Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 125 Multisillan päiväkodin hankesuunnitelma

TRE:5188/10.03.07/2019

Valmistelija

  • Viljakka Jarmo, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy Asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve

Päiväkodissa on seitsemän ryhmää, yhteensä 140 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 30 h. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 2.227 brm2, huoneistoala 2.051 htm2 ja tilaohjelman mukainen hyötyala 2.051 hym2.

Aikataulu

Hankeen rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta, joka on vireillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 17.11.–15.12.2016. Valmisteluvaiheessa asemakaavan tavoitteita arvioitiin uudelleen. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 7.12.2018-11.1.2019. Kaavaehdotus asetettiin nähtäville 25.6.2019-16.8.2019. Alustavan arvion mukaan asemakaava vahvistuu joulukuussa 2019, mikäli siitä ei valiteta.

Toteutussuunnittelu alkaa etupainotteisesti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen jo syyskuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa toukokuun 2020 ja syyskuun 2020 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä syyskuussa 2020. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa lokakuun 2020 ja loka-marraskuun 2021 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella marras-joulukuun aikana ja ottaa käyttöön tammikuussa vuonna 2022.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Multisillan uusi päiväkoti sijaitsee Multisillan kaupunginosassa osoitteessa Terävänkatu, 33850 Tampere (tarkempi osoite ei vielä tiedossa). Etäisyys Keskustorilta on noin 9 km. Vanha päiväkoti ja koulu kärsivät sisäilmaongelmista ja ne purettiin vuosina 2015 ja 2018. Alueella on tarve 140 lapsen päiväkodille. Päiväkoti on toiminut vuodesta 2014 lähtien entisen Multisillan koulun tontilla sijaitsevassa siirtokelpoisessa päiväkotirakennuksessa ja siitä luovutaan uuden päiväkodin valmistuttua.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta ja se on tehty samanaikaisesti asemakaavan kanssa. Tarveselvityksessä uuden päiväkodin paikaksi oli määritetty Multiojankadun pohjoispäässä sijaitseva tontti, joka jatkoselvitysten yhteydessä osoittautui perustamisolosuhteiltaan heikoksi ja siten haasteelliseksi rakentaa. Päiväkodin uudeksi sijaintipaikaksi päätettiin vanhan koulun ja päiväkodin sekä siihen liittyvän LP-alueen tontit. Rakentaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Vanhan koulun ja päiväkodin tontille kaavoitetaan myös asuinrakentamista.

Vuonna 2018 valmistuneen palveluverkkoselvityksen mukaisesti esi- ja alkuopetuksen tilat jätettiin hankkeesta pois. Päiväkodin osalta ei toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Asemakaava ja tontti kuitenkin mahdollistavat laajennusosan rakentamisen.

Hankesuunnitteluvaiheessa päätettiin tutkia mahdollisuutta rakentaa päiväkoti osin puurakenteisena. Esitetty kustannusarvio perustuu rakenneratkaisuun, jossa 1. kerroksen kantavat rakenteet ovat teräsbetonia ja 2. kerroksessa massiivipuisia CLT-elementtejä. Tässä hankesuunnitelmassa esitetään jatkosuunnittelun pohjaksi edellä mainittua rakenneratkaisua. Puupintaa pyritään jättämään näkyviin sisätiloissa mahdollisimman paljon. Myös julkisivuverhoukseksi esitetään puuta. Kustannusarvio on laskettu myös kokonaan betonirakenteiselle vaihtoehdolle.

Alueella on hyvät kevyenliikenteen yhteydet. Lähin linja-autopysäkki on Lempääläntiellä, noin 100 m päässä rakennuksesta. Asemakaavan mukaiset autopaikat ja huoltopiha sijaitsevat tontin pohjoispäässä. Pysäköintialue suunnitellaan läpiajettavaksi. Lisäksi Terävänkadun varrelle tullaan asemakaavan mukaisesti rakentamaan kadunvarsipaikkoja, joita päiväkoti ja iltakäyttäjät voivat hyödyntää. Kevyen liikenteen yhteydet pihalle sijoittuvat Terävänkadun ja Akselinkujan puoleisille sivuille. Huoltoyhteys ja -piha sijoittuvat tontin pohjoispäähän. Tontille sijoitetaan 15 autopaikkaa, joista saattopaikoiksi osoitetaan asemakaavan mukaisesti vähintään 7 ap. Polkupyöräpaikkoja tontille suunnitellaan noin 33 kpl, joista puolet sijaitsevat katoksissa. Pyörätelineet ovat ns. runkolukittavaa mallia.

Tontin koko on noin 6.949 m2. Tontti rajautuu etelässä ja idässä Akselinkujaan, pohjoisessa Terävänkatuun ja lännessä Lempääläntiehen. Kaksikerroksinen rakennus sijoittuu tontin pohjoispäähän ja yhdeltä sivultaan Lempääläntien vastaiselle sivulle. Piharakennukset ja oleskelukatokset sijoitetaan Lempääläntien puoleiselle sivulle. Piha suunnitellaan esteettömäksi. Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pihan puolella. Iltakäytön sisäänkäynti sijoitetaan siten, että se on helposti saavutettavissa pysäköintialueen puolelta. Päiväkodin leikkipiha aidataan. Leikkipihan mitoitus on noin 25,5 m2/lapsi. Eteläpäähän rakennetaan aidattu pelikenttä. Päiväkotirakennus ja piha sijaitsevat melualueella ja tontin länsi- ja eteläsivulle rakennetaan asemakaavan ja meluselvityksen mukainen meluaita. Toteutussuunnitteluvaiheessa meluselvitys päivitetään vastaamaan suunnitteluratkaisua.

Päivähoidon tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen. Pinta-ala koostuu päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, liikuntasalista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista. Ilmastointikonehuone sijaitsee 2. kerroksessa. Rakennuksessa on henkilöhissi. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy.

1. kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen, liikuntasali, palvelukeittiö, keskusvarasto, siivouskeskus ja tekstiilihuoltotila sekä pienkeittiötila. Ruokasali on osin kaksi kerrosta korkea tila. Korkea sali on yhdistettävissä ruokasaliin esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia varten. Salin seinälle sijoitetaan siirrettävä tai seinälle nostettava näyttämö. Kaikista ryhmätiloista on suora yhteys yhteistiloihin sekä leikkipihalle märkäeteisten kautta. Kaikki ryhmätilat ovat erotettavissa yhteisistä tiloista lasiseinin ja -ovin. Märkäeteisten yhteyteen rakennetaan kuivaushuoneet. Väestönsuojassa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat (puku- ja pesutilat).

2. kerroksessa sijaitsevat kolme päiväkodin ryhmätilaa, hallinnon tilat, kaksi päivähoidon monitoimitilaa sekä ilmastointikonehuone. Lasten kulku 1. kerroksen tiloihin tapahtuu sisäportaan kautta. Yhteys ryhmätiloista leikkipihalle on kylmien ulkoportaiden kautta. Hallinnon tilat ovat yhteiskäyttöiset koko rakennuksen henkilökunnalle.

Lähtökohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Jatkosuunnittelussa huomioidaan iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrattavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti. Tästä syystä liikuntasaliin on suunniteltu erillinen sisäänkäynti.

Suunnittelussa rakenneosien käyttöiäksi määritetään; perustukset ja runko 100 vuotta, muut rakennusosat 50 vuotta. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä. Ensimmäisen kerroksen runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla.

Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityksellä. Anturoiden alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muotoillaan salaojiin päin kallistavaksi. Alapohjat rakennetaan maanvaraisina. Maanvaraisissa alapohjissa käytetään pintamateriaalina vesihöyryä läpäiseviä tai kosteutta kestäviä materiaaleja. Täyttökerrokseen asennetaan radon-putkitus. Rakenteet toteutetaan hybridirakenteena käyttäen puuta ja betonia niiden soveltuvuuksien mukaan eri rakenteissa. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen runkona toimivat teräsbetoniset sisäkuori- ja väliseinäelementit, pilarit ja liittopalkit. Välipohjarakenteena on ontelolaattaholvit. Kosteusteknisesti haastavat rakenteet keittiön, iv-konehuoneen ja märkätilojen osalta toteutetaan kivirakenteisina. Toinen kerros toteutetaan massiivipuurakenteisena. Ulkoseinien sekä väliseinien CLT-elementit toimivat rakennuksen kantavana rakenteena. Muuntojoustavuuden varmistamiseksi osa kantavista linjoista toteutetaan liimapuupilari ja –palkki linjoilla. Yläpohjarakenne puurakenteisin ristikkorakentein tarvittavalla palosuojauksella. Rakennuksen kerroskorkeus on 4 metriä. Julkisivumateriaalina on puupaneeliverhous. Ulkopuoliset portaat tasoineen toteutetaan teräsbetonirakenteisina ja yläpuolen katososuudet puurakenteisina huomioiden palomääräysten vaatimat suojaverhoukset.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja.

Rakennuksen paloluokka P2, jolloin kantavien ja jäykistävien rakenteiden luokkavaatimus R30 ja osastoivien rakennusosien EI30. Puurakennuksen toteutus ja puupintojen näkyviin jättäminen edellyttää palomääräysten mukaisesti rakennuksen varustamista automattisella sammutuslaitteistolla. Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. Nostojen korkeuksissa huomioidaan mahdolliset lumen kinostuma-alueet.

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90(kWhE/m² vuosi).

Investointi- ja käyttökustannukset

Multisillan päiväkodin uudisrakennuksen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio puu- / betonirakenteiselle vaihtoehdolle on 7.305.000 € (3.280 €/brm2). Tarveselvityksessä kustannukseksi oli arvioitu 4.900.000€ päiväkodille ja koululle 1.100.000 €. Tontinkäyttöluonnoksen, tilaohjelman, eri rakenneratkaisujen ja pohjatutkimusten perusteella on laskettu vertailevat kustannusarviot:

  1. Runko ja ulkoseinät: betonirakenteet 1. kerros / massiivirakenteinen CLT 2. kerros 7.305.000 € (3.280 €/brm2)
  2. Runko ja ulkoseinät: betoni 6.978.000 € (3.133 €/brm2)

 

Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2019 - 2021 yhteensä 6.200.000 €.  Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana urakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 80.000 €.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2022 vuosivuokra on yhteensä 625.448 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: kasvatuspalvelut 605.607 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 19.840 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Multisillan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Merja Vihtiälä, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Tanja Moisala, Orenius Saija, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Petri Saarinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat