Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 130 Asuntotontin 837-132-877- 2 (Kauppi) vuokraaminen konsortiolle

TRE:2018/10.00.03/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Tonttipäällikkö Aila Taura, puh. 050 351 8256, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.3.2019 § 44 tekemällä päätöksellä on pysäköinti- ja asuntotontit 837-132-877-1 ja 2 varattu Hartela Länsi- Suomi Oy:lle, Asuva Oy:lle, Tampereen Vuokra- asunnot Oy:lle, TA- Asumisoikeus Oy:lle, Tampereen opiskelija- asuntosäätiö sr:lle sekä Finnpark Oy:lle 30.9.2019 asti.

Kyseiset tontit olivat haettavana vuodenvaihteen 2018-2019 haussa. Ryhmittymän hakemuksen mukaan asuntotontille on tarkoitus toteuttaa monipuolinen asuntojakauma, josta osa toteutetaan valtion tukemana ja osa vapaarahoitteisena. Opiskelija- ja vuokra-asunnot ovat pääosin yksiöitä ja kaksioita, mutta omistus- ja asumisoikeusasunnoista yli puolet on luvattu olevan perheille soveltuvia kerrostaloasuntoja. Lisäksi ryhmittymä lupaa hakemuksessaan toteuttaa yhdessä vaiheessa noin 500-paikkaisen pysäköintilaitoksen.

Ryhmittymä on 13.6.2019 pyytänyt asuntotontin 837-132-877-2 vuokraamista pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella 1.10.2019 alkaen seuraavasti: Hartela Länsi-Suomi Oy perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun (3080/14000), Asuva Oy:n perustama yhtiö As Oy Modena, Tampere (2520/14000), TA-Asumisoikeus Oy (1960/14000), Tampereen Vuokra-asunnot Oy (3220/14000) ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (3220/14000). TA-Asumisoikeus Oy:n ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr:n tuotanto toteutetaan valtion tukemana asuntotuotantona, muu tuotanto on vapaarahoitteista.

Ryhmittymä on esittänyt alustavat tontinkäyttösuunnitelmat, joten tontti voidaan vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Tarkemmat tontinkäyttösuunnitelmat tulee esittää rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

Tässä vaiheessa asuntotontille 837-132-877-2 tulisi vahvistaa luovutusehdot asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti ja vuokrata tontti ryhmittymän toiveen mukaisesti 1.10.2019 alkaen.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialuetta olevan tontin 837-132-877-2 pinta-ala on 7.124 m2 ja rakennusoikeus 14.000 k-m2. Tontille voi kaavan mukaan rakentaa neljä-kaksitoistakerroksisia rakennuksia.

Ryhmittymän esityksen mukaan 5180/14000 on valtion tukemaa asuntotuotantoa ja 8820/14000 vapaarahoitteista asuntotuotantoa.

Ottaen huomioon alueen sijainnin oli hakuohjeissa kerrottu, että vapaarahoitteisen tuotannon osalta hinnoittelussa käytetään 520 euron kerrosneliömetrihintaa. Valtion tukeman asuntotuotannon (pitkä korkotuki) osalta hinnaksi oli ilmoitettu 320 euroa/k-m2, jonka hinnan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 23.4.2018 päivätyllä kirjeellään vahvistanut.

Näin ollen asuntotontin 837-132-877-2 tämänhetkiseksi vuosivuokraksi saadaan vapaarahoitteisen tuotannon osalta 183.456 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 9.417,66 euroa. Valtion tukeman asuntotuotannon osalta tämänhetkiseksi vuosivuokraksi saadaan 66.304 euroa ja elinkustannusindeksiin sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi 3.403,70 euroa. Yhteensä tämänhetkinen vuosivuokra on 249.760 euroa (pääoma-arvo 6.244.000 euroa). Vuokranmääräytymiskorko on 4 % ja keski-indeksi 1948 pistettä/v. 2018. Tontin vuokra-ajan tulisi olla 60 vuotta.

Todettakoon, että tonttien varaajat ovat tietoisia asemakaavassa ja raitiotiehankkeen suunnitelmissa esitetystä sähkönsyöttöaseman sijainnista LPY-tontilla. Kaupungilla tai kaupungin oikeuttamalla alueen yhteistä perusinfrastruktuuria toteuttavalla toimijalla on oikeus korvauksetta sijoittaa sähkönsyöttöasema tontille.

Pysäköintitontin 837-132-877-1 vuokrauksesta valmistellaan erillinen päätös.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tontti 837-132-877-2 vuokrataan siten, että vuokralaisina ovat:
Hartela Länsi-Suomi Oy perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun (3080/14000), As Oy Modena, Tampere (2520/14000), TA-Asumisoikeus Oy (1960/14000), Tampereen Vuokra-asunnot Oy (3220/14000) ja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (3220/14000).

Valtion tukemaan asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (5180/14000) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 3.403,70 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 66.304 euroa).
Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon luovutettavan rakennusoikeuden (8820/14000) osalta elinkustannusindeksiin (lokakuu 1951=100) sidotuksi, indeksilukua 100 vastaavaksi perusvuokraksi vahvistetaan 9.417,66 euroa vuodessa (tämänhetkinen vuosivuokra 183.456 euroa).

Tontin vuokra-ajaksi vahvistetaan 60 vuotta (1.10.2019 - 30.9.2079).

Muuten vuokrauksissa noudatetaan tavanomaisia ehtoja.

Kiinteistöjohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan vuokrasopimukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hartela Länsi-Suomi Oy, As Oy Modena, Tampere, TA-Asumisoikeus Oy, Tampereen Vuokra-asunnot Oy, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr, asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot, kiinteistötoimi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat