Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 115 Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen sekä lisätalousarvion 2018 perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä)

TRE:6555/02.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja kehitysjohtaja Tuula Hoivala, puh. 050 329 5711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on 5.10.2018 saapunut kirje (OKM/31/221/2018) Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakemisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2019. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään haettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2019 suoriterahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

Valtion talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on enintään 180 000 opiskelijavuotta, josta työvoimakoulutuksen osuus on vähintään 8600 opiskelijavuotta. Työvoimakoulutuksen osuus on 3000 enemmän kuin vuonna 2018. Määrärahaan sisältyy edelleen myös 1000 opiskelijavuoden lisäkohdennus nuorisotyöttömyyden vähentämiseen ja osaamistarpeisiin vastaamiseen sekä 2200 opiskelijavuoden lisäkohdennus maahanmuuttajien koulutukseen.

Tavoitteellinen opiskelijavuosien määrä vuoden 2019 ensikertaisessa suoritepäätöksessä

Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään perusteltu ehdotus vuodelle 2019 kohdennettavasta tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä ja siihen sisältyvästä työvoimakoulutukseen kohdennettavasta opiskelijavuosien määrästä sekä tarvittaessa ehdotus opiskelijavuosien erittelystä suoritepäätökseen sisältyvien lisäkohdennuskriteerien mukaisesti.

Suoritepäätöksen hakemista varten koulutuksen järjestäjän tulee tarkistaa perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksen laskennassa käytettävät pohjatiedot vuodelta 2017 sekä suoriterahoituksen laskennassa käytettävät 2017 vuoden suoritteet. Tarkistukset tulee tehdä 23.10.2018 mennessä Tilastokeskukseen ja Opetushallitukseen. Hakemus vuoden 2019 ensikertaista suoritepäätöstä koskien tulee tehdä 31.10.2018 mennessä.

Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus vuoden 2019 ensikertaisessa suoritepäätöksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 e §:n mukaan koulutuksen järjestäjälle myönnettävää perusrahoitusta voidaan korottaa harkinnanvaraisesti koulutuksen järjestäjän toimintaan liittyvästä erityisestä syystä johtuen.

Vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettava lisärahoitus

Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahoitusta ammatillisen osaamisen pilottien järjestämiseen. Pilotit tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille tukemaan erityisesti parhaassa työiässä olevien työttömien työmarkkinoille siirtymistä ja niitä voidaan toteuttaa tarpeen mukaan sekä omaehtoisena koulutuksena että työvoimakolutuksena. Rahoitus on tarkoitus jakaa pääosin tavoitteellisten opiskelijavuosien perusteella ja vain erittäin perustellusta syystä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena.

Lisätalousarvion perusteella jaettava lisärahoitushakemus on jätettävä ministeriöön 31.10.2018 mennessä.

Vuoden 2019 strategiarahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa varainhoitovuoden 2019 strategiarahoituksen haun erillisellä kirjeellä lokakuun aikana. Ennakkotiedon mukaan strategiarahoitusta haetaan vuoden loppuun mennessä. Päätökset annetaan alkuvuodesta 2019.

Rahoitushaku 31.10.2018 mennessä

Vuoden 2019 ensikertaisen suoritepäätöshaun tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi esitetään 550 opiskelijavuotta, joka on samalla tasolla vuoden 2018 suoritepäätöksen tavoitteellisen opiskelijavuosimäärä kanssa.

Harkinnanvarainen rahoitushaku on valmistelussa. Sen osalta selvitetään mahdollisuudet hakea perusrahoituksen korotusta erityisen kalliin koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi, esimerkiksi metsä- ja/tai lentokoneasennuskoulutukseen.

Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen haussa ei ole tarkoituksenmukaista hakea rahoitusta ammatillisen osaamisen pilottikoulutuksiin, koska haku edellyttää, että opiskeiljavuosien lisäykselle on tarve. Tredun opiskelijavuosien kertymässä on tällä hetkellä selkeä vaje verrattuna vuodelle 2018 myönnettyihin tavoitteellisten opiskelijavuosien kokonaismääriin.

Vuoden 2019 suoritepäätöshaun valmistelua jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuille lokakuun aikana tulevien tarkentavien ohjeiden mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen kaupunki esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2019 suoritepäätöshaussa tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 550 opiskelijavuotta järjestämisluvan mukaisen vähimmäismäärän lisäksi.

Johtaja, ammatillinen koulutus valtuutetaan

  • tarkentamaan haettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentamista työvoimakoulutukseen sekä muiden lisäkohdennuskriteerien (nuorisotyöttömyyden vähentäminen, osaamistarpeisiin vastaaminen ja maahanmuuttajien koulutus) mukaan kohdennettaviin opiskelijavuosiin.
  • hakemaan perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta, mikäli hakuun on edellytykset.
  • toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tarvittaessa korjauspyyntö vuoden 2017 suoritusrahoituksen laskennan perusteena olevista suoritteista sekä vuoden 2017 perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotuksesta.
  • allekirjoittamaan vuoden 2019 suoritepäätöshakemus.

Tampereen kaupunki ei hae vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavaa rahoitusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Tuula Hoivala, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)