Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Elinkeinopalveluiden vuoden 2019 sopimuksen hyväksyminen, Tredea Oy (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:8380/00.01.06/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalveluiden järjestämisestä. Elinkeinopalvelujen operatiivinen päätoteutus on tilattu Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:ltä, markkinointinimeltään Business Tampere.

Tredealta tehtävän hankinnan keskeinen tavoite on vahvistaa Tampereen alueen elinvoimaa, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja menestymistä sekä yrityksille, investoinneille ja osaajille houkuttelevan toimintaympäristön kehittymistä. Hankittavat elinkeinopalvelut toteuttavat Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan seuraavia tavoitteita: Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka ja kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki.

Hankinnalla toteutetaan Tampereen kaupunkistrategian keskeisiä painopisteitä. Tampereen kaupungin elinkeino- ja innovaatiopolitiikan temaattinen viitekehys on Smart Tampere -ohjelma, jossa  keskeisinä toiminnallisina alueina ovat innovaatioekosysteemit, yrittäjyys-, start-up- ja kasvuekosysteemit sekä liiketoimintaekosysteemit. Kaikkien ekosysteemien kehittymistä tuetaan elinkeinopolitiikan ja palveluiden toimenpiteillä. Tredealta tehtävällä hankinnalla vuonna 2019 elinkeinopalveluja toteutetaan kolmella eri toimialoja läpileikkaavalla toimenpidekokonaisuudella:
1. Yritystoiminnan kasvualustojen kehittäminen start-up- ja kasvuekosysteemin, palveluiden ja verkostojen kehittämisen sekä seudullisen elinkeinoyhteistyön muodossa
2. Yritysten liiketoimintaekosysteemien kehittäminen, kasvu ja kansainvälistyminen
3. Globaalius ja saavutettavuus: Sisältää Tampereen seudun saavutettavuuden parantamisen ja vetovoiman vahvistamisen yrityksille sekä investointiympäristön houkuttelevuuden parantamisen sijoittumispalveluineen.

Tarkemmat vuoden 2019 painopistealuekohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja toiminnan mittarit on esitetty hankintasopimuksen liitteessä. Hankinta sisältää myös lentoliikenteen seudullisen kehittämisen osana saavutettavuuden kehittämiskokonaisuutta.

Hankinnalla toteutettavan elinkeinopalvelujen perustilauksen kokonaisarvo vuonna 2019, sisältäen saavutettavuuden kehittämishankkeen, on 1 854 824 euroa. Summa on noin 29 000 euroa edellisvuotta suurempi. Määrä perustuu kaupunkiseudun kuntien yhdessä sopimaan asukasmääräperusteiseen summaan. Tampereen kaupunki tilaa tämän lisäksi Tredealta erillisiä toimenpiteitä yhteensä 915 000 eurolla. Edellä mainittuja ovat Smart-Tampere ekosysteemiohjelmaan, startup-kehittämiseen ja Film-Tampere ohjelmiin liittyvät toimenpiteet. Nyt käsiteltävän sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tilata erillisellä päätöksellä ja rahoituksella palveluja Tredea Oy:ltä, ja nämä erillisrahoitteiset palvelut neuvotellaan ja sovitaan erikseen.

Käsittelyssä oleva sopimus on valmisteltu yhdessä Tredea Oy:n kanssa. Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2019-31.12.2019. Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2019 painopisteet, tavoitteet,  palvelut ja toiminnan mittaristo. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat Tampereen kaupungin srategisiin asiakirjoihin. Yhtiö raportoi kaupungille sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla tavalla osana kaupungin elinkeinopolitiikan tilannekatsauksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Hyväksytään vuoden 2019 sopimus elinkeinopalvelujen hankinnasta Tredea Oy:lta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Päivi Söderström, Minna Löytty-Rissanen ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta.
Puheenjohtaja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Harri Airaksinen (Tredea Oy), Tommi Uitti, Annina Nääppä, Pauliina Laisi, Maija Sihvonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.