Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 50 Sora-lainsäädännön mukaisen toimielimen nimeäminen Tampereen seudun ammattiopistoon 2019 - 2020 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:1916/00.01.05/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutuspäällikkö Terhi Rissanen, puh. 050 576 1416,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) §:ssä 93 määrätään, että koulutuksen järjestäjän asettamassa monijäsenisessä toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.

Tampereen seudun ammattiopistossa monijäsenisestä toimielimestä käytetään nimitystä sora-toimielin.

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 13.9.2017 § 36 nimennyt toimielimen jäsenet 31.12.2018 saakka.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta asettaa ammatillisen koulutuksen monijäsenisen toimielimen, joka päättää opiskeluoikeuden peruttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunta nimeää Sora-toimielimen jäsenet seuraavasti:

Koulutuksen järjestäjän edustajat:
Terhi Rissanen, koulutuspäällikkö
Sisko-Liisa Sillanpää, koulutuspäällikkö/toimipistepäällikkö, varajäsen

Sami Huntus, koulutuspäällikkö, logistiikka
Matti Heikkilä, koulutuspäällikkö varajäsen

______________________, koulutuksen järjestäjän edustaja
______________________, koulutuksen järjestäjän edustaja, varajäsen

Opiskeluhuollon edustajat:
Marja Malminen, opinto-ohjaaja
Jaakko Saulamaa, opinto-ohjaaja, varajäsen

Tuula Konsti, kuraattori
Tiina Lehto, kuraattori, varajäsen

Opettajien edustaja:
Terttu Kilpi, opettaja
Katja Mannila, opettaja, varajäsen

Työelämän edustaja:
Leila Mäkinen, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut
Merja Korpi, Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut, varajäsen

Opiskelijoiden edustaja:
Leevi Saarela, opiskelijoiden edustaja 1808LogiP04
Veera Salonen, opiskelijoiden edustaja 1808STLH06A, varajäsen

Toimielimen puheenjohtajaksi nimetään koulutuspäällikkö Terhi Rissanen ja varapuheenjohtajaksi koulutuspäällikkö Sami Huntus.

Päätös

Sora-lainsäädännön mukaiseen toimielimeen nimettiin päätösehdotuksessa mainitut edustajat.

Koulutuksen järjestäjän edustajiksi nimettiin:

Milka Hanhela, koulutuksen järjestäjän edustaja

Inna Rokosa, koulutuksen järjestäjän edustaja, varajäsen

Tiedoksi

Valitut, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.