Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi

Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla oleva asia § 14

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, että lisäesityslistan § 14 käsitellään §:n 3 jälkeen.

Kokouskäsittely

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksiin elinkeinojohtaja Timo Antikaiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)