Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 127 Tesoman koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja perusparannus -hankkeen lopputilitys

TRE:5224/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Lakka Antti, Hankepäällikkö
  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 5538 008, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tesoman koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja perusparannettu sivurakennus sijaitsevat entisen Tesoman koulun tontilla osoitteessa Kohmankaari 11, 33310 Tampere. Vuosina 1972 ja 1983 rakennettu Tesoman koulu ja vuonna 1965 rakennettu Tesomajärven koulu olivat tulleet perusparannusikään. Palveluverkkotyössä nämä lähekkäin sijaitsevat erilliset ala- ja yläkoulu ovat osoittautuneet epätarkoituksenmukaisiksi. Myös Tesoman päiväkoti oli pikaisen perusparannuksen tarpeessa ja kaupunkirakenteen kannalta sijainniltaan hankala. Alueen väkiluku on kasvamassa. Tavoitteena on myös ollut kehittää opetustyötä yhtenäisemmäksi ja joustavammaksi aina esiopetuksesta 9. luokalle saakka. Päädyttiin ratkaisuun, jossa koulujen toiminnat yhdistetään perustamalla Tesoman koulun tontille yhtenäiskoulu, jonka yhteyteen rakennetaan myös uusi päiväkoti esiopetuksineen.

Rakennuksen käyttäjiä ovat perusopetus, päivähoito ja Pirkanmaa Voimia. Tavoitteena oli rakentaa monikäyttöinen, joustava ja tehokas rakennus, joka toimii aamusta iltaan ja jossa on tiloja myös kuntalaisten käyttöön. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä on kasvanut noin 1 000 oppilaan suuruiseksi ja tuleva päiväkoti 140 hoitopaikan suuruiseksi mukaan lukien Montessori-ryhmä.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tesoman koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelman 23.3.2016. Ennen sitä lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi 20.3.2014 ja Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta 27.3.2014 Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Samalla lasten ja nuorten palvelujen lautakunta edellytti, että hankkeessa pysytään investointisuunnitelmassa hyväksytyssä kustannusarviossa, joka oli 29,5 milj. euroa. Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi ennakoivien maanrakennustöiden toteutussuunnitelman 27.8.2015. Haasteellisena pidettyyn kustannustavoitteeseen päästiin tekemällä sisältöön liittyviä muutoksia ja pienentämällä hankkeen laajuutta hankesuunnitelmaan verrattuna noin 700 brm2.

Perusparannus ja uudisrakennus toteutettiin vaiheittain siten, että olemassa olevia rakennuksia hyödynnettiin täysimääräisesti väistötiloina. Ainoastaan kotitalouden opetusta varten jouduttiin vuokraamaan erilliset siirtokelpoiset tilat sivurakennuksen perusparantamisen ajaksi. Ennen varsinaista talonrakennusvaihetta suoritettiin ennakoivat maanrakennustyöt vuosina 2015-2016. Vuosina 2016 - 2018 rakennettiin uudisrakennus, vuonna 2018 perusparannettiin vanha sivurakennus ja purettiin käytöstä poistunut vanha päärakennus. Varsinainen rakennusurakka valmistui 2.1.2019 ja pihatyöt kesällä 2019.

Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäistavoitteena oli saavuttaa energiatehokkuusluokka B2013 noudattaen 1.6.2013 voimaan tulleen asetuksen vaatimuksia. Uudisrakennuksessa energiaselvityksen mukainen kokonaisenergiankulutus E-luku on 126 kWhE/(m2 vuosi).

Tesoman koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja perusparannus -hankkeen tunnusluvut:

  toteutussuunnitelma toteuma
hankinta-arvo, milj.euroa 28,750 28,300
bruttoala yhteensä br-m2 15 272 15 272
(uudisrakennus ja perusparannus)    
hankinta-arvo, euroa / br-m2 1 883 1 853
töiden aloitus / 2016 5/2016 6/2018
kohde valmis 12/2018 1/2019

                                                                                                                                                                                                                    

Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto LPV Oy, rakennesuunnittelusta Insinööritoimisto Jonecon Oy, sähkösuunnittelusta Karawatski Oy, LVI-suunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy ja geosuunnittelusta Taratest Oy.

EU-menettelytavan mukainen urakkatarjouskilpailu järjestettiin joulukuussa 2015–maaliskuussa 2016. Rakennustöiden toteutuksesta on vastannut Pohjola Rakennus Group PRG Oy, LV-töistä Are Oy, IV-töistä Are Oy ja sähkötöistä ESP Tekniikka Oy. Tilakeskuksen ja vuodesta 2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy:n projektipäällikkönä on toiminut Antti Lakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tesoman koulun ja päiväkodin uudisrakennus ja perusparannus -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Irja Peltoniemi, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat