Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 7 Virkojen lakkauttaminen Tampereen seudun ammattiopistossa (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:55/01.02.01/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Edellä mainitut virat ovat tulleet tarpeettomiksi joko organisaatiomuutoksesta johtuvien muutosten vuoksi tai virkojen tehtäväkuva on muuttunut niin, ettei niissä käytetä enää julkista valtaa, jolloin tilalle on perustettu toimet.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopistossa lakkautetaan seuraavat virat 1.1.2019 alkaen.

Nimike Vakanssi
Aikuiskoulutusjohtaja    50047578
Ammatillisen koulutuksen johtaja 50048568
Apulaisrehtori 50048020
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 50047446
Hallintosihteeri 50021713
Kehittämispäällikkö 50041739
Koulutusalajohtaja 50045229
Koulutusalajohtaja 50045228
Koulutusalajohtaja 50045237
Koulutusalajohtaja 50045227
Koulutusalajohtaja 50045233
Opiskelijapalvelupäällikkö 50047846
Oppisopimusjohtaja 50047146
Talouspäällikkö 10001632
Toimialajohtaja 50025375
Toimialajohtaja 50025379
Toimialajohtaja 50025377
Tuotantojohtaja 50039956

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että talouspäällikön (10001632) virkaa ei lakkauteta.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että talouspäällikön virka (10001632) ei kuulu lakkautettavien virkojen joukkoon.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Tiedoksi

Tredu henkilöstöasiat, Kristiina Karppi, Satu Kuivasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.