Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Valtuustoaloite valtakunnallisen logistiikkakeskuksen perustamiseksi Tampereen alueelle - Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

TRE:2285/14.00.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen selvitystyön käynnistämiseksi, millä tähdätään valtakunnallisen logistiikkakeskuksen perustamiseen Tampereen kaupunkiseudulle. Aloitteessa mainitaan Logistiikka-alan tutkimukset, joiden mukaan Tampereen seutu olisi ihanteellinen sijainniltaan logistiikan toimintojen keskittämiseen.

Tällä hetkellä Tampereen seudulla toimii muutamia valtakunnallisesti merkittäviä logistiikkatoimijoita. Nämä logistiikkayritykset työllistävät yhteensä noin tuhat henkilöä. Lisäksi alueella toimii useita pienempiä jakeluun ja varastointiin erikoistuneita toimijoita. Yritykset sijaitsevat seudulla tällä hetkellä hajallaan.

Synergiaetujen saavuttaminen edellyttää toimijoiden keskittymistä toistensa läheisyyteen. Tehokas logistiikkakeskittymä hyödyttäisi paikallista teollisuutta ja kauppaa sekä lisäisi ulkomaisten yritysten kiinnostusta sijoittua alueelle. Esim. kansainvälinen lentorahtitoiminta Pirkkalasta käsin mahdollistaisi mm. Eurooppaa palvelevien varaosakeskusten pitämisen Tampereen seudulla. Logistiikkatoimijoiden keskittyminen optimoisi myös paikallisia jakeluvirtoja kaupunkiseudun toimijoille.

Työpaikkakehityksen kannalta on hyvä huomata, että logistiikkayrityksissä tapahtuu parhaillaan työpaikkojen vähenemistä. Tähän vaikuttaa varastohallien automaatioasteen (varastorobotit) nopea kehittyminen, ja uudet varastohallit työllistävät poikkeuksetta edeltäjiänsä vähemmän. Logistiikka-keskuksen vaikutukset uusien työpaikkojen synnyttäjänä onkin nähtävä ennen kaikkea keskuksen lisäämän vetovoiman ja rinnalle sijoittuvien uusien palvelutarjoajien sekä paikallisten yritysten parantuneen kilpailukyvyn kehittymisen kautta.

Valtakunnallinen logistiikkatoimijoiden keskittymä tarvitsee tonttimaata useita kymmeniä hehtaareja. Alueelle tulee olla erinomaiset rekka- ja jakeluautoyhteydet sekä ideaalitilanteessa rautatie- ja lentoliikenneyhteyksien tulisi sijaita keskuksen läheisyydessä. Tulevaisuudessa logistiikka-alalla täytyy varautua myös tavaran jakeluun miehittämättömillä ajoneuvoilla ja lennokeilla (droneilla). Tampereen kaupungin omilta yritysalueilta on tällä hetkellä vaikeaa löytää valtakunnalliselle logistiikkakeskittymälle soveltuvaa riittävän suurta yksittäistä tonttia tai tonttikeskittymää. Sen sijaan ympäristökuntien kanssa yhdessä toimien soveltuvia alueita pystytään lähivuosina tarjoamaan.

Pitkän tähtäimen ratkaisuna ideaalisin olisi logistiikkakeskuksen toteuttaminen maakuntakaavan mukaisesti suunnitellun oikoradan ja Lempäälä-Pirkkalaan kaavaillun uuden järjestelyratapihan läheisyyteen. Samalla lentorahtien yhdistäminen muuhun logistiikkaan olisi helppoa. Järjestelyratapihan siirto ei kuitenkaan tapahtune vielä lähitulevaisuudessa, mutta hankkeen suunnittelun käynnistyminen aiemmin on mahdollista. Valtakunnallisen logistiikkahankkeen kehittäminen voidaan aktivoida siinä vaiheessa, kun suunnitteluprojekti järjestelyratapihan siirrosta käynnistyy. Järjestelyratapihan siirto mahdollistaa uudenlaisen kilpailukykyisen logistiikka-alueen kehittämisen.

Tuleva maakuntakaava antaa Tampereen seudulle kuitenkin hyvät mahdollisuudet tarjota logistiikalle jo lähivuosina valtakunnallisesti kilpailukykyisiä kohteita. Kehitteillä on uusia laajoja yritysalueita Helsinki - Tampere pääakselin molemmin puolin sekä Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän alueella. Myös Tampereelta esim. Lahdesjärven alueelta löytyy logistiikan kannalta vielä kiinnostavia vapaita tontteja.

Tredea Oy (BusinessTampere) on keskustellut aiemmin joidenkin logistiikkatoimijoiden kanssa. Toimijat ovat Tampereen seudusta kiinnostuneita, mutta valmiita etenemään vasta, kun tarjoama on valmis, mikä tarkoittaa mm. luovuttamisvalmiita tontteja. Toimijoille suunnattava markkinointityö voidaan käynnistää tehokkaasti vasta, kun tarjottu alueellinen ratkaisu on valmisteltu riittävän pitkälle. Valtakunnallisen logistiikkahankkeen kehittäminen kannattaa aktivoida siinä vaiheessa, kun suunnitteluprojekti järjestelyratapihan siirtoon liittyen käynnistyy. Tämä on osa edunvalvonnan kokonaisuutta. Järjestelyratapihan siirto mahdollistaa tuolloin uudenlaisen kilpailukykyisen logistiikka-alueen kehittämisen. Lähivuosina, ennen tätä, Tredea Oy auttaa yhteistyössä seudun kuntien kanssa kiinnostuneita logistiikkayrityksiä saamaan yritystontteja kaupunkiseudulta osana Invest in -toiminnan sijoittumispalveluja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)