Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 53 Elinvoima- ja osaamislautakunnan päätösvallan siirto Tampereen seudun ammattiopisto Tredun viranhaltijoille (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2746/00.02.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön 1.1.2019 §:n 21 mukaisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on muun muassa järjestää ammatillista koulutusta ja päättää lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä.

Elinvoima- ja osaamislautakunta on päätöksellään 15.8.2018 § 84 siirtänyt ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaisten opiskelijaa ja opetusta koskevien asioiden päätösvaltaa Tampereen seudun ammattiopiston viranhaltijoille. Päätöksen mukaan opiskelijaksi ottaminen (ottaminen ja valitsematta jättäminen) oppisopimusopiskelijan osalta on delegoitu oppisopimuspäällikölle. Käytännön toiminta on osoittanut, että opiskelijan oikeusturva ja hyvän hallinon mukainen toiminta edellyttävät nykyistä nopeampaa päätöksentekoa. Tästä syystä on tarpeen muuttaa toimivaltaa siten, että koulutustarkastajat oikeutetaan tekemään päätös oppisopimusopiskelijan opiskelijaksi ottamisesta tai valitsematta jättämisestä oppisopimuksen laadinnan yhteydessä. Koulutustarkastajat toimivat virassa. Oppisopimusten laadinnassa ja opiskelijaksiottamispäätöksissä noudatetaan hallintolain mukaisia esteellisyyssäännöksiä.

Muilta osin päätökseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Hallintosäännön 17 §:n mukaan lautakunta voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan alaisena. Siirrettävä toimivalta edellyttää julkisen vallan käyttöä, joten se on siirrettävissä vain viranhaltijoille.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Liitteenä oleva ehdotus päätösvallan siirtämisestä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisista opiskelijaa ja opetusta koskevista asioista hyväksytään tulemaan voimaan 1.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu esimiehet, Tredu hallintosihteerit, Tarja Kirvesmäki, Tiina Kuussalo, Petteri Hänninen, Nina Vataja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.