Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 80 Tampereen seudun ammattiopiston lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7006/12.01.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Ammatillisen koulutuksen johtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990 ja suunnittelupäällikkö Mika Lahtinen, puh. 050 345 1089, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta koulutuksen järjestäjänä päättää ammatillisen koulutuksen työ- ja loma-ajoista.

Peruskoulujen työ- ja loma-aikoihin lainsäädäntö antaa varsin tiukat raamit, mutta ammatilliselle koulutukselle ei lainsäädännöstä tule yhtä tarkkoja määräyksiä.  Ammatillisessa koulutuksessa työpäivien määrää ja sijoittumista on kuitenkin rajattu työmarkkinaosapuolten sopimassa opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES, osio A § 32 mom 2). Lisäksi mm. ylioppilastutkintotodistukset päivätään viikon 22 viimeiselle arkipäivälle (Lukioasetus 12.10.1984/719).

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018 - 2019 esitetään seuraavasti:

Syyslukukausi 8.8.2018 - 21.12.2018
- syysloma 15.10. - 21.10.2018
- joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019

Kevätlukukausi 7.1.2019 - 1.6.2019
- talviloma 25.2. - 3.3.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2018 - 2019 ovat seuraavat:

Syyslukukausi 8.8.2018 - 21.12.2018
- syysloma 15.10. - 21.10.2018
- joululoma 22.12.2018 - 6.1.2019

Kevätlukukausi 7.1.2019 - 1.6.2019
- talviloma 25.2. - 3.3.2019

Lisäksi ammatillisen koulutuksen johtaja oikeutetaan myöntämään tilapäisiä poikkeuksia johtamansa oppilaitoksen työ- ja loma-ajoista siten, että poikkeukset eivät saa kohdistua lukukausien alkamis- ja päättymispäiviin ja niin, että ne eivät saa aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helena Koskinen, Jari Rauhala, Pirkko Achrén, Mika Lahtinen, Raija Keuro, Ari Mäkitalo, Vesa Kalliomäki, Virpi Siiranen, Terhi Rissanen, Regina Bloma, Tuula Hoivala, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Maija Kirvesoja, Ilona Sankkila

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.