Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 129 Asemakaavaehdotukseen nro 8683 liittyvä maankäyttösopimus

TRE:4515/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Kilpi Ari, Maanhankintapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 346 9311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Holvastin alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus nro 8683. Pääosin kaavaehdotus kohdistuu yksityisen omistamille maille sekä vähäisiltä osin myös kaupungin omistamille maille.

Kaavamuutostilanteessa kaupunki perii maanomistajalta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin asemakaavan tuomasta arvonnoususta  40 % maankäyttösopimuskorvausta. Asiasta sovitaan maankäyttösopimuksella. Kaavaehdotuksen mukaisten kaupungin omistamien tonttien muodostusosien siirtymisestä maanomistajalle tehdään erillinen luovutuskirja.

Maankäyttösopimusmenettelyä  käytetään tapauksissa, joissa maanomistajan omistamille alueille osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta asuntorakentamiseen ja osoitetun rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylittää 500 kerrosneliömetriä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 91 c §). Maankäyttösopimusmenettelyä käytetään, mikäli asemakaavan tuoma arvonnousu yksityiselle maanomistajalle on yli 50.000 euroa. Kyseessä olevan maanomistajan kohdalla edellä mainitut ehdot täyttyvät maankäyttösopimuskorvauksen perimisille.

Liitteenä olevalla ehdollisella maankäyttösopimuksella maanomistaja korvaa kaupungille asemakaavan nro 8683 yhdyskuntarakentamisen kustannuksia 71.880,00 euroa. Asemakaavan nro 8683 toteuttamiseen liittyen on laadittu myös erillinen ehdollinen luovutuskirja.

Tämä maankäyttösopimus koskee  Pekka ja Raili Laakson kuolinpesien  omistamia kiinteistöjä 837-588-1-137 ja 837-43-5754-1. Liite on salainen Tietosuojalain 29 § perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva kaupungin sekä Pekka ja Raili Laakson kuolinpesien välinen asemakaavaan nro 8683 liittyvä 19.6.2019 allekirjoitettu ehdollinen maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

maanomistaja, Katariina Surakka, talouskitia@tampere.fi, Heli Toukoniemi, Ari Kilpi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat