Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 112 Kehitysjohtajan viran perustaminen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään ja palveluyksikön johtajan viran lakkauttaminen

TRE:6204/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Sarita Mäkelä, puh. 040 806 4958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Työllisyyspalvelut- palveluryhmän toimintaa uudelleenorganisoidaan. Uudelleenorganisoitumisella varaudutaan mahdolliseen kokeilun päättymiseen, tulevaan maakuntauudistukseen ja välivuosiin ennen maakuntauudistusta. Kaupungin osaamisperusteisten työllisyyspalveluiden toiminta ja asiakaskohderyhmä perustuu lähivuosina pääosin TYP-lainsäädäntöön (monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu), jos kokeilulaki ei jatku. Kaupungilla valmistaudutaan nykyisen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kokeilun jälkeen uuteen elinvoima- ja kasvupalveluallianssiin pohjautuvaan yhteistyöhön ja siihen liittyvään kehitysohjelmaan, jonka on tarkoitus jatkua maakuntauudistukseen saakka 2021. Kehitysohjelmaan voidaan ottaa mukaan kaikki Pirkanmaan kunnat. Suunniteltu organisaatiouudistus tukee sekä työllisyyskokeilun mahdollista jatkumista että kaupunkiseudun/maakunnan tasoista sopimuksellista yhteistyömallia.

Uusi tilanne edellyttää muutoksia nykyisiin työllisyyspalvelujen tehtäviin, palveluihin ja toimintoihin, jotta työllisyystoimissa voidaan onnistua mahdollisimman hyvin. Asiaa on käsitelty konsernihallinnon, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä kaupunkiympäristön palvelualueen yhteistoimintaryhmän kokouksessa 28.9.2018.

Työllisyyspalvelut- palveluryhmään on uudelleenorganisoitumisen myötä tarpeen perustaa kehitysjohtajan virka. Kehitysjohtaja vastaa työllisyyspalveluiden palveluryhmän toiminnan strategisesta kehittämisestä ja työllisyyspalveluiden toimintaedellytysten pitämisestä tuloksekkaina muuttuvassa toimintaympäristössä yhteistyössä palveluryhmän johtajan kanssa. Kehitysjohtajan keskeisiin tehtäviin kuuluu palveluryhmän sopimusten valmistelu, suhteiden rakentaminen ja yhteistyön edistäminen elinkeinoelämän edustajien, yritystoimijoiden, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien ja kaupunkien kanssa työllisyysasioissa yhteistyössä palveluryhmän johtajan kanssa. Kehitysjohtaja johtaa ja kehittää palveluryhmän keskitettyjä hallinto-, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalveluita sekä vastaa projekteista ja niihin liittyvästä sidosryhmäyhteistyöstä, ellei tehtävää ole delegoitu palvelupäälliköille.

Esitetään, että elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan kehitysjohtajan virka 11.10.2018 alkaen seuraavasti:

Toimintayksikkö: Työllisyyspalvelut- palveluryhmä, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut
Tehtävänimike: kehitysjohtaja
Kustannuspaikka: 154000
Esimies: työllisyyspalvelujen palveluryhmän johtaja
Palvelussuhteen laji: virka
Sopimus: KVTES
Tehtäväkohtainen palkka: 4587,84 euroa/kk
Hinnoittelu: KVTES, hinnoittelemattomat, palkkaryhmä 1
Asema: itsenäinen
Työaika: ei työaikalain piirissä
Kokonaistyöaika: 100 %
Esimiesasema: kyllä

Tehtävänkuva (id 2991701) ja tehtävän vaativuuden arviointi (id 2998073) on tallennettu Donnaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Työllisyyspalvelut- palveluryhmän johtaja päättää viran kelpoisuusvaatimuksista.

Samassa yhteydessä lakkautetaan organisaatiomuutoksen johdosta palveluyksikön johtajan virka (vakanssinumero 50047872) 1.1.2019 alkaen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan virka 11.10.2018 alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan virka 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan virka 11.10.2018 alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan virka 1.1.2019 alkaen. Täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyyspalvelut- palveluryhmään perustetaan esityksen mukaisesti kehitysjohtajan virka 11.10.2018 alkaen ja lakkautetaan palveluyksikön johtajan virka 1.1.2019 alkaen. Täytäntöönpano voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Puheenjohtaja totesi korjauksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Regina Saari, Sarita Mäkelä, Marjut Ohrankämmen, palkat1@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.