Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 50 Lukion apulaisrehtorin viran perustaminen lukiokoulutukseen

TRE:2751/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin suurimpiin lukioyksiköihin on aiemmin perustettu lukion apulaisrehtoreiden virat Tampereen lyseon lukiota lukuun ottamatta. Lukion apulaisrehtorin tehtäviä on hoitanut oman virkansa ohella lukion lehtori.

Tampereen lyseon lukio käsittää yleislukion lisäksi IB- sekä Eurooppa-linjan, joilla kummallakin on oma koordinaattorinsa. Koulun opiskelijoiden kokonaismäärä on lähes 600. Toiminnan sujuvuuden takaamiseksi esitetään, että Tampereen lyseon lukioon perustetaan lukion apulaisrehtorin virka 1.1.2019. Viran perustaminen mahdollistaa muun muassa johdon ja koordinaattorien tehtävien sekä keskinäisten vastuiden järjestelyn aiempaa monimuotoisemmin.

Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: lukiokoulutus, Tampereen lyseon lukio
Tehtävänimike: lukion apulaisrehtori
Kustannuspaikka: 134009
Esimies: rehtori
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäkohtainen palkka: 4 240,94 euroa/kk
Hinnoittelu: OVTES 4 04 02 00 0
Asema: itsenäinen
Työaikamuoto: OVTES, osio B, 12§:n mukainen kokonaistyöaika

Lukiokoulutuksen johtaja päättää viran kelpoisuusvaatimuksista.

Tehtävä on rinnasteinen lukion apulaisrehtorin vakanssiin 50056738.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lukiokoulutukseen Tampereen lyseon lukioon perustetaan lukion apulaisrehtorin virka 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Jorma Suonio, Susanna Sillanaukee-Väänänen, Timo Tamminen, Anja Salmi, Marjut Ohrankämmen, palkat1@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.