Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 5 Pikkuhaan luonnonsuojelualueen muodostaminen 

TRE:6035/11.01.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Punju Eeva, Ympäristösuunnittelija, Eeva.Punju@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa Pikkuhaan alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alue on n. 25 hehtaarin
laajuinen ja kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Pirkanmaan ELY- keskukselta haetaan alueen rauhoittamista luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisesti yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi liitteen 1 mukaisella rajauksella ja liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä. Tampereen kaupungin hallintosäännön 22 §:n kohdan 1) mukaan asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on kaupungin maa ja tilaomaisuuden kehittämisen hallinnasta vastaaminen. Hallintosäännön 23 §:n mukaan ympäristö- ja rakennusjaosto toimii kunnan luonnonsuojeluviranomaisena, jonka tehtävänä on edistää luonnonsuojelua. Alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Pikkuhaka sijaitsee Teiskon Kulkkilassa, n. 30 kilometrin etäisyydellä Tampereen keskustasta. Alue on maakuntakaavassa osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Aitolahti-Teiskon rantayleiskaavassa virkistysalueeksi. Vireillä olevassa Pohjois-Tampereen strategisessa yleiskaavassa alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Pikkuhaka on pääosin vanhaa, luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista lehtoa sekä tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Joukossa on paikoin järeää haapaa, ja mäkien lakiosien puustossa mänty runsastuu. Korkeampien kohtien väliin on muodostunut reheviä luonnontilaisia korpipainanteita. Pohjoisosassa on Hirvijärveen laskeva noro, joka yläjuoksultaan on lähinnä kosteaa, rehevää saniaiskorpea ja -lehtoa. Alueen läntisimmän osan halki kulkee Hirvijärvestä laskeva puro tai noro, joka paikon putoaa koskimaisesti lähes kymmenen metriä 60 metrin matkalla. Puroa ympäröivä lehto on rehevää puuston koostuessa haavasta, lepistä, tuomesta ja useista kymmenistä metsälehmuksista. Rehevyyttä ilmentää myös aluskasvillisuus, josta merkittävimpiä ovat rauhoitettu lehtoneidonvaippa sekä luonnonvaraisena harvinainen humala. Koko alueella on runsaasti eri-ikäistä ja -lajista lahopuuta ja siitä riippuvaista lajistoa, esimerkiksi silmälläpidettäväksi luokiteltu käpäläkääpää.

Alueella on havaittu mm. liito-oravan jätöksiä, ja alueen kolohaavat lienevätkin liito-oravan vakituisessa käytössä. Pesintähavaintoja on myös petolinnuista, ainakin mehiläis- ja kanahaukka sekä viiru-, lehto- ja varpuspöllö ovat viihtyneet alueella.

Rajauksessa ja rauhoitusmääräyksissä on huomioitu ympäröivien alueiden käyttö ja sen turvallisuus. Rajaus ja rauhoitusmääräykset on laadittu yhdessä kiinteistötoimen kanssa, ja niistä on pyydetty kaavoituksen kommentit. Yleiskaavoituksen ehdotuksesta rauhoitusmääräyksiin lisättiin määräys, joka sallii ulkoilu-, polku- ja latureittien rakentamisen, mikäli siihen myöhemmin osoittautuu tarvetta. Toistaiseksi alueella ei ole retkeilyä tai virkistystä palvelevia rakenteita eikä tarvetta niiden rakentamiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Willberg Harri, Ympäristönsuojelupäällikkö, Harri.Willberg@tampere.fi

Esitetään asunto- ja kiinteistölautakunnan päätettäväksi:
Pikkuhaan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 25 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY- keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Punju Eeva, Ympäristösuunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristösuunnittelija Eeva Punju, puh. 040 806 2184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pikkuhaan alueen rauhoittaminen on osoitettu Tampereen kaupungin luonnonsuojeluohjelmassa 2012-2020, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Pikkuhaan alueelle haetaan liitteen 1 mukaiselle n. 25 ha:n rajatulle määräalalle liitteen 2 mukaisilla rauhoitusmääräyksillä Pirkanmaan ELY- keskukselta luonnonsuojelulain 24 §:n mukainen rauhoituspäätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan ELY-keskus, Kari Kankaala, Mikko Nurminen, Anne J. Tuominen, Saija Kouko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)