Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 110 Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuosina 2019 - 2020 ja 2020 - 2021

TRE:6437/12.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjänä päättää Tampereen kaupungin lukioiden työ- ja loma-ajoista.

Peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lainsäädäntö antaa varsin tiukat raamit, mutta lukiokoulutukselle ei lainsäädännöstä tule yhtä tarkkoja määräyksiä. Työpäivien määrää ja sijoittumista on kuitenkin rajattu työmarkkinaosapuolten sopimassa opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES, OSIO A III Työaika  32 §). Lisäksi mm. kevään ylioppilastutkintotodistukset päivätään viikon 22 viimeiselle arkipäivälle.

Lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoiksi lukuvuosille 2019 - 2020 ja 2020 - 20121 esitetään:

Päivälukiot, nuorten lukiokoulutus

Lukuvuosi 2019 - 2020

Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14. - 20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020

Kevätlukukauden alku tiistai 7.1.2020
Talviloma 24.2. - 1.3.2020
Pääsiäisloma 10.4. - 13.4.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 30.5.2020

Lukuvuosi 2020 - 2021

Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12. - 18.10.2020
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020
Joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021

Kevälukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4. - 6.4.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 5.6.2021

 

Tampereen aikuislukio, aikuisten lukiokoulutus ja perusopetus

Lukuvuosi 2019 - 2020

Syyslukukausi  12.8. - 17.12.2019
Syysloma   14.10. - 20.10.2019
Kevätlukukausi  7.1. - 16.6.2020
Talviloma:   24.2. - 1.3.2020
I kesäjakso   12.8. - 27.8.2019
II kesäjakso   1.6. - 16.6.2020

Lukuvuosi 2020 - 2021

Syyslukukausi  17.8. - 17.12.2020
Syysloma:   12.10. - 18.10.2020
Kevätlukukausi  11.1. - 22.6.2021
Talviloma:   1.3. - 7.3.2021
I kesäjakso   17.8. - 1.9.2020
II kesäjakso   7.6. - 22.6.2021

Ehdotetut nuorten lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat on suosituksena hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen työryhmässä 16.8.2018. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa on sovittu, että perusopetuksen ja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen lukuvuosien 2019 - 2020 ja 2020 - 2021 työ- ja loma-ajat valmistellaan päätöksentekoon työryhmän suosituksen mukaisesti. Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 11.9.2018 § 132 hyväksynyt nyt esitettävät työ- ja loma-ajat. Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) kanssa on neuvoteltu työ- ja loma-ajoista. Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta, ja se vaikuttaa myös lukuvuoden työaikojen suunnitteluun. Todettiin olevan perusteltua, että Tredu valmistelee myöhemmin esityksensä työ- ja loma-ajoista ja että valmistelussa otetaan huomioon toisen asteen yhteistyö.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen kaupungin lukioiden opiskelijoiden työ- ja loma-ajat lukuvuosille 2019 - 2020 ja 2020 - 2021 hyväksytään seuraavasti:

Päivälukiot, nuorten lukiokoulutus

Lukuvuosi 2019 - 2020

Syyslukukauden alku torstai 8.8.2019
Syysloma 14. - 20.10.2019
Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019
Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020

Kevätlukukauden alku tiistai 7.1.2020
Talviloma 24.2. - 1.3.2020
Pääsiäisloma 10.4. - 13.4.2020
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 30.5.2020

Lukuvuosi 2020 - 2021

Syyslukukauden alku tiistai 11.8.2020
Syysloma 12. - 18.10.2020
Syyslukukausi päättyy tiistaina 22.12.2020
Joululoma 23.12.2020 - 6.1.2021

Kevälukukauden alku torstai 7.1.2021
Talviloma 1.3. - 7.3.2021
Pääsiäisloma 1.4. - 6.4.2021
Kevätlukukauden päätöspäivä lauantai 5.6.2021

Tampereen aikuislukio, aikuisten lukiokoulutus ja perusopetus

Lukuvuosi 2019 - 2020

Syyslukukausi  12.8. - 17.12.2019
Syysloma   14.10. - 20.10.2019
Kevätlukukausi  7.1. - 16.6.2020
Talviloma:   24.2. - 1.3.2020
I kesäjakso   12.8. - 27.8.2019
II kesäjakso   1.6. - 16.6.2020

Lukuvuosi 2020 - 2021

Syyslukukausi  17.8. - 17.12.2020
Syysloma:   12.10. - 18.10.2020
Kevätlukukausi  11.1. - 22.6.2021
Talviloma:   1.3. - 7.3.2021
I kesäjakso   17.8. - 1.9.2020
II kesäjakso   7.6. - 22.6.2021

Lisäksi lukiokoulutuksen johtaja oikeutetaan myöntämään tilapäisiä poikkeuksia johtamiensa oppilaitosten työ- ja loma-ajoista siten, että poikkeukset eivät saa kohdistua lukukausien alkamis- ja päättymispäiviin ja niin, että ne eivät saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jorma Suonio, KO_lukiot-rehtorit@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.