Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 49 Sora-toimielimen toimintasäännön päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2688/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Toisen asteen koulutuksen johtokunta on 18.6.2013 § 71 hyväksynyt Sora-lainsäädännön mukaisen monijäsenisen toimielimen toimintasäännön. Ammatillisen koulutuksen (531/2017) lain §:ssä 93 todetaan, että koulutuksen järjestäjä asettaa monijäsenisen toimielimen, jonka tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä. Lain kohdan toisessa momentissa todetaan, että koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.

Tampereen seudun ammattiopistossa ammatillisen koulutuksen lain mukaisesta monijäsenisestä toimielimestä käytetään nimeä sora-toimielin.

Ammatillisen koulutuksen laki on muuttunut 1.1.2018 alkaen ja toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Uuden lainsäädännön sisällössä ei ole merkittäviä muutoksia, mutta lain kirjoittamisen yhteydessä muun muassa pykälänumerointi on muuttunut.

Tampereen seudun ammattiopistossa on valmisteltu päivitetty toimintasääntö, joka on liitteenä. Toimintasäännössä on määritelty toimielimen toimintatavat ja päätöksenteko.

 Ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjänä toimii Tampereen kaupunki, jota hallintosäännön 21 §:n mukaan edustaa elinvoima- ja osaamislautakunta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen seudun ammattiopiston Sora-toimielimen päivitetty toimintasääntö hyväksytään liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Terhi Rissanen, Sami Huntus, Tommi Skön, Maija Kirvesoja, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.