Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 109 Tampereen kaupungin osallistuminen Tampereen Nuorkauppakamarin TeknologiaUra -tapahtuman 2018 kustannuksiin

TRE:6288/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 3211 279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

TeknologiaUra on Tampereen Nuorkauppakamarin järjestämä tapahtuma, jonka tarkoitus on tarjota nuorille realistista kuvaa teknologiateollisuudesta opiskelupaikkana ja työnantajana. Tapahtumassa nuori voi tutustua sekä alan työpaikkoja tarjoaviin yrityksiin että alan koulutustarjontaan.

TeknologiaUra -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna tapahtuma järjestetään 7.11. Tavoitteena on saada mukaan perusasteelta ja toisen asteen koulutuksesta yhteensä noin 2000 oppilasta. Tampereen lisäksi kävijöitä on mm. Jyväskylästä, Lahdesta ja Parkanosta.

Kaupungin elinvoimasuunnitelmaan pohjautuen Tampereesta on tavoitteena muodostaa uudistuvan teollisuuden ja menestyvän yritystoiminnan edelläkävijä. Tätä tavoitetta tukee älykäs kasvu ja teknologian tehokas hyödyntäminen. Nuorten kannustaminen teknologia-alalle toimii perustana sille, että teknologiapainotteisilla aloilla on riittävästi työvoimaa ja osaajia myös tulevaisuudessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kaupunki myöntää avustusta Tampereella 7.11.2018 järjestettävän Tampereen Nuorkauppakamari ry:n TeknologiaUra -tapahtumaan 5000 euroa.

Avustus maksetaan Elinkeinoasiat -palveluryhmän kustannuspaikalta 154021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

TeknologiaUra/Jukka Latvala, Timo Antikainen, Teppo Rantanen, Tiia Joki, Maija Sihvonen, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.