Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 126 Hervannan uimahallin perusparannuksen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus

TRE:5039/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Hirvonen Panu, Hankeinsinööri

Valmistelijan yhteystiedot

Hankeinsinööri Panu Hirvonen, puh. 040 806 4055, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hervannan uimahallin perusparannuksen tarveselvitys hyväksyttiin Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 22.3.2018 ja Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 28.3.2018. Kohteen hankesuunnitelma hyväksyttiin Sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 23.8.2018 ja Asunto- ja kiinteistölautakunnassa 22.8.2018. Toteutussuunnittelu on tehty hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta.

Uimahalli on louhittu kallion sisään ja on osa maanalaista väestönsuojaa. Uimahallin rakennusvuosi on 1978, lämmöntalteenoton lisäys 1982 ja osittainen lämmityksen korjaus 2004-2006 sekä automatiikkapäivitys 2016. Uimahallin suodatinaltaita käytetään väestönsuojan kriisiaikaiseen jäähdytykseen ja uimahallia kenttäsairaalana.

Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehtitoimisto Q’ARK Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Rakennesuunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy, LVIA- ja rakennusautomaatiosuunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, sähkösuunnittelusta AX-suunnittelu Oy ja vedenkäsittelysuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Hankkeen rakennuttamisesta on vastannut Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä on toiminut hankeinsinööri Panu Hirvonen. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2019 ja valmistua helmikuussa 2021 siten, että rakennus on otettavissa käyttöön maaliskussa 2021.

Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin avoimina hankintakyselyinä touko - elokuussa 2019. Hinnaltaan halvimman hyväksyttävän tarjouksen rakennustöistä teki J.Malm Oy, IV-töistä Ilmanvaihtotyöt A.Saarinen Oy sekä putki- ja sähkötöistä ESP Tekniikka Oy.  

Hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa (alv 0 %), joten hankesuunnitelman kustannusarvio 4,2 miljoonaa euroa ylittyy 1,5 miljoonalla eurolla. Hankkeen laajuus ja laatutaso ovat pysyneet hankesuunnitelman mukaisena. Kustannusten ylitys johtuu pääosin rakentamisen hyvästä markkinatilanteesta, kohteen erikoisluonteesta luolassa ja siihen liittyvistä logistiikan erikoisvaatimuksista.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta valtuuston nähden sitovaa on talonrakennushankkeiden talousarviovuoden nettoinvestoinnit.Talonrakennushankekohtaiset vuotuiset talousarviot ovat sitovia siten, että Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissä 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Kaupungin vuoden 2019 talousarviossa talonrakennushankkeelle on osoitettu hankekohtainen 4,2 miljoonan euron määräraha, jota esitetään nostettavaksi 1,5 miljoonalla eurolla vuoden 2020 talousarviossa, jotta hanke voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla. Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 on huomioitu hankkeen lisämäärärahan tarve 5,7 miljoonaan euroon.

Tampereen Tilapalvelut Oy jatkaa kaupungin ja yhtiön välisen palvelu- ja yhteistyösopimuksen perusteella Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tuottamaa palveluliiketoimintaa 1.1.2018 alkaen. Hankkeen rakennuttamisesta ja valvonnasta laaditaan osapuolten kesken toteutussopimus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hervannan uimahallin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen tarvitseman määrärahan vuoden 2020 talousarviossa.

Kiinteistöjohtaja valtuutetaan tekemään toteutussopimukseen tarvittaessa pieniä teknisiä korjauksia ja allekirjoittamaan toteutussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Antti Ivanoff ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi.

Asian käsittelyä jatkettiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Panu Hirvonen, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Pekka Paavola, Mikko Heinonen, Tuula Paavola, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat