Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 45 Tampereen seudun ammattiopiston lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat, päivitys Kangasalan toimipisteen osalta (Yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7006/12.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Koulutuspäällikkö Armi Salminen, puh. 050 441 8818, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 20.12.2017 § 80 vahvistanut Tampereen seudun ammattiopiston lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat. Päätöksellään lautakunta on oikeuttanut ammatillisen koulutuksen johtajan myöntämään tilapäisiä poikkeuksia johtamansa oppilaitoksen työ- ja loma-ajoista siten, että poikkeukset eivät saa kohdistua lukukausien alkamis- ja päättymispäiviin ja niin, että ne eivät saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Kangasalan uusi toimipiste Roine on valmistumassa suunnitelman mukaisesti siten, että muutto uuteen toimipisteeseen tapahtuu kesän aikana ja tilat ovat valmiina keskiviikkona 8.8.2018 uuden lukuvuoden alkaessa.

Kangasalan toimipisteen toimipistepäällikkö ja henkilöstö esittävät, että koulutuskeskus Roineessa opetus alkaisi poikkeuksellisesti vasta seuraavan viikon maanantaina 13.8.2018. Aloittamalla opetus myöhemmin mahdollistettaisiin av-laitteiden ja verkkojen testaaminen henkilöstön kanssa ja opettajien tutustuminen tiloihin, jolloin heillä olisi paremmat mahdollisuudet ohjata opiskelijoita uudessa ympäristössä. Lisäksi olisi mahdollisuus tutustuttaa lähialueen yhteistyökumppanit (lukio ja yläkoulu) tiloihin ennen toiminnan varsinaista alkamista. Aloituksen siirtäminen antaisi myös vähän lisäaikaa, mikäli tiloihin muuttamisessa tulee eteen viivytyksiä.

Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädönnön mukaan kaikkien opiskelijoiden kanssa tulee laatia henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jolloin opintopolut ovat yksilölliset ja opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus hankkia osaamista ja saada ohjausta myös kesäaikana, joten koulutuksen aloitus- ja päättymisajoilla ei ole enää entisenlaista merkitystä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Kangasalan toimipisteen lukuvuosi 2018-2019 alkaa 13.8.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helena Koskinen, Outi Kallioinen, Pirkko Achrén, Jari Rauhala, Armi Salminen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Mika Lahtinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.