Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 6 Oikaisuvaatimus päätökseen ammatillisen koulutuksen palveluverkkosuunnitelma, Åkerlundinkadun toimipisteestä luopuminen ja vuokrasopimuksen irtisanominen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7172/00.01.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutusjohtaja Virpi Siiranen, puh. 050 441 8823, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on 18.12.2018 saapunut oikaisuvaatimus lautakunnan päätökseen 12.12.2018 § 134. Päätös koski ammatillisen koulutuksen palveluverkkoa ja Åkerlundinkadun toimipisteestä luopumista ja vuokrasopimuksen irtisanomista. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää asian palauttamista käsittelyyn.

Perusteluna asian palauttamiselle uudelleen käsittelyyn oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että käsittelyn aikana ei selvinnyt minkäänlaista suunnitelmaa miten toiminta aiotaan järjestää Santalahdentien toimipisteessä, ja että tämänhetkinen toiminta Åkerlundinkadulla täyttää erinomaisesti lain asettaman vaateen alan opetukselle. Santalahdentien kahden keittiön soveltuvuudesta käyttöön on pyydetty ravintola-alan yrittäjän näkemys, mutta ei opettajien, jotka tiloja käyttäisivät.

Työryhmien kokoonpanoista puuttuivat oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä perus-opettajat ja muu henkilöstö. Käsittelyssä ei mitenkään huomioitu henkilökunnan esitystä ravintola- ja catering-alan koulutuksen siirtämistä kokonaisuudessaan Åkerlundinkadulle tai heidän esittämäänsä kompromissiesitystä. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä asiakasvirrat eivät riitä Santalahdentiellä toiminnan laajentamiseen.

Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, että henkilökunta ei saanut kutsua lautakunnan kokoukseen asiantuntijaroolissa, mutta asiantuntijoina kokouksessa toimivat asiaa valmistelleet koulutusjohtaja ja suunnittelupäällikkö.

Oikaisuvaatimuksessa verrataan Santalahdentien toimipisteen ja Åkerlundinkadun toimipisteen asiakasvirtoja, jotka todetaan Ravintola Eetvartin eduksi. Lisäksi opetusravintola Eetvartin asiakkaat olivat omatoimisesti perustaneet adressin toiminnan säilyttämiseksi Åkerlundinkadulla. Adressi oli luovutettu lautakunnan puheenjohtajalle, mutta adressi ei ollut kokouksessa päätöstä tehtäessä esillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa myös, että Åkerlundinkadun tiloihin on tulossa remonttikuluja tulevaisuudessa ja ne tullaan vyöryttämään Tredun maksettavaksi joka tapauksessa. Työelämäyhteistyö ei oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tuo ratkaisua Santalahdentien mahdolliseen tilaongelmaan, eikä ammatillisen koulutuksen reformi tuota riittävää oppisisältöä. Elinkeino ei kerkeä tai kykene antamaan riittävää perustiedon määrää opiskelijoille.

Perusteluna oikaisuvaatimuksen hylkäämiselle todetaan seuraavaa:

Lautakunta on päätöksessään todennut, että Tredun johto valtuutetaan valmistelemaan toiminnan sijoittaminen Santalahdentien toimipisteeseen, joten suunnitelmaa valmistellaan kevään aikana ja opettajat tulevat olemaan suunnittelutyössä keskeisessä asemassa. Santalahdentiellä on pitkään ollut ravintola- ja catering- alan koulutusta ja alan opettajat ovat todenneet sosiaali- ja terveysalan opetukseen tarkoitettujen keittiöiden soveltuvuuden myös ravintola- ja catering-alan opetuksen käyttöön. Keittiömestari, chef Rotissieur, joka on myös Opetushallituksen ravitsemisalan työelämätoimikunnan puheenjohtaja, antoi asiaan lisäksi työelämän näkökulman. Keittiömestarin kirjallinen lausunto oli lautakunnan jäsenillä käytettävissä ennen päätöksen tekemistä.

