Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 123 Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys sekä esityksen yhteydessä käsiteltävä valtuustoaloite

TRE:5021/02.02.01/2019

Valmistelija

 • Rantanen Teppo, Johtaja
 • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Pauliina Laisi, puh. 040 836 2730, ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarviokehyksen 17.6.2019 (§ 282). Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on huomioitu useita teknisiä muutoksia. Kehyspäätöksen yhteydessä kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan lisäponnen:

"Talousarviokehys on 26 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän kattamista varten lautakuntia ja konsernihallintoa kehotetaan vielä etsimään talousarviovalmistelun yhteydessä pysyviä, vaikuttavia ja toteuttamiskelpoisia menojen vähennyksiä ja tulojen lisäyksiä. Käsittelyssä olleet esitykset tulee raportoida kaupunginhallitukselle lautakuntien ja konsernihallinnon talousarvioehdotuksen yhteydessä.”

Talouden tasapainottamista edistetään asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta tuloja kasvattamalla. Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymään talousohjelmaan (23.4.2018 § 74) sisältyviä tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 3,9 milj. euroa, josta on tarkempi erittely liitteenä.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtävänä on maapolitiikan osalta vastata kaupungin maaomaisuuden kehittämisestä, maapoliittisten linjausten valmistelusta ja seurannasta sekä maanomistajan tavoitteiden asettamisesta, maapolitiikan toimeenpanosta ja kaupungin maa- ja vesialueiden edunvalvonnasta. Asuntopolitiikan osalta tehtävänä on asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, edunvalvonta ja asumisen kehittäminen; sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen ja erityisryhmien asumisen kehittämisen sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisyyn liittyvän valmistelun ja seurannan. Tilaomaisuuden osalta lautakunta vastaa tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, omistajan tavoitteiden asettamisesta sekä tilapolitiikan toimeenpanosta valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunta huolehtii asuntolainsäädännön ja siihen liittyvien säännösten mukaisista viranomaistehtävistä ja käyttää näissä asioissa viranomaiselle kuuluvaa ratkaisuvaltaa.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan järjestämät palvelut kuuluvat Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään ja kaupunginhallituksen ohjauksessa toimiviin Viiden tähden keskusta ja Hiedanranta kehityshankkeisiin.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan päätöksen (21.8.2019 § 106) mukaisesti Tredu vastaa Tredu Kiinteistöt Oy:ltä tai muilta toimijoilta vuokratuista tiloista ja niiden ylläpidon järjestämisestä 1.1.2020 alkaen. Muutos on huomioitu asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesityksessä sekä vastaavasti elinvoima- ja osaamislautakunnan talousarvioesityksessä. Muutoksen johdosta asunto- ja kiinteistölautakunnan vuokratulot ja vuokramenot pienenevät noin 14,0 milj. euroa. Muutoksella ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.

Investointien osalta talousarvioesitys on valmisteltu siten, että osa kohteista on määritelty ehdollisiksi. Näiden kohteiden toteuttaminen on sidottu kaupungin omaisuuden myynteihin. Ehdolliset kohteet eivät sisälly lautakunnan talousarvioesitykseen. Toimintamallia valmistellaan syksyn aikana. Toimintatapa on linjattu kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 27.8.2019. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta ehdollisia kohteita sisältyy talonrakennusinvestointeihin, ja ne on esitetty tarkemmin talonrakennushankkeet -liitteessä. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 226,9 milj. euroa ja toimintamenot -95,2 milj. euroa. Toimintakate on 131,7 milj. euroa. Kehyspäätöksen jälkeen talousarvioesityksessä on huomioitu pohjankorjauksia ja teknisiä muutoksia, joiden vuoksi esitys poikkeaa kehyksestä yhteensä 0,14 milj. euroa. 

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys on yhteensä -99,0 milj. euroa. Investointiesitys muodostuu talonrakennushankkeista (-67,9 milj. euroa) sekä maaomaisuuteen kohdistuvista investoinneista (-18,0 milj. euroa), sekä kehitysohjelmien investoinneista (-13,1 milj. euroa).

Lautakunnan talousarvioon sisältyvät seuraavat valtuustoon nähden erikseen sitovat erät:

 • Investoinnit
  • Viiden tähden keskusta -3,0 milj. euroa
  • Hiedanranta -10,1 milj. euroa
  • Talonrakennus -67,9 milj. euroa
 • Käyttötalous
  • Hiedanranta, toimintakate -1,0 milj. euroa

 

Lautakunnan talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman 2017–2021 pohjalta. Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kohdistuu vuonna 2020 yhteensä kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta. Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien tehostaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Asunto- ja kiinteistölautakunta toteuttaa omalta osaltaan vuonna 2020 näitä painopisteitä. Toiminnan painopisteiden toimenpiteet tarkentuvat lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2020 talousarvioesitys hyväksytään ja palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään siihen teknisiä muutoksia.

Samalla hyväksytään lautakunnan lausunto talousarvioesityksen yhteydessä käsiteltävään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ilkka Porttikivi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pauliina Laisi, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat