Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Avustusten myöntäminen nuorisotakuumäärärahasta vuonna 2018 ja vuoden 2017 raportoinnit

TRE:2597/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, puh. 040 800 4954, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt nuorisotakuun erityismäärärahaa nuorisotakuun toteuttamisen tukemista varten Tampereella vuodesta 2013. Vuosittainen määräraha on ollut 300 000 euroa ja se osoitettu koordinoitavaksi elinvoima- ja osaamislautakunnalle (ennen vuotta 2017 osaamis- ja elinkeinolautakunnalle).

Nuorisotakuu on astunut voimaan 1.1.2013 ja se on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Nuorisotakuuseen kuuluva koulutustakuu tarkoittaa puolestaan, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorten työllistymisen ja kouluttautumisen takaamiseksi tarvitaan myös arjen sujuvuuteen, asumiseen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvien palvelujen kehittämistä.

Tampereen kaupunki toteuttaa nuorisotakuuta mm. koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, työllisyyspalvelujen, työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön ja nuorisopalvelujen keinoin. Tätä tehdään yhteisvastuullisesti yhteistyössä julkisen hallinnon, elinkeinoelämän, oppilaitosten, kuntalaisten, yhdistysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kaupunginvaltuuston osoittaman erityismäärärahan myöntäminen tulee perustua siihen, että suunniteltu toiminta edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä, ammattitaitoa tai vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Määrärahan myöntämisen tulee perustua myös Tampereen kaupungin strategiaan ja pormestariohjelmaan.

Nuorisotakuumäärärahan jakamisen valmistelusta on vastannut vuosina 2013-2017 nuorisotakuun projektipäällikkö. Tällä hetkellä valmistelu kuuluu työllisyyspalvelujen palveluryhmässä Nuorten talo Ohjaamon projektipäällikön tehtäviin. Määrärahan jakamisen päätöksenteosta ovat vastanneet johtavat viranhaltijat ja lautakunta.

Rahoitusta on jaettu sekä kaupungin omille toimijoille että kolmannen sektorin toimijoille työllisyys-, koulutus-, elämänhallinta- ja vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen nuorille. Aiemmin tehdyt jakopäätökset sisältävät varauksia myös vuosille 2018 ja 2019.

Yhteenveto rahoituksen myöntämisestä kaupungin omalle toiminnalle vuonna 2018 on liitteenä ja merkitään tiedoksi osana nuorisotakuumäärärahan kokonaisuuden tarkastelua. Samassa yhteydessä lautakunta saa edellisen vuoden rahoituksen vaikuttavuusraportit.

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää avustusten myöntämisestä. Vuodelle 2018 esitetään lautakunnan jaettavaksi avustusta kolmannen sektorin toimijoille yhteensä 62.389 euroa seuraavasti:

  • Lasten ja nuorten säätiön Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -hankkeelle (1.6.2015 - 31.5.2018) kuntarahoitusta enintään 2.389 €. Lisäksi Nuorten talo Ohjaamossa moniammatillisessa yhteistyössä toteutettavien Tenho-lisäryhmien (Elokuvaullakko) toteutukseen hankkeen jälkeen enintään 30 000 €. Yhteensä Lasten ja nuorten säätiön Tenho-toimintaan enintään 32.389 €. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat nuoret. Hankkeen tavoitteena on (elokuva)taiteen keinoin kehittää nuorten osallisuutta ja itsetuntoa. Nuorisotakuurahoituksella mahdollistetaan hankkeen toteuttaminen ja toimintamallien jalkauttaminen osaksi kaupungin ja Nuorten talo Ohjaamon palveluvalikoimaa.
  • Tampereen NMKY:n nuorten kohtaamispaikka -toimintaan enintään 30.000 €. Elinvoima- ja osaamislautakunta on tukenut toimintaa myös aiempina vuosina, vuonna 2017 päätöksellä 2.8.2017 § 13. Toiminnan kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat (mm. autismi) työttömät nuoret. Nuorisotakuurahoituksella on mahdollistettu työntekijäresurssit nuorten kohtaamiseen ja pienryhmätoimintaan (esim. teatteri- ja roolipeliryhmä).

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.

Nuorisotakuurahaa on sidottu kaupungin omaan toimintaan ja kolmannen sektorin toimintaan yhteensä 299.389 euroa. Myönnetty rahoitus on käytettävä vuonna 2018, eikä mahdollisesti käyttämättä jäävää osuutta voi siirtää seuraavalle vuodelle.

Nuorisotakuumäärärahan käytöstä tehdään toteuma-arvio kesäkuussa 2018. Mahdollisesti käyttämättä olevan määrärahan osalta tiedotetaan eri toimijoita mahdollisuudesta tehdä uusia esityksiä. Toimijoilta pyydetään myös raportointia siitä, miten rahoitus on käytetty nuorten hyväksi. Syys-lokakuussa tehdään esitys vuoden 2018 mahdollisen käyttämättä jäämässä olevan rahoituksen osalta sen kohdentamisesta.

Vuoden 2019 rahoituksen osalta on tehty aiemmilla päätöksillä varaukset yhteensä 142.000 eurosta osalle mukana olevista toimijoista. Lautakunta päättää syys-lokakuussa 2018 jäljellä olevan 158.000 euron rahoitusosuuden hakumenettelystä. Tähän mennessä tarkistetaan myös varauksia saaneiden toimijoiden todellinen tilanne sekä käydään keskustelut Tredun budjettiin siirrettyjen 60.000 € jatkotarpeesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kari Kankaala, Kehitysjohtaja

Myönnetään vuoden 2018 nuorisotakuumäärärahasta avustuksia seuraavasti:

Lasten ja nuorten säätiön Tenho – elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin -hankkeen kuntarahoitukseen enintään 2.389 euroa sekä Nuorten talo Ohjaamossa toteutettavien Tenho-lisäryhmien (Elokuvaullakko) toteuttamiseen enintään 30.000 euroa ja

Tampereen NMKY:n nuorten kohtaamispaikka -toimintaan enintään 30.000 euroa.

Myönnetty rahoitus, yhteensä 62.389 euroa, on käytettävä vuonna 2018, eikä mahdollisesti käyttämättä jäävää osuutta voi siirtää seuraavalle vuodelle. 

Merkitään tiedoksi vuoden 2018 nuorisotakuurahoituksella toteuttava kaupungin oma toiminta.

Merkitään tiedoksi vuoden 2017 nuorisotakuurahoituksen saajien raportit.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Teppo Rantanen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Rantanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kari Kankaala ja Regina Saari poistuivat kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Saari Regina, Hiipakka-Lahti Riina, Mäkinen Antti, Forsman Jari (jari.forsman1@gmail.com), Laakso Jukka-Pekka (jukka-pekka.laakso@elokuvakeskus.fi), Muikku Satu, Wallenius Pia, Päivänen Maria, Närhi Maritta, Salminen Reetta, Vuoma Mari (mari.vuoma@ymca.fi), Etu-Seppälä Jukka, Vehkalahti Tiina-Liisa, Kaa-kinen Janne, Järvelä Kristiina, Viitasaari Tuija, Lahtinen Anne, Vammais-asiamies, Vammaisneuvosto, Pihlaja Katri, Reiman Suvi

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.