Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Tampereen seudun ammattiopiston liittyminen Education Finland -kasvuohjelman jäseneksi (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7934/00.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutusvientijohtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Education Finland -kasvuohjelma tarjoaa yrityksille, koulutuksen järjestäjille ja muille koulutusviennin toimijoille tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista, kehittää vientiosaamista ja tekee suomalaista koulutusjärjestelmää näkyväksi maailmalla. Lisäksi ohjelmassa kehitetään uusia palvelukonsepteja yhdessä koulutusviennin toimijoiden kanssa.

Education Finland -kasvuohjelman toteutuksesta vastaa Opetushallitus. Ohjelmaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jäsenmaksun suuruus on koulutusviennin alkuvaiheen toimijoille 200 €/vuosi ja koulutusviennissä edenneille 1200 €/vuosi. Osallistumismaksun suorittaminen antaa yritykselle oikeuden osallistua ohjelman toimintaan.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on aloitettu uutena toimintana koulutusvienti. Jäsenyys Education Finland -kasvuohjelmassa tukee aloitettua koulutusvientitoimintaa tarjoamalla erilaisia palveluja, kuten esimerkiksi markkinaläsnäolo/näkyvyys valituilla kohdemarkkinoilla, ajantasainen markkinatieto, näkyvyys kasvuohjelman markkinointimateriaaleissa, kasvuohjelman järjestämät koulutus- ja valmennustilaisuudet muun muassa palvelumuotoiluun, vienti- ja myyntitaitojen kehittämiseen sekä ohjelman tarjoama, vientiä tukeva Education Finland -jäsenlogon/laatuleiman käyttöoikeus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, liittyy Education Finland -kasvuohjelmaan.

Jäsenmaksu 200 €/vuosi maksetaan kustannuspaikalta 134495.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helena Koskinen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Tiina Ma Leppänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.