Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 47 Opiskelijajäsenen nimeäminen Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2418/00.01.05/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Maija Kirvesoja, puh. 050 374 4368, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 13.9.2017 § 36 nimennyt Sora-lainsäädännön mukaisen toimielimen jäsenet 31.12.2018 saakka. Toimielimen opiskelijoita edustava jäsen on valmistunut, eikä hän ole enää oppilaitoksen kirjoilla. Tästä syystä on tarpeen nimetä uusi opiskelijoita edustava jäsen toimielimeen.

Sora-lainsäädännön mukaisen monijäsenisen toimielimen kokoonpano:

Terhi Rissanen, vs. koulutusalajohtaja
Ari Mäkitalo, vt. koulutusalajohtaja, varajäsen
Tarja Haapala, koulutuspäällikkö, puheenjohtaja
Sisko-Liisa Sillanpää, koulutuspäällikkö, varajäsen
Satu Nevalainen, aikuiskoulutuspäällikkö
Marja Malminen, opinto-ohjaaja, varajäsen
Sami Huntus, koulutuspäällikkö, varapuheenjohtaja
Janne Pietiläinen, koulutuspäällikkö, varajäsen
Tuula Konsti, kuraattori
Salla Kananen, kuraattori, varajäsen
Ilkka Ala-Maakala, Tampereen kaupunkiliikenne, työnantajaedustaja
Leila Mäkinen, Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut, työnantajaedustaja, varajäsen
Ida Piltonen, koulutuksen järjestäjän edustaja
Johanna Roihuvuo, koulutuksen järjestäjän edustaja, varajäsen
Opiskelijoita edustava jäsen ________________________

Sora-lainsäädännön (soveltumattomuuteen ratkaisuja) mukaisen toimielimen toiminta perustuu lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Lain 93 §:ssä "Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa" määrätään, että koulutuksen järjestäjän asettamassa monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien työelämän ja opiskelijoiden edustus.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 21 §:n kohdan 6 mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta asettaa ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen, joka päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Sora-lainsäädännön mukaisessa monijäsenisessä toimielimessä opiskelijoita edustaa Henna Rappu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henna Rappu, Tarja Haapala, Maija Kirvesoja, Helena Koskinen, Outi Kallioinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.