Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 44 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopisto Tredun viranhaltijoille (Yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:101/00.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 1.1.2018 mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on muun muassa järjestää ammatillista koulutusta ja päättää lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävisä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 17.1.2018 § 6 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten opiskelijaa ja opetusta koskevien asioiden päätösvaltaa Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijoille. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö on täydentynyt kevään aikana muun muassa oppisopimuskoulutuksen osalta ja tästä syystä päätöstä on tarpeen päivittää liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena. Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille..

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista asioista hyväksytään tulemaan voimaan 19.4.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Helena Koskinen, Pirkko Achrén, Jari Rauhala, Raija Mäkelä, Kristiina Karppi, Maija Kirvesoja, Tredu koulutusalajohtajat, Tredu koulutuspäälliköt, Tredu hallintosihteerit, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.