Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 124 Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:5187/10.03.07/2019

Valmistelija

 • Viljakka Jarmo, Hankearkkitehti

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy Asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve

Koulun rakenteellinen mitoitus on 750 oppilasta (25 oppilasta / ryhmä) / luokat 0-6. Päiväkodissa on kuusi ryhmää, yhteensä noin 120 lasta. Henkilökuntaa on yhteensä noin 110. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 11.728 brm2, huoneistoala 10.464 htm2 ja tilaohjelman mukainen hyötyala 8.021 hym2.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen syyskuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa elokuun 2020 ja marraskuun 2020 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä marraskuussa 2020. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa marraskuun 2020 ja lokakuun 2022 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella marras-joulukuun aikana ja ottaa käyttöön tammikuussa vuonna 2023.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 25.10.2018 § 146, toivomusponsi

Lautakunta edellyttää, että Sammon kampuksen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota monipuolisten ja muunneltavien liikuntatilojen suunnitteluun. Suunnittelussa tulee huomioida eri käyttäjien tarpeet harrastamisen ja kilpailujen näkökulmasta. Myös tilojen koko tulee olla kaupungin tarpeeseen sopiva."

Vanhassa purettavassa Liisanpuiston koulukiinteistössä oli yksi pieni (174 m2) liikuntasali. Sammon koulun laajennukseen ja päiväkotiin (Sampo kampus) tulee iso (1.223 m2) kolmeen osaan jaettava katsomollinen liikuntasali, pienempi monitoimisali (119 m2) sekä kuntosali (93 m2). Kaikki liikuntatilat on suunniteltu ja sijoitettu iltakäyttö huomioiden. Myös piha-alueen suunnittelussa painotetaan liikunnallisuutta, pihalle sijoitetaan kaksi minipeliareenaa ja muita monipuolisen liikunnan mahdollistavia välineitä. Liikuntatilat suunnitellaan ensisijaisesti koulun ja päiväkodin tarpeita ajatellen, mutta toteutussuunnitteluvaiheessa otetaan huomioon myös eri seurojen ja liikuntalajien tarpeita ja toiveita.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Sammon koulun laajennus ja päiväkoti sijaitsee Kalevan kaupunginosassa osoitteessa Kaupinkatu 29, 33540 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-129-812-2. Etäisyys Keskustorilta on noin 2,2 km. Tarveselvityksen mukaisesti on päädytty vanhan koulun ja terveysaseman purkamiseen ja korvaamaan ne uudisrakennuksella. Vanha koulu ja terveysasema puretaan kesällä 2019.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Joitakin tarkennuksia kuitenkin tehtiin:

 • yksi monitoimitila muutettiin kasvatus- ja opetuspalveluiden tiimitilaksi ja tilan pinta-alaa vastaavasti pienennettiin
 • käsityön tilat oli tarveselvityksessä mitoitettu liian pieniksi ja niiden pinta-alaa jouduttiin kasvattamaan. Vastaavasti yksi fysiikan luokkatila jätettiin suunnitelmasta pois
 • ison liikuntasalin yhteyteen pukuhuoneiden yläpuolelle lisättiin katsomoparvi
 • päiväkodin yhteyteen lisättiin hoito-wc
 • yleisopetustilojen käytävien yhteyteen lisättiin soluaulat / oppimistilat
 • päiväkodin läheisyyteen lisättiin henkilöhissi
 • aurinkopaneelit lisättiin investointiin
 • yhteensä 28 autopaikkaa vähennettiin suunnitelmasta
 • maanalainen tekniikkakanaalivaraus poistettiin tarpeettomana suunnitelmaratkaisun tarkennettua
 • teknisten tilojen mitoitusta tarkennettiin

Muutokset eivät kasvattaneet kokonaisalaa.

Nykyinen asemakaava on vuodelta 1976. Kaavamääräys on Yso II (Sosiaalista ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Tontilta on varattava oppilaitoksien osalta yksi autopaikka kahta toimihenkilöä kohti. Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on 1,0. Tehokkuusluvun mukainen rakennusoikeus on noin 16.539 m2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Asemakaavan mukaan autopaikkoja tontille on varattava oppilaitosten osalta 1 autopaikka kahta toimihenkilöä kohti. Arvioidun henkilömäärän mukaan autopaikkatarve olisi 55 autopaikkaa. Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka päivitettiin talvella 2019, jolloin siihen lisättiin auto- ja polkupyöräpaikkojen määritykset päiväkodeille ja kouluille. Uuden linjauksen perusteella haettiin poikkeusta asemakaavan mukaiselle autopaikkavaatimukselle. Autopaikkamäärää vähentämällä mahdollistetaan tehokkaampi suunnitteluratkaisu ja vastaavasti piha-alueiden pinta-alaa saadaan kasvatettua. Mitoitusnormin mukainen tarve tontilla on päiväkodin osalta 11 autopaikkaa, koululle 7 autopaikkaa, yksi autopaikka liikuntaesteisille. Autopaikkojen tarve yhteensä 19 ap. Polkupyöräpaikkojen tarve on 250-375. Poikkeuslupa on käsittelyssä.

Julkisen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 130 metrin päässä rakennuksesta. Tuleva raitiotie kulkee koulun läheltä, etäisyys Sammonkadun pysäkille on noin 130 metriä ja Teiskontien pysäkille noin 400 metriä. Auto- ja saattoliikenteen paikat keskitetään tontin eteläpäähän, paikkoja on yhteensä 30 ap. Paikoitusalue suunnitellaan läpiajettavaksi. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen sisäänkäynnille. Huoltopiha sijoittuu Hälläpyöränkadun puolelle. Päiväkodille ajavien invataksien saattopaikat sijoittuvat päiväkodin pihan läheisyyteen, paikkoja on yhteensä neljä. Ajoyhteys huoltopihalle tapahtuu Hälläpyöränkadun kautta. Kevyen liikenteen yhteydet tontille ovat toimivat. Liittyminen Kiovanpuiston kevyen liikenteen reitistöön tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta parantaa toiminnallista yhteyttä vanhan Sammon koulun ja uuden laajennuksen välillä. Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tontille hajautetusti yhteensä noin 335 paikkaa, joista noin puolet on katettuja. Kaupinkadusta on valmisteilla liikenteellinen selvitys, jonka tavoitteena on rauhoittaa ajonopeuksia ja parantaa jalankulun sekä pyöräilyn turvallisuutta. Toimenpiteiden mukainen suunnitelma ja aikataulu yhteensovitetaan koulun suunnitelmiin ja rakentamisen aikatauluun. Aikataulu ja toimenpiteet tarkentuvat syksyn 2019 aikana.

