Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 52 Koulutuspäällikön viran perustaminen Tampereen seudun ammattiopistoon (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2708/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun organisaatiota uudistettiin 1.8.2018 alkaen siten, että se perustuu alue- ja tulospohjaiseen malliin, joka muodostuu kolmesta kampuksesta. Organisaation kehittämistyössä lähtökohtina olivat organisaation madaltaminen, hierarkioiden ja liian byrokratian purku sekä päätöksenteon vieminen sinne, missä toiminta tapahtuu. Tavoitteena on ollut ketterä ja uudistumiskykyinen organisaatio, joka mahdollistaa luovan ja innovatiivisen toiminnan sekä kokeilukulttuurin, ja jossa on selkeä johtamisjärjestelmä, unohtamatta uuden ammatillisen koulutuksen tuomia vaatimuksia.

Tredussa on toteutettu suuri organisaatiomuutos, jonka suunnittelu ja läpivienti on vienyt aikaa useita vuosia. Organisaatiomuutoksen käynnissä ollessa ja toiminnan ollessa vakiintumatonta, on useita koulutuspäällikön tehtäviä hoidettu määräaikaisesti virkasuhteisena. Nyt toiminta on suurelta osin vakiintunut ja on tarpeen vakinaistaa useita koulutuspäällikön tehtäviä. Vakituista koulutuspäällikön tehtävänhoitoa varten on tarpeen perustaa yksi uusi koulutuspäällikön virka aiemmin täyttämättöminä olleiden virkojen lisäksi. Koulutuspäälliköiden määrässä on otettu huomioon kunkin koulutuspäällikön alaisten määrä ja hyvän esimiestyön mahdollistaminen.

Koulutuspäällikkö vastaa johtamansa henkilöstön ja toiminnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta, osaamispisteiden tuottamisesta sekä varmistaa palvelu- ja vuosisuunitelman toimenpiteiden toteutumisen yhteistyössä koulutusjohtajan ja matriisitoimijoiden kanssa. Osalla koulutuspäälliköistä on jokin Tredu-tasoinen erityistehtävä, esimerkiksi toimipistepäällikkö, yto-koordinointi, koulutusalan pedagogisen kehittämisen vastuu, asiakkuusvastuu tai liiketoimintavastuu.

Koulutuspäällikön keskeisiä tehtäväalueita ovat henkilöstön johtaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen, koulutusprosessin kokonaisuuden johtaminen strategisen ohjelman mukaisesti, HOKS-prosessin johtaminen opiskelijoiden opintojen etenemisen varmistamiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä työelämäyhteistyön ja kumppanuuksien operatiivinen johtaminen. Koulutuspäällikkö toimii alaisensa henkilöstön esimiehenä.

Perustettavan viran tiedot:
Toimintayksikkö: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Nimike: koulutuspäällikkö
Palvelussuhteen laji: virka
Asema: itsenäinen
Sopimusala: KVTES
Hinnoittelu ja työn vaativuuden arviointi: hinnoittelematon, pr2
Tehtäväkohtainen palkka: 4397,29
Työaika: toimistotyöaika, 36,75 h/viikko

Hallintosäännön 43 §:n mukaan lautakunta päättää viran perustamisesta alaisessaan toiminnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ammatillisen koulutuksen palveluryhmään, Tampereen seudun ammattiopistoon, perustetaan esityksen mukaisesti koulutuspäällikön virka 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tredu henkilöstöasiat, Palkat1, Kristiina Karppi, Satu Kuivasto, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.