Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 14 Ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma, Nokian Kankaantaankadun toimipisteen uudisrakennus (yhteistoiminta-alueen asia) (jatkopykälä)

TRE:7172/00.01.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja vs. suunnittelupäällikkö Harri Jokinen, puh. 040 806 3056, etunimi.t.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin osaamis- ja elinkeinolautakunta on kokouksessaan 15.12.2016 antanut tehtäväksi erikseen selvittää Kivimiehenkadun toimipisteen toimintojen sijoittamista Kankaantaankadun toimipisteen uusien tilojen yhteyteen ja samalla luopumista Kivimiehenkadun toimipisteen tiloista. Asia on uudelleen käsitelty 14.11.2018 elinvoima- ja osaamislautakunnassa. Lautakunnan 14.11.2018 § 121 päätöksen mukaisesti uudisrakennuksen valmistelu Nokian Kankaantaankadulle hyväksyttiin edellyttäen, että Nokian lukiokoulutuksen kanssa tehdään toiminnallista ja hallinnollista yhteistyötä. Tredun johto valtuutettiin jatkamaan rakentamisvalmisteluja yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa ja valmistelemaan suunnitelma Kivimiehenkadun ja Kankaantaankadun nykytiloista luopumisesta.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan 14.11.2018 päätöksen mukaisesti osana palveluverkkosuunnitelmaa arvioidaan Kivimiehenkadun kiinteistön jatkokäyttösuunnitelmat. Tampereen seudun ammattiopiston palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on vähentää tilojen ja toimipisteiden määrää ja tehostaa tilojen käyttöä sekä samalla pienentää tilakustannuksia. Tavoitteena on myös saada monikäyttöisiä, toimivia ja tarkoituksenmukaisia oppimisympäristöjä, jotka edistävät ja tukevat koulutuksen sekä työelämän tulevia tarpeita ja tavoitteita.

Tampereen seudun ammattiopiston johtoryhmässä 10.12.2018 päädyttiin tarkastelemaan tarkemmin kahta eri vaihtoehtoa Nokialla järjestettävään ammatilliseen koulutukseen liittyen. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaikki toiminta on keskitetty Kankaantaankadun uudiskohteeseen ja Kivimiehenkadun toimipisteestä sekä Pikkukorvenkadun väistötiloista luovutaan. Toisessa vaihtoehdossa tutkitaan kahden toimipisteen mallia, jossa Kivimiehenkadun toimipiste säilyy ja koulutusalat jaetaan tarkoituksenmukaisesti kahteen eri toimipisteeseen. Tampereen tilapalvelut Oy ja Tampereen seudun ammattiopisto ovat yhteistyössä tehneet taloudellisen tarkasteluanalyysin näistä kahdesta eri vaihtoehdosta. Liitteenä olevan taloudellisen tarkasteluanalyysin pohjalta voidaan todeta, että tarkasteltujen vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja vuokrakustannuksissa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa tilavuokrakustannukset ovat noin 1 360 500 euroa vuodessa ja toisessa vaihtoehdossa vuokrakustannukset ovat noin 1 315 000 euroa vuodessa. Ammatillisen koulutuksen toiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen tuo kuitenkin merkittäviä toiminnallisia ja pedagogisia etuja sekä hallinnollisia kustannussäästöjä yhteisissä opiskelijapalveluissa, mm. kirjasto, opiskelijahuolto ja opintotoimisto sekä muun muassa ruokailu- ja matkakustannuksissa.

Uudisrakennuksen toteuttaminen mahdollistaa Kivimiehenkadun toimipisteestä luopumisen. Tällä hetkellä Kivimiehenkadulla ei ole ateriapalvelujen tuottamiseen tarvittavia tiloja ja tontti on rakennuksen laajentumismahdollisuuden suhteen rajoittunut. Kankaantaankadun tontti on laaja ja se mahdollistaa myös rakennuksen laajentumisen tulevaisuudessa. Toimipisteeseen on hyvät bussi- ja junaliikenneyhteydet. Erityistä lisäarvoa tulee vahvistuvasta lukioyhteistyöstä sekä lukion kanssa yhteisestä infrasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Nokian Kankaantaankadun uudisrakennuksen valmistelua jatketaan yhteen toimipisteeseen keskitetyn toiminnan vaihtoehdon pohjalta.

Samalla lautakunta edellyttää, että Tredu Kiinteistöt Oy käynnistää osakassopimuksen mukaisesti toimenpiteet Kivimiehenkadun kiinteistöstä luopumiseksi ja määräaikaisen vuokrasopimuksen päättämiseksi osana palveluverkkoratkaisua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelupäällikkö Harri Jokiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Kristiina Karppi, Harri T Jokinen, Tuula Grönfors, Raija Mäkelä, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Marita Hietanen, Marja Lehtisaari, Tredu Kiinteistöt Oy/Tulokas

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)