Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Matkailu- ja tapahtumapalvelujen vuoden 2019 sopimuksen hyväksyminen, Visit Tampere Oy

TRE:8379/00.01.06/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta vastaa Tampereen kaupungin elinkeinopalvelujen järjestämisestä. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen operatiivinen toteutus  on tilattu vuoden 2017 alusta alkaen Visit Tampere Oy:ltä. Visit Tampere Oy perustettiin vuonna 2017 ja siihen yhdistyivät aiemmin erillään toimineet Tredea Oy:n "Visit-tiimi", Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto ja Tampere Convention Bureau. Visit Tampere Oy on Tredea Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tampereen kaupunkistrategian elinkeinopolitiikan tavoitteet ovat: Tampere on kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille, Tampere on luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka, Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki ja pohjoismaiden kiinnostavin elämyskaupunki. Kaupunkistrategiassa keskeisiä tavoitteita ovat myös kestävä kasvu, hiilineutraalius sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Visit Tampere Oy:n tavoitteena on edistää alueelle suuntautuvaa matkailua, vahvistaa alueen tapahtumatoimintaa sekä toteuttaa alueen markkinointia kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön tehtävänä on toteuttaa Tampereen matkailu- ja tapahtumapalveluja sekä niihin liittyviä markkinointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Keskeisimpiä painopistealueita, joille toimenpiteitä kohdistetaan vuoden 2019 aikana, ovat:

1. Alueen matkailu- ja tapahtumatoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen
2. Matkailuyritysten ja tapahtumien synty, kasvu ja kansainvälistyminen sekä alueelle sijoittuminen
3. Tampereen viestin kertominen ja kaupungin vetovoiman vahvistaminen

Kullekin painopistealueelle on määritelty keskeisimmät toimenpiteet (sopimuksen liite), joita toteutetaan sopimuskauden aikana.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen sopimuksen kokonaisarvo on 2 288 000 vuonna 2019. Summa on 140 000 euroa edellisvuotta pienempi, mikä johtuu tapahtumien hankintaan ja tuotantoon liittyvistä uudelleenjärjestelyistä, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia kaupungin matkailun ja vetovoiman tavoitteiden täyttymiseen Visit Tampere Oy:ssä. Nyt käsiteltävän sopimuksen lisäksi Tampereen kaupungilla on mahdollisuus tilata erillisellä päätöksellä ja rahoituksella kaupunkimarkkinointiin liittyviä toimenpiteitä.

Sopimusehdotukseen ei sisälly suurtapahtumien toteutukseen varattu erillisrahoitus. Suurtapahtumiin liittyvästä valmistelusta vastaa kaupungin suurtapahtumatyöryhmä erikseen sovitun prosessin mukaisesti. Kaupungin rahoitusosuudesta suurtapahtumiin päätetään kaupungin toimielimissä suurtapahtumatyöryhmän esityksen perusteella. Visit Tampere Oy:n sopimukseen sisältyy sen sijaan suurtapahtumien hakuun, toteutusvaiheeseen ja evaluointiin liittyvä koordinointityö. Matkailu- ja tapahtumapalvelujen osalta Tampereen kaupunki toimii osarahoittajana. Yhtiö voi hakea muuta rahoitusta eri sidosryhmiltä ja kumppaneilta yhteistyösopimusten pohjalta sekä myydä näille palveluja kuitenkin siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.

Sopimus on kokonaisuudessaan voimassa 1.1.2019-31.12.2019. Sopimuksessa ja sen liitteessä on kuvattu vuoden 2019 painopisteet, tavoitteet, palvelut. Tavoitteet ja painopisteet perustuvat Tampereen kaupungin srategisiin asiakirjoihin. Yhtiö raportoi kaupungille sopimuksen toteumasta erikseen sovittavalla tavalla osana kaupungin elinkeinopolitiikan tilannekatsauksia.
 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Hyväksytään vuoden 2019 sopimus matkailu- ja tapahtumapalvelujen hankinnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Harri Airaksinen (harri.airaksinen@visittampere.fi), Timo Antikainen, Maija Sihvonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.