Tontin koko on 16.539 m2. Tonttia rajaa idässä Hälläpyöränkatu, etelässä Väinämöisenkatu, lännessä Kaupinkatu sekä pohjoisessa Kiovanpuisto. Sammon koulu ja Kiovanpuiston urheilukenttä sijaitsevat noin 100 m etäisyydellä rakennuksesta. Uudisrakennus sijoittuu asemakaavan mukaisesti tontin eteläpäähän, jolloin välituntipiha ja leikkipiha sijoittuvat puiston puolelle. Iltakäytön pääsisäänkäynti sijaitsee eteläpäässä. Kulku päiväkodin ryhmätiloihin ja koulun opetustiloihin tapahtuu pihojen kautta. Iltakäytön pääsisäänkäynti sijaitsee pysäköintialueen yhteydessä. Päiväkodin leikkipiha on mitoitettu lapsimäärän mukaan, koko on noin 18 m2/lapsi, pihan pinta-ala on noin 2.160 m2. Koulun piha erotetaan aidalla päiväkodin pihasta. Koulun välituntipihan mitoitus on noin 7,5 m2/oppilas, pihan pinta-ala on noin 5.330 m2. Piha-alueet avautuvat Kiovanpuiston suuntaan. Pihoista muodostuu yhtenäinen ja helposti valvottava kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys opetus- ja ryhmätiloihin märkä- ja kenkäeteisten kautta. Päiväkodin pihalle sijoitetaan ulkovälinevarastot, vaunuvarasto ja sadekatos. Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Koulun piha jaetaan toiminnallisesti isojen ja pienten oppilaiden pihoihin. Pihalle sijoitetaan kaksi tekonurmipintaista aidattua minipeliareenaa (jalkapallo, koripallo, ym.). Käyttäjän toiveiden mukaisesti hankesuunnitelman kustannusarviossa on mukana seuraavat ulkoliikunta-/leikkivälineet: etenemisen mahdollistava kiipeilyteline, kolme hämähäkkikeinua, supernova, parkour, pihashakki, tasapainorata, puistokuntoiluvälineet 3 kpl sekä maatrampoliini. Käyttäjä tulee osallistamaan lapsia ja oppilaita pihasuunnittelun osalta. Suunnittelussa huomioidaan myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihalle suunnitellaan sadekatokset. Pihan pintamateriaaleina käytetään rakennuksen lähellä sidottuja materiaaleja, jolloin irtohiekan kulkeutuminen sisätiloihin saadaan minimoitua. Koulun piha aidataan vain Kaupinkadun puoleiselta sivulta.

Pihasuunnittelussa huomioidaan Kiovanpuiston arvot ja pihan liittyminen puistokokonaisuuteen. Tontilla olevia vanhoja puita säilytetään Väinämöisenkadun ja Hälläpyöränkadun puolelta sekä mahdollisuuksien mukaan myös piha-alueella. Uusia puita istutetaan erillisen pihasuunnitelman mukaisesti katujen vastaisille sivuille.

Alustavat suunnitelmavaihtoehdot esiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 16.4.2019. Suunnittelua jatkettiin toimikunnan lausunnon pohjalta. Suunnitelma esitellään toimikunnassa uudelleen toteutussuunnitteluvaiheessa.

Rakennus on kaksikerroksinen. Pinta-ala koostuu koulun opetustiloista, päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, liikuntatiloista, oppilashuollon tiloista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista. Ilmastointikonehuoneet sijaitsevat 2.kerroksessa ja ullakkokerroksessa. Rakennuksessa on kaksi henkilöhissiä. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy ja ne on suunniteltu iltakäytön mahdollistaviksi. Rakennuksessa ei kuljeta ulkokengillä, kengät jätetään niille suunniteltuihin paikkoihin (märkä- ja kenkäeteiset, kenkätelineet) ennen siirtymistä sisätiloihin.

Oppilaiden ja päiväkotilasten kulku tiloihin tapahtuu pihan kautta. Iltakäytön pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen eteläpäässä. Oppilashuollon tiloihin sekä isompaan liikuntasaliin kuljetaan rakennuksen eteläpäässä sijaitsevan oven kautta. Reitti on esteetön. Isommissa tapahtumissa (esim. koulun juhlat, jne.) kulku isoon saliin tapahtuu pääsisäänkäynnin ja ruokasalin kautta. Huoltopihalta on suora yhteys keittiöön sekä huoltokäytävälle, jonka kautta on pääsy rakennuksen muihin tiloihin. Rakennuksen kokoavana tilana ja aulana toimii osin kaksi kerrosta korkea ruokasali, johon on suora yhteys muista tiloista.

1. kerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden kokonaisuus (kuvataide, käsityön tilat, fysiikan ja kemian, maantiedon ja biologian sekä kotitalouden luokat), pieni monitoimisali, musiikkiluokka, kuntosali, keittiö ja linjastot, koulun ja päiväkodin ruokasalit sekä keittiö. Päiväkodin ruokasalia voidaan käyttää myös kabinettitilana. Monitoimisalin seinä on avattavissa ruokasalin suuntaan, jolloin sitä voidaan käyttää myös esiintymistilana. Salia vastapäätä sijaitsevat opetusportaat toimivat myös katsomona. Musiikkiluokka on yhdistettävissä saliin, joka helpottaa soittimien siirtämistä salin puolelle. Kuntosali sijaitsee pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Ruokasali avautuu välituntipihalle suuren lasiseinän kautta.

Aineopetuksen ja taitoaineiden tilat on suunniteltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kuvataiteen ja tekstiilityön luokat ovat yhdistettävissä. Teknisen työn tilat koostuvat puutyön ja metallityön luokista, pintakäsittelytilasta, suunnittelutilasta, konesalista, kuumakäsittelytilasta sekä varastotiloista. Fysiikan ja kemian sekä maantiedon ja biologian tilat sijaitsevat käsityön tilojen välittömässä läheisyydessä. Kotitaloustilat sijaitsevat rakennuksen koilliskulmassa.

Yleisopetuksen luokat sijaitsevat omassa siivessään. Opetustilat on suunniteltu joustavaksi kokonaisuudeksi, jossa tiloja on mahdollista yhdistää toisiinsa ja avata tarvittaessa käytävälle. Pienryhmätilat sekä erityisopetuksen luokat sijaitsevat luokkatilojen läheisyydessä.

Päiväkodin tilat sijaitsevat itäpuolen siivessä kahdessa kerroksessa. 1.kerrokseen on sijoitettu neljän ryhmän tilat. Ryhmätilat toteutetaan muuntojoustavina siten, että osa ryhmätiloista on mahdollista ottaa opetuskäyttöön ilman tilamuutoksia. Päiväkoti voi käyttää pienempää monitoimisalia liikuntasalinaan. Tilat ovat esteettömät. Suunnitelmissa on varauduttu mahdollisiin liikuntaesteisten lasten tarpeisiin sijoittamalla kahden märkäeteisen yhteyteen apuvälinevarasto. Lisäksi inva-/hoito-wc on mitoitettu normaalia suuremmaksi. Väestönsuojatiloihin on suunniteltu henkilökunnan yhteiset puku- ja pesutilat, oppilas-wc tiloja sekä varastoja.

2. kerroksessa sijaitsevat henkilökunnan työ- ja taukotilat, oppilashuollon tilat, yleisopetuksen luokat, mediatila, iso liikuntasali ja siihen liittyvät puku- ja pesutilat sekä välinevarasto sekä päivähoidon ryhmätilat. Työ- ja taukotilat koostuvat koulun ja päiväkodin tiimitilasta, taukotilasta, työskentelytilasta sekä neuvottelutiloista. Oppilashuollon tilat toimivat myös kesäaikana ja ne ovat erotettavissa muista tiloista. Oppilashuollon vieressä sijaitseva tiimitila on suunniteltu kasvatus- ja opetuspalveluiden liikkumisen ja harrastamisen edistämisen tiimiä varten sekä verkostopalaveritilaksi. Tila on mahdollista ulosvuokrata tarvittaessa. Yleisopetuksen tilat, katso 1.kerros.  Iso liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon. Näyttämön alle on sijoitettu tuolivarasto. Päiväkotisiivessä on kahden ryhmän tilat. Samassa siivessä sijaitsevat myös esi- ja alkuopetuksen (0-2) luokat.

Ullakkokerroksessa sijaitsevat iv-konehuone sekä liikuntasalin katsomoparvi, johon on porrasyhteys molemmista päistä.

Toteutussuunnitteluvaiheessa tilataan akustista suunnittelua, jolla varmistetaan kaikkien tilojen toimivuus myös erityislasten näkökulmasta. Henkilöturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita, korkeiden tilojen kaiteet suunnitellaan määräyksiä korkeammiksi, korkeus 1400 mm lattiasta. Seinäpinnat sisällä ja ulkona suunnitellaan siten, että kiipeily ei ole mahdollista.

