen paikalle. Ruokasali sijoitetaan entisen tekstiililuokan ja eteistilan alueelle. Henkilökunnan tauko- ja työtila sijoitetaan keittiön paikalle. Muutoksen jälkeen oppilailla on suora sisäyhteys ruokasaliin. Entinen ruokasali muutetaan opetustilaksi. Aulan yhteyteen sijoitetaan uusi inva-wc. Keskiaulaan/-eteiseen suunnitellaan kenkätelineet kaikille oppilaille.

2. kerroksessa opetustilojen järjestys säilyy ennallaan. Entinen keittiön henkilökunnan taukotila muutetaan ryhmätilaksi. Rakennus muutetaan esteettömäksi rakentamalla sisäänkäyntiin uusi luiska. Kulkuportaaseen rakennetaan uusi kaidenostin. Kellarin varastotilat poistetaan käytöstä.

Rakennuksen itäpäässä sijaitseva kylmä teräsrakenteinen hätäpoistumisporras uusitaan. Keittiölle rakennetaan uusi lastauslaituri/nostopöytä.

Rakennus 2

Opetustiloja yhdistetään suurentamalla nykyisiä oviaukkoja. Nykyinen lasten-wc/opettajien wc-tila muutetaan esiopetuksen märkäeteiseksi ja lasten/oppilaiden wc-tilaksi. Henkilökunnan taukotilat keskitetään 1. kerrokseen ja 2. kerroksen pieni työtila muutetaan ryhmätilaksi. 2. kerroksessa sijaitsee myös oppilashuollon työtila (kouluterveydenhoitajan työtilat). Tilaa voidaan käyttää myös opetustilana sen ollessa vapaana. Rakennus muutetaan esteettömäksi rakentamalla sisäänkäyntiin uusi luiska. Kulkuportaaseen rakennetaan uusi kaidenostin. Kellarin varastotilat poistetaan käytöstä.

Rakennuksesta 1 ja 2 suunnitellaan ja rakennetaan terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Rakennusten kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju 10 -järjestelmää. Rakennuksissa todetut ongelmia aiheuttavat tai vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Rakennusten palo- ja ääniteknisiä ominaisuuksia parannetaan.

Talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Energiatehokkuutta parannetaan varustamalla ilmastointijärjestelmä tehokkailla korkean hyötysuhteen LTO-laitteilla. Lisäksi ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraaviin kustannusarvioihin: Rakennus 1: 3.135.000 € (2.639 €/brm2) ja rakennus 2: 1.700.000 € (2.686 €/brm2). Yhteensä 4.835.000 € (alv 0%, sisältäen pihan työt).

Tarveselvityksen ja hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista.

Rakennuksen 1 valmistuttua vuonna 2022 vuosivuokra on yhteensä 315.935 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut 283.714 euroa, kasvatuspalvelut (esiopetus) 10.685 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 21.536 euroa. Rakennuksen 1 pääomavuokra 275.880 €/vuosi, ylläpitovuokra 35.602 €/vuosi ja tontin vuokra 4.453 €/vuosi.

Rakennuksen 2 valmistuttua vuonna 2022 vuosivuokra on yhteensä 159.625 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut 67.841 euroa, kasvatuspalvelut (esiopetus) 83.360 euroa ja avo- ja asumispalvelut 8.425 euroa. Rakennuksen 2 pääomavuokra 142.760 €/vuosi, ylläpitovuokra 14.990 €/vuosi ja tontin vuokra 1.875 €/vuosi.

Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. Lopullinen erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 90.000€ (alv 0%), arvio sisältää myös rakennuttamis- ja rakentamisen kustannukset.

Tampereen kaupungin investointiohjelmassa 2020 hankkeelle on hyväksytty määräraha vuosille 2020 ja 2022. Määrärahat jakautuvat seuraavasti: vuosi 2020 0,3 m€ (toteutussuunnittelu), vuosi 2022 3,74 m€ (toteutus), yhteensä 4,04 m€. Heikentyneen sisäilmatilanteen vuoksi vuoden 2021 investointiohjelmassa tullaan esittämään määrärahojen tarkistamista ja toteutuksen aloittamista jo vuonna 2021.

Toiminnan kustannukset

Henkilökunnan määrä pysyy perusparannuksen jälkeen suurin piirtein samana kuin ennen perusparannusta. Koulussa on henkilökuntaa yhteensä n. 25 (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus ja Voimia). Esiopetuksen henkilökunnan (5 henkilöä) henkilöstökustannukset ovat vuodessa n. 173.000 €. Perusopetuksessa opettajia on n. 11 ja koulunkäynnin ohjaajia 1-2. Perusopetuksen palkkakustannukset ovat 692.000 €/vuosi. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestää yksityinen palveluntuottaja. Yhteensä vuosittaiset henkilöstökustannukset ovat n. 865.000 €.

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalustusteiden kustannukset, jotka ovat noin 625.000 € Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset lasketaan oppilasmäärään perustuen (250 x 2.500 €). Summasta 40 %, 250.000 €, on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 %, 375.000 €, on varaus käyttötalouteen, joka sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat.

Lisäksi Pirkanmaan Voimia Oy arvioi palvelun järjestäjänä, että koulun ateriapalvelun kustannukset ovat 173.000 € vuodessa ja puhtauspalvelun 1,4 €/m2/kk.

Väistötilatarpeet

Koulun tontille on rakennettu siirtokelpoinen väistötila kesällä 2019. Sitä käyttää Pispalan koulu sen perusparannuksen ajan vuosina 2020-2021. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Hyhkyn koulun piti siirtyä väistötilaan sen vapautuessa ja osa oppilaista olisi käynyt koulua Kaarilan koulutalossa. Hyhkyn koulurakennuksien sisäilmatilanne heikentyi merkittävästi syksyllä 2019, jolloin tehtiin päätös siirtää toiminta viereiselle pelikentälle rakennettaviin väistötiloihin. Tavoiteaikataulu väistötilaan siirtymiselle on elokuussa 2020. Väistötilat ovat käytössä perusparannuksien valmistumiseen asti. Kentälle rakennettavan siirtokelpoisen vuokrakustannukset käyttäjille tulevat olemaan arvion mukaan (pääoma-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitovuokra yht.): kasvatus ja opetus 36.982 €/kk, avopalvelut 942 €/kk ja Pirkanmaan Voimia Oy 2.349 €/kk (alv 0%). Yhteensä 40.273 € kuukaudessa ja 483.276 € vuodessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Hyhkyn koulun rakennusten 1 ja 2 perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anu Rajala, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Jari Ikola, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Tero Keisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.