Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 51 Lumate-keskuksen toiminnan tukeminen 2018

TRE:2752/12.01.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh, 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Lumate –keskus on hakenut rahoitusta toimintaansa vuodelle 2018 elinvoima- ja osaamislautakunnalta ja sivistys- ja kulttuurilautakunnalta yhteensä 40 000 euroa.

Lumate-keskuksen tavoitteena on innostaa koululaisia ja opiskelijoita luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian maailmaan sekä niiden oppimiseen, tutkimiseen ja soveltamiseen. Lumate-keskus järjestää lapsille ja nuorille tiedekerhoja ja -leirejä, tiedekahviloita sekä muita tilaisuuksia. Toiminta on hyvin suosittua. Lumate-keskus tukee myös kouluja niiden luonnontieteiden kurssisisältöjen laatimisessa, ylläpitää opetuksessa hyödynnettäviä välineistö-, materiaali- ja asiantuntijapankkeja sekä järjestää opettajille koulutustilaisuuksia.

Tampereen Lumate-keskuksen toimintaa koordinoi Tampereen teknillinen yliopisto. Muut perustajajäsenet ovat Tampereen yliopisto, Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT), Teknologiateollisuus ry, Tampereen kauppakamari, Tampereen Teknillinen Seura ry ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Tampereen kaupunki on tukenut Lumate-keskusta vuosina 2011–2016 yhteensä 180 000 eurolla. Tuki on jaettu maksettavaksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan kesken.

Elinvoima- ja osaamislautakunta voi osallistua Lumate-keskuksen vuoden 2018 toiminnan tukemiseen 20 000 eurolla. Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt osaltaan toiminnan tukemisesta.

Avustustoiminnassa otetaan huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Lumate-keskuksen toiminnan tukemiseksi vuonna 2018 myönnetään 20 000 euron avustus.

Avustus maksetaan lukiokoulutuksen palveluryhmän kustannuspaikalta 134100.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Susanna Petäjistö (susanna.petajisto@tut.fi), Riikka Lahtinen (riikka.lahtinen@tut.fi), Jorma Suonio, Kristiina Järvelä, Henri Mure, Johanna Saarinen, Anita Laine

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.