Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Päätös vuoden 2019 tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:6555/02.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt 14.12.2018 (OKM/59/221/2018) päätöksen tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrän vahvistamisesta vuodelle 2019. Päätös on tämän esityksen liitteenä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta teki kokouksessaan 10.10.2018 esityksen, jossa vuoden 2019 suoritepäätöshaussa tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä järjestämisluvan mukaisen vähimmäismäärän lisäksi oli sama kuin vuodelle 2018 myönnetty määrä. Lisäksi ammatillisen koulutuksen johtaja valtuutettiin hakemaan perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta, mikäli siihen on edellytykset. Tampereen kaupunki haki järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän 8065 lisäksi suoritepäätöksellä jaettavaksi 549 opiskelijavuotta, joista kohdentamattomia 360, työvoimakoulutukseen 90 opiskelijavuotta, maahanmuuttajien koulutukseen 40 opiskelijavuotta, nuorisotyöttömyyden vähentämiseen (omaehtoinen koulutus) 44 opiskelijavuotta ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen työvoimakoulutuksena 15 opiskelijavuotta. Ministeriö myönsi suoritepäätöksessä opiskelijavuosia hakemuksen mukaisesti.

Lisäksi haettiin perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta rakenteeltaan erityisen kalliin koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi yhteensä 1 005 726 euroa. Ministeriö myönsi Tampereen kaupungille harkinnanvaraista korotusta 150 000 euroa.

Päätös sisältää myös ennakollisen arvion vuoden 2019 kokonaisrahoituksesta ammatilliseen koulutukseen. Tampereen kaupungin saama rahoitus 8614 opiskelijasta tulee olemaan (arvio) 76 461 186 euroa sisältäen harkinnanvaraisen korotuksen.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön voi vaatia oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä suoritusrahoituksen perusteena käytettävien suoritteiden määrän ja arvonlisäverokorvausten euromäärän vahvistamisesta vuodelle 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Raimo Kouhia poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)