Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 107 Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6443/02.02.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussuunnittelija Anita Laine, p. 040 8062 004, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja strategiacontroller Nina Mustikkamäki, p. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet sekä talouden toteumat ja ennusteet.

Tampereen strategiaa ja muita palvelusuunnitelmassa kuvattuja pitkän aikavälin tavoitteita toteutetaan vuosisuunnitelmassa määritellyillä toimenpiteillä. Elinvoima- ja osaamislautakunnan alaisen toiminnan osalta toimenpiteet etenevät pääosin suunnitelmien mukaisesti. Poikkeuksina Yritysmyönteinen Tampere -kehityskokonaisuuteen sekä Kestävä Tampere 2030 -tiekartan jalkautukseen liittyvät toimenpiteet, jotka elokuun arvion mukaan eivät toteudu suunnitellusti vuoden loppuun mennessä.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-elokuussa 0,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintatuotot jäivät 4,6 milj. euroa suunniteltua pienemmiksi, mutta myös toimintakulut alittivat vuosisuunnitelman yhteensä 4,8 milj. eurolla. Toimintatuotot alittuvat pääasiassa ammatillisen koulutuksen valtionosuustulojen alituksesta johtuen. Merkittävin toimintakulujen alitus kohdistui palvelujen ostoihin, jotka toteutuivat yhteensä 7,5 milj. euroa suunniteltua pienempinä. Alitus johtui pääasiassa ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen ja työllisyydenhoidon palvelujen työtoiminnan ostojen alittumisesta. Avustuskulut toteutuivat 2,0 milj. euroa yli vuosisuunnitelman työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityksistä johtuen.

Tilinpäätösennusteen mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutuu 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Ennusteen ja vuosisuunnitelman välinen poikkeama kohdistuu pääasiassa ammatilliseen koulutukseen ja työllisyydenhoidon palvelujen palveluryhmiin. Ammatillisen koulutuksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana valtionosuustulojen alituksesta johtuen, ennusteen mukainen tulos on -3,6 milj. euroa. Työllisyyden hoidon palveluryhmän toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,3 milj. euroa alle vuosisuunnitelman pääasiassa palvelujen ostojen alituksista johtuen. Muiden palveluryhmien toimintakatteiden tilinpäätösennusteet ovat lähes vuosisuunnitelman mukaisia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa (KV 20.8.2018 § 153) elinvoima- ja osaamislautakuntaan kohdistuvia talousarviomuutoksia koskien palkka- ja sopimusratkaisujen kustannusvaikutusten kattamista, talousohjelmassa asetettujen talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista ja lukiokoulutuksen opiskelijamäärän kasvattamista. Talousarviomuutosten vaikutus lautakunnan toimintakatteeseen on yhteensä -0,5 milj. euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman raportti tammi-elokuu 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jorma Suonio, Outi Kallioinen, Regina Saari, Tero Tenhunen, Iina Ojala, Sarita Mäkelä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.