Työryhmissä oli mukana tiimivastaavia, jotka ovat opetustehtävissä tiimivastaavan työn ohessa ja he toivat työryhmälle arvokasta näkemystä opetuksen arjesta ja opetustyön vaatimuksista. Työryhmissä oli lisäksi mukana muun muassa koulutussuunnittelija, taloussuunnittelija ja palvelupäällikkö. Työryhmät käsittelivät jokaista eri vaihtoehtoa monipuolisesti, myös vaihtoehtoa, että kaikki alan toiminta Tampereella keskitetään Åkerlundinkadulle. Työryhmillä oli käytettävissään Åkerlundinkadun opettajalta tullut kannanotto, jossa oli esitys opetusravintola Eetvartin ja kolmannen kerroksen tilojen käytöstä sekä Åkerlundinkadun henkilöstön laatima swot-analyysi. Nämä materiaalit ovat olleet myös lautakunnan jäsenten käytettävissä ennen päätöksen tekoa. Toiminnan laajentaminen Santalahdentiellä perustuu muun muassa monialaisen toimipisteen mahdollisuuksiin hyödyntää eri alojen opiskelijoiden yhteisiä oppimisprojekteja sen lisäksi, että hyödynnettäisiin läheisen palloiluhallin asiakasvirtaa.

Asian valmistelijoina toimineet koulutusjohtaja ja suunnittelupäällikkö toimivat kokouksessa asian asiantuntijoina. Henkilöstön asiantuntevuus on toteutunut tiimivastaavien roolin kautta. Lisäksi henkilöstöä on kuultu useassa yhteydessä valmistelun aikana. Lautakunnan kokouksessa on normaali käytäntö, että asian valmistelijaa voidaan kuulla asiantuntijana suullisesti kokouksessa. Lautakunnan jäsenille toimitettiin valmistelussa käytössä ollut ja tuotettu materiaali päätöksenteon pohjaksi.

Tredun johto yhtyy näkemykseen, että Åkerlundinkadun toimipisteen opetusravintola Eetvartti on ollut erittäin hyvä oppimisympäristö ja henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista. Tätä ammattitaitoa ja osaamista tullaan hyödyntämään ravintola- ja catering-alan opetuksessa jatkossakin. Peruste toimipisteen lakkauttamiselle on ollut sekä toiminnallinen, pedagoginen että taloudellinen. Toiminnalliset ja pedagogiset hyödyt ovat kiistattomia siirryttäessä keskitettyyn toimintaan, johon myös henkilöstö yhtyi. Ammatillisen koulutuksen merkittävät rahoitusleikkaukset edellyttävät toiminnan tehostamista ja positiivista tulosta ei laskelmien mukaan saavuteta, mikäli toiminta olisi keskitetty Åkerlundinkadun toimipisteeseen. Alan heikentyneen vetovoimaisuuden vuoksi opiskelijoita ei ole riittävästi kahteen toimipisteeseen, joten keskittäminen on ainoa vaihtoehto.

Lautakunnan puheenjohtajalle henkilökohtaisesti luovutettu adressi on jäänyt epähuomiossa toimittamatta ennen kokousta lautakunnan jäsenille, mutta on sittemmin saatettu lautakunnan tietoon ja liitetty tämän asian oheismateriaaliksi. Todettakoon, että adressi ei ole ollut asian virallista valmisteluaineistoa vaikkakin yleensä käsiteltävään asiaan liittyvät adressit on annettu tiedoksi toimielimen jäsenille.

Kun Åkerlundinkadun toimipisteestä luovutaan 1.8.2019 alkaen, Tredulle ei jää kiinteistöstä vuokrakuluja, eivätkä uusien vuokralaisten mahdollisesti edellyttämät remontointikustannukset tule Tredun maksettavaksi.

Ammatillisen koulutuksen reformia on toteutettu vajaan vuoden verran, joten lopullista kuvaa työelämäyhteistyöstä ei voitane vielä muodostaa. Uutta työelämäpedagogiikkaa kehitetään jatkuvasti muun muassa erilaisilla hankkeilla. Työelämäyhteistyöhön ja kumppanuuksiin panostetaan erityisesti Tredun uuden strategisen ohjelman täytäntöönpanossa.

Liitteet sisältävät henkilötietoja, minkä johdosta niitä ei julkaista kaupungin internet-sivuilla.

Lausunnot

Lakimies Patricia Nikko:
Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätös ei ole ollut lain vastainen eikä sitä ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus tulee hylätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Vetoomus merkitään tiedoksi ja siihen annetaan vastauksena lautakunnan päätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Virpi Siiranen, Mika Lahtinen, Harri T Jokinen, Tuula Grönfors, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja, Marko Tulokas/Tredu-kiinteistöt Oy sekä vetoomuksen allekirjoittajat

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.