Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 10 Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma 

TRE:6764/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Tuominen Minna, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Tampere-talo sijaitsee Kyttälän kaupunginosassa osoitteessa Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere. Kiinteistötunnus on 837- 117- 0316-0003. Tarveselvityksen mukaisesti Tampere-talon Ison salin esitystekniikka uudistetaan kunnostamalla ja uudistamalla katsomon yleisvalaisimet sekä näyttämön tangoston nostinlaitteet ohjauslaitteineen. Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta, eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyn rakenneselvityksen mukaan nykyinen rakenne ei salli tarveselvitysvaiheessa tavoitteena olleita maksimikuormituksia. Toteutussuunnitteluvaiheessa etsitään ratkaisu, jossa rakenteiden lisätuentaa ei tarvita. Rakennuksen energiatehokkuusluokka ei muutu näiden uudistusten yhteydessä. Katsomovalaistuksen osalta tavoitellaan n. 20% energiasäästöä valaistusolosuhteiden muuttumatta. Nostinlaitteiden osalta tutkitaan laiteratkaisua, jossa nostinlinjojen jarrutusenergia syötettäisiin takaisin rakennuksen sähköverkkoon.

Hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen Tampereen Tilapalvelut Oy ohjaa toteutusvaiheen suunnittelutyötä ja rakennuttamista. Esitystekniset muutokset toteutetaan noudattamalla Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Muutostyössä käytetään vaativaan esityssalikäyttöön tarkoitettuja, riittävän laadukkaita, kestäviä ja julkiseen käyttöön tarkoitettuja materiaaleja ja rakennusosia.

Investointi- ja käyttökustannukset

Tampere-talon esitystekniikan uudistamiselle on laskettu kustannusarvio 1.900.000 €. Vuoden 2020 Tampereen kaupungin talousarvioesityksessä hankkeelle on varattu määrärahaa 300.000 € vuodelle 2020  ja 1.600.000 € vuodelle 2021, yhteensä 1.900.000 €. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun. Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Esitystekniikan uudistamiseen liittyvä investoinnin pääomavuokra vuodesta 2021 eteenpäin on 133.000 euroa/vuosi. Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneen investointikustannuksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Tampere-talon esitystekniikan uudistamisen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi ehdolla, että Sivistys- ja kulttuurilautakunta tekee vastaavan hyväksymispäätöksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Minna Tuominen saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pablo Gonzalez Torres poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Jens Holm poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Lauri Savisaari, Jarmo Viljakka, Anne Karinen, Teemu Alavenetmäki, Marja Virta, Marko Koivisto, Jukka Kauppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.