Rakennuksesta tehdään terveellinen ja turvallinen noudattaen lakeja, viranomaisohjeita, Ympäristöministeriön asetuksia perustelumuistioineen ja ohjeineen sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n yhteisiä ohjeita. Rakenteet suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä jäykistävien seinien määrää pyritään minimoimaan rakennuksen sisällä. Muuntojoustavuus tulee huomioida myös ikkunoiden aukotuksia suunniteltaessa. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäisiä helposti huollettavia materiaaleja. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää sekä Tampereen Tilapalvelut Oy:n laatimaa Kosteudenhallintaselvitystä. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sääsuojan alla.

Rakennuksen runkona teräsbetoniseinät ja –pilarit sekä ontelolaattaholvit kannateltuina matalaleukapalkeilla. Rakennuksen kerroskorkeus on 4 metriä. Liikuntasalin vapaa korkeus on 9 metriä. Julkisivumateriaalina on pääosin korkealaatuinen puhtaaksimuurattu tiili, tehosteina käytetään patinoitua kuparia. Länsisivun ikkunoiden yläreunaan asennetaan silkkipainettu lasielementti, joka toimii myös auringonsuojaelementtinä. Isot lasiseinät toteutetaan vakiorakentein. Ulkopuoliset portaat tasoineen toteutetaan teräsbetonirakenteisina.

Rakennuksen vaippa toteutetaan tiiviinä rakenteena kaikkine läpimenoineen niin, että ilmanvuotoluku 1,0 m3/hm2 täyttyy. Lämmöneristykset mitoitetaan täyttämään Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annettuja lämpöhäviön laskennassa käytettäviä lämmönläpäisykertoimien vertailuarvoja. Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät suojaamaan ulkoseiniä. Vesikatteeseen tehtävät läpimenot minimoidaan. Nostojen korkeuksissa huomioidaan mahdolliset lumen kinostuma-alueet. Yläpohjarakenteessa huomioidaan varautuminen aurinkopaneelijärjestelmän asentamiseen vesikatolle.

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 90 (kWhE/m² vuosi).

Taide rakennushankkeessa

Hyväksytyn tarveselvityksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti hankkeeseen liitetään taidehankinta. Tarveselvityksessä määritetty taideinvestoinnin summa 274.500 € (1% tarveselvitysvaiheen kustannusarviosta) on kustannusraami, jota ei ylitetä. Taidehankinnasta on perustettu työryhmä, jonka toiminta käynnistyi toukokuussa 2019. Taiteen suunnittelu ja toteutus yhteen sovitetaan rakennushankkeen aikatauluun. Taideteokset integroidaan kokonaisuuteen ja ympäristöön.

Investointi- ja käyttökustannukset

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio 30.035.000 € (2.560 €/brm2). Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on enintään 1% tarveselvitysvaiheen investoinnista, eli 274.500€. Taideinvestoinnin suuruus tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. Rakennusinvestointi yhteensä 30.309.500 €.

Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 27.450.000 €. Merkittävin yksittäinen syy kustannusten nousulle johtuu rakennusindeksin kasvusta, suora indeksimuutos verrattuna vanhaan arvioon on noin 1.120.000€. Aurinkopaneelijärjestelmä on lisätty kustannusarvioon, sen arvioitu kustannus on 80.000 €.

Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2020 - 2022 yhteensä 27.700.000 €.  Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi. Toteutussuunnitteluvaiheessa pyritään tehostamaan suunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan.

Keittiön laitteet, koneet ja kiinteät rst-kalusteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis - ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 220.000 €.

Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Kiinteistön valmistuttua vuonna 2023 vuosivuokra on yhteensä 2.645.073 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut  2.073.713 euroa, kasvatuspalvelut (sis. esiopetus) 458.442 euroa, avo- ja asumispalvelut 34.188 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 78.730 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Rantanen Teppo, Johtaja

Sammon koulun laajennuksen ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Jarmo Viljakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Merja Vihtiälä, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Tervonen Maaret, Lahtinen Riikka, Elli Rasimus, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat