Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 51 Opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminnan uudistaminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:1776/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Kirvesoja Maija, Suunnittelija

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta nimeää ammatillisen koulutuksen neuvottelukunnat.

Ammatillisen koulutuksen lain (531/2017) §:ssä 106 määrätään, että koulutuksen järjestäjän tulee varmistaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen järjestäjän tässä laissa tarkoitettuun toimintaan ja sen kehittämiseen sekä opiskelijoita koskevien ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavien päätösten tekemiseen.

Koulutuksen järjestäjän tulee opiskelijakuntatoiminnan lisäksi myös muulla tavoin varmistaa opiskelijoiden mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille käytettävissä olevista osallistumis- ja vaikuttamistavoista.

Osaamis- ja elinkeinolautakunta on 24.2.2011 § 26 päättänyt nimetä Tampereen ammattiopiston ammatillisten neuvottelukuntien lisäksi opiskelija-asioiden neuvottelukunnan. Tampereen kaupungin, Tampereen ammattiopiston ja Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymän, Pirkanmaan ammattiopiston ja Pirkanmaan aikuisopiston yhdistyttyä 1.1.2013 alkaen, päätti osaamis- ja elinkeinolautakunta 11.4.2013 § 50 nimetä edelleen opiskelija-asioiden neuvottelukunnan. Päätöksen perusteluna oli, että opiskelija-asioiden neuvottelukunta koostuu Tampereen seudun ammattiopiston Tredun opiskelijoista, ammatillisen koulutuksen johtajasta ja muista ammatillisen koulutuksen edustajista. Neuvottelukunta vahvistaa lain käytännettä opiskelijoiden kuulemiseksi koulutuksen kehittämisessä. Opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan viimeisin toimikausi on päättynyt 31.12.2018. Laki ammatillisesta koulutuksesta ei edellytä kyseisin neuvottelukunnan nimeämistä.

Tampereen seudun ammattiopiston Tredun toiminnan laajennuttua kattamaan 12 kuntaa ja 15 toimipistettä, on opiskelija-asioiden neuvottelukunnan merkityksen opiskelijoiden vaikuttamiskanavana katsottu nykyisellään olevan melko vähäinen. Maaliskuussa 2019 Tredussa pilotoitiin toimipistekohtaiset opiskelijapalautefoorumit. Näihin foorumeihin kutsuttiin kaikki toimipisteen opiskelijat ja henkilökunta. Pilottifoorumien teemana oli opiskelijoiden lukujärjestykset, joihin pyydettiin palautetta yhteisellä keskustelulla. Foorumit toiminnallistettiin ja lisäksi niissä oli mahdollisuus antaa palautetta muista toimipistettä koskevista asioista myös nimettömästi. Opiskelijapalautefoorumien tavoitteena on toimia yhtenä vuorovaikutteisena opiskelijoiden palaute- ja keskustelukanavana osana Tredun laadunhallintajärjestelmää. Opiskelijapalautefoorumien lisäksi palautekanavina toimivat amis-palaute (hakeutumisvaihe ja valmistumisvaihe) sekä opiskelijoiden palauteviikko kaksi kertaa lukuvuodessa. Näiden lisäksi on kehitteillä nopean palautteen kanava.

Toimipisteiden opiskelijakunnilta on pyydetty kannanotto opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminnan uudistamisesta. Tredun viidestätoista toimipisteestä yhdeksän sijaitsee muualla kuin Tampereella. Erityisesti maakunnan toimipisteille opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminta on vierasta ja sitä ei koeta vaikuttamiskanavana. Opiskelija-asioiden neuvottelukuntaan on vaikea saada mukaan Tampereen ulkopuolisten toimipisteiden edustajia. Toimipistekohtaiset opiskelijapalautefoorumit on todettu hyviksi ja niitä halutaan jatkaa. Tällä hetkellä Tredu-tasoinen opiskelijakuntatoiminta ei toimi ja siihen toivotaan muutosta ensi syksystä lähtien. Tredu-tasoinen kokoava opiskelijakunta toimipistekohtaisten opiskelijakuntien lisänä nähdään tärkeänä kanavana Tredun johtoon. Opiskelijakunnat puoltavat opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminnan lopettamista ja Tredu-tason opiskelijakunnan uudelleen järjestäytymistä.

Esityksenä on, että opiskelija-asioiden neuvottelukunnan toiminta päättyy ja sen tilalle tulee kaksi kertaa vuodessa toistuvat toimipistekohtaiset opiskelijapalautefoorumit, joiden lisäksi johto tapaa opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa opiskelijakuntatapaamisissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopiston opiskelija-asioiden neuvottelukuntatoiminta korvataan kaksi kertaa vuodessa toteutettavilla toimipistekohtaisilla opiskelijapalautefoorumeilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Merja Laaksonen, Johanna Kyrkkö, Sirpa Köppä, Maija Kirvesoja, Toimipisteiden opiskelijakunnat/yhdysopettajat, Tredun toimipistepäälliköt, Tredun laatuvastaavat, TreQ/hallituksen